Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.Objavljeno: 13.03.18.

39. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izvođenje radova polaganja kabelskog voda 10(20) kV na dionici TS Šipan Polje – TS Suđurađ na čest.zem. 2796/1 k.o. Luka Šipanska

Na temelju članaka 19. i 37. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03., 100/04., 141/06, 38/09., 123/11 i 56/16 ), članka 24.  Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018., donijelo je

  

                                                 

O  D  L  U  K  U

o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

za izvođenje radova polaganja kabelskog voda 10(20)kV

na dionici TS Šipan polje – TS Suđurađ na čest.zem. 2796/1 k.o. Luka Šipanska

  

 

Članak 1.

 

Odlukom o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izvođenje radova polaganja kabelskog voda 10(20)kV na dionici TS Šipan polje – TS Suđurađ na čest.zem. 2796/1 k.o. Luka Šipanska  (u daljnjem tekstu: Odluka), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: DAVATELJ KONCESIJE) dodjeljuje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik,  OIB 46830600751, Nikole Tesle 3, (u daljnjem tekstu OVLAŠTENIK KONCESIJE), koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izvođenje radova polaganja kabelskog voda 10(20)kV na dionici TS Šipan Polje – TS Suđurađ, a u skladu s Lokacijskom dozvolom izdanom od strane Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje KLASA: UP/I-350-05/17-01/000016, URBROJ: 2117/01-15/13-17-0007 od 21. lipnja 2017. godine, s datumom pravomoćnosti 19. srpnja 2017. godine.

 

 

Članak 2.

 

Koncesija iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se OVLAŠTENIKU KONCESIJE za izvođenje radova polaganja kabelskog voda  10(20)kV na dionici TS Šipan Polje – TS Suđurađ, a u svrhu infrastrukturne namjene na čest.zem. 2796/1 k.o. Luka Šipanska, upisane kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku, te evidentirane u Lokacijskoj dozvoli izdanoj od strane Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje KLASA: UP/I-350-05/17-01/000016, URBROJ: 2117/01-15/13-17-0007 od 21. lipnja 2017. godine, s datumom pravomoćnosti  19. srpnja 2017. godine.

 

Područje obuhvata koncesije označeno je na grafičkom prikazu, a izrađenom od strane ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Dražen Zubović  iz  Zagreb, oznaka projekta E2-M14.00.01-E01.0, ZOP M14 od 25. siječnja 2017. godine,  koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

Članak 3.

 

Ovom Odlukom utvrđeno je:

      da je Grad Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje izdao Lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-05/17-01/000016, URBROJ: 2117/01-15/13-17-0007 od 21. lipnja 2017. godine s datumom pravomoćnosti 19. srpnja 2017. godine. 

      da je navedena Lokacijska dozvola izdana za zahvat u prostoru: gradnju polaganje kabelskog voda 10(20) kV na dionici TS Šipan Polje – TS Suđurađ, građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava

      da je građevina smještena na čest. zem. 2796/1 k.o. Luka Šipanska, upisane kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku

      da je investitor gradnje navedene građevine infrastrukturne namjene HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik

 

 

Članak 4.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE je obvezan koristiti pomorsko dobro dodijeljeno ovom Odlukom u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, te posebnim uvjetima koji će se odrediti ugovorom o koncesiji.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE se obvezuje da će pomorsko dobro koje mu je ovom Odlukom dodijeljeno na posebnu upotrebu, koristiti isključivo za namjenu određenu člankom 1. ove Odluke.

 

 

Članak 5.

 

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE  i  DAVATELJ KONCESIJE  obvezuju se uskladiti područje koncesije s eventualnom promjenom prostorno-planske dokumentacije za vrijeme trajanja koncesijskog odnosa, na način da će po okončanju prostorno-planske dokumentacije, OVLAŠTENIK KONCESIJE posebnim elaboratom prikazati eventualna odstupanja u namjeni površina,  te ga dostaviti DAVATELJU KONCESIJE na usklađenje Odluke.

 

 

Članak 6.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE je dužan, u roku ne dužem od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o koncesiji, dovršiti izgradnju građevine infrastrukturne namjene iz članka 3. ove Odluke te nakon izgradnje istu katastarski snimiti, radi njezina evidentiranja u katastarskim i zemljišnim knjigama.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom pomorskom dobru, osim realizacije predmetne lokacijske dozvole zatražiti suglasnost DAVATELJA KONCESIJE, te ishoditi potrebne dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.                                                                

       

 

Članak 7.

 

Koncesija iz članka 2. ove Odluke dodjeljuje se na rok od 20 godina, koji rok počinje teći danom sklapanja Ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu na pomorskom dobru.

 

Na temelju ove Odluke zaključit će se s OVLAŠTENIKOM KONCESIJE Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu na pomorskom dobru.

 

Ova Odluka prestaje važiti, ukoliko OVLAŠTENIK KONCESIJE odbije potpisati Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu na pomorskom dobru.

 

Smatrat će se da je OVLAŠTENIK KONCESIJE odbio potpisati ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu na pomorskom dobru, ukoliko u roku od 30 dana od dostave Ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu na pomorskom dobru ne potpiše i ne vrati predloženi tekst ugovora.

 

Naknada za korištenje pomorskog dobra utvrđuje se u ukupnom iznosu od 2.270,00 kn (slovima: dvijetisućedvjestosedamdesetkuna) godišnje.

 

Način plaćanja naknade za koncesiju, druga prava i obveze DAVATELJA i OVLAŠTENIKA KONCESIJE utvrdit će se Ugovorom.

                                                       

        

Članak 8.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra, DAVATELJU KONCESIJE dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, kao instrument osiguranja naplate naknade za koncesiju te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

 

 

Članak 9.

 

Na temelju ove koncesije OVLAŠTENIK KONCESIJE obvezan je  pridržavati se mjera sigurnosti te voditi osobitu brigu o zaštiti okoliša.  

 

 

Članak 10.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE  dužan je za svaku drugu eventualnu gradnju ili rekonstrukciju ishoditi suglasnost DAVATELJA KONCESIJE.

 

 

Članak 11.

 

U slučaju da OVLAŠTENIK KONCESIJE postupi protivno odredbama članaka 3. do 7., ove Odluke DAVATELJ KONCESIJE može oduzeti koncesiju, uz obvezu OVLAŠTENIKA KONCESIJE za naknadu štete.

 

 

Članak 12.

 

Kada se ispune uvjeti iz Odluke , ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika da po Izvršnosti ove Odluke, sklopi s OVLAŠTENIKOM KONCESIJE Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

 

 

Članak 13.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 940-01/17-01/105

URBROJ: 2117/01-09-18-05

Dubrovnik, 9. ožujka 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------