Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.Objavljeno: 13.03.18.

38. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za smještaj privremenih građevina, strojeva i opreme na čest.zem. 1347/1 k.o. Gruž

Na temelju članaka 19. i 37. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03., 100/04., 141/06, 38/09., 123/11 i 56/16 ), članka 24.  Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018., donijelo je

 

                                                                   

O  D  L  U  K  U 

o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za smještaj

privremenih građevina, strojeva i opreme na čest. zem. 1347/1 k.o. Gruž

                                                

 

Članak 1.

 

Odlukom o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za smještaj privremenih građevina, strojeva i opreme na čest.zem. 1347/1 k.o. Gruž  (u daljnjem tekstu: Odluka), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: DAVATELJ KONCESIJE) dodjeljuje Laguni Trade d.o.o., OIB 18996348579, Uvala Soline 1, 22 203 Rogoznica, (u daljnjem tekstu OVLAŠTENIK KONCESIJE), koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra za smještaj privremenih građevina, strojeva i opreme u površini 194 m2, na čest.zem. 1347/1 k.o. Gruž, a koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku upisana kao pomorsko dobro.       

         

 

Članak 2.

 

Koncesija iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se OVLAŠTENIKU KONCESIJE na razdoblje koje počinje teći od dana sklapanja Ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra, a najkasnije do 1. siječnja 2019. godine.

 

U slučaju izdavanja uporabne dozvole od strane nadležnog tijela za luku Nautičkog turizma „Marina Gruž“prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka Ugovor će se smatrati raskinutim s danom pravomoćnosti iste.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE je dužan DAVATELJA KONCESIJE bez odgode pisanim putem obavijestiti o izdanoj uporabnoj dozvoli.

 

 

Članak 3.

 

Naknada  za koncesiju iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u simboličnom iznosu od 6.000,00 kn (slovima: šesttisućakuna) mjesečno.

OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je plaćati koncesijsku naknadu najkasnije do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

 

Način plaćanja naknade za koncesiju, druga prava i obveze DAVATELJA KONCESIJE i OVLAŠTENIKA KONCESIJE utvrdit će se Ugovorom.

      

 

Članak 4.

 

Na temelju ove Odluke zaključit će se s OVLAŠTENIKOM KONCESIJE Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

 

Ova Odluka prestaje važiti, ukoliko OVLAŠTENIK KONCESIJE odbije potpisati Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra. 

 

Smatrat će se da je OVLAŠTENIK KONCESIJE odbio potpisati Ugovor o koncesiji, ukoliko u roku od 15 (slovima:petnaest)  dana od dana dostave Ugovora ne vrati potpisani i solemnizirani Ugovor DAVATELJU KONCESIJE.

                                                                 

 

Članak 5.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra, DAVATELJU KONCESIJE dostaviti dvije bjanko zadužnice na iznos od po 50.000,00 kn (slovima:pedesettisućakuna) ovjerene kod javnog bilježnika, kao instrument osiguranja naplate naknade za koncesiju te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

     

   

Članak 6.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE je obvezan koristiti pomorsko dobro dodijeljeno ovom Odlukom u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, te posebnim uvjetima koji će se odrediti ugovorom o koncesiji.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE se obvezuje da će pomorsko dobro koje mu je ovom Odlukom dodijeljeno na posebnu upotrebu, koristiti isključivo za smještaj privremenih građevina, strojeva i opreme na čest.zem. 1347/1 k.o. Gruž, na površini od 194 m2.

 

U slučaju bilo kojeg odstupanja u korištenju predmetne nekretnine iz članka 1. ove Odluke DAVATELJ KONCESIJE  će postupiti sukladno odredbama članka 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03., 100/04., 141/06, 38/09., 123/11 i 56/16).

 

 

Članak 7.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je koristiti dobro iz točke 1. ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE nema pravo koncesiju iz ove Odluke prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu bez izričitog odobrenja DAVATELJA KONCESIJE.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je po isteku Ugovora o koncesiji vratiti dobro iz članka 1. ove Odluke u prvobitno stanje i predati ga u posjed DAVATELJU KONCESIJE oslobođen od osoba i stvari.

                                                                  

 

Članak 8.

 

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi DAVATELJ KONCESIJE, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvodnju i sl.) odnosno ukoliko u ovisnosti o drugim postupcima (žalbe) dođe do eventualnog odstupanja u svezi s opsegom pomorskog dobra.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE  i  DAVATELJ KONCESIJE  obvezuju se uskladiti područje koncesije s eventualnom promjenom prostorno-planske dokumentacije za vrijeme trajanja koncesijskog odnosa.

 

 

Članak 9.

 

Na temelju ove koncesije OVLAŠTENIK KONCESIJE obvezan je  pridržavati se mjera sigurnosti te voditi osobitu brigu o zaštiti okoliša. 

 

U slučaju da OVLAŠTENIK KONCESIJE postupi protivno odredbama ove Odluke, DAVATELJ KONCESIJE može oduzeti koncesiju uz obvezu OVLAŠTENIKA KONCESIJE na naknadu štete. 

 

 

Članak 10.

 

Kada se ispune uvjeti iz Odluke, ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika da po izvršnosti ove Odluke, sklopi s OVLAŠTENIKOM KONCESIJE Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za smještaj privremenih građevina, strojeva i opreme na čest.zem. 1347/1 k.o. Gruž .

 

 

Članak 11.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 342-01/15-01/15

URBROJ: 2117/01-09-18-49

Dubrovnik, 9. ožujka 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------