Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.Objavljeno: 13.03.18.

37. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto

Na temelju članka 98. Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik grada Dubrovnika", broj: 7/05, 6/07, 10/07, 3/14,9/14, 19/15 i 18/16) , članka 72. Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj:10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 8/14 i 4/16 ) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju naknade za

nedostajuće parkirališno mjesto

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 14/15) članak 3. mijenja se i glasi:

 

"Za nedostajuće parkirališno mjesto utvrđeno posebnim uvjetima iz područja prometa, investitoru se utvrđuje obveza plaćanja naknade o čemu odlučuje rješenjem Upravni odjel Grada Dubrovnika nadležan za promet, a koja će se namjenski trošiti za gradnju javnih parkirališta i garaža najbližih lokacijama za koje se traže odstupanja.".

 

 

Članak 2.

 

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a, koji glasi:

 

„Investitoru-fizičkoj osobi koji prvi put gradi stambenu građevinu s jednom ili više funkcionalnih cjelina stambene namjene kojom rješava vlastito stambeno pitanje, a koja zbog prostornih mogućnosti – konfiguracije terena ne može ostvariti kolni pristup građevnoj čestici, naknada za nedostajuće parkirališno mjesto, utvrđuje se u iznosu od 10% od iznosa utvrđenog člankom 6. ove Odluke za pojedinu zonu i to samo za jednu funkcionalnu cjelinu stambene namjene.

 

Odredbe ovog članka primjenjuju se isključivo za slučaj kada na građevinskoj čestici gradi samo jedan investitor. 

 

Izraz "prvi put gradi stambenu građevinu" u smislu ove Odluke podrazumijeva da Investitor-fizička osoba nikad nije ishodovao akt za gradnju stambene građevine odnosno funkcionalne cjeline stambene građevine te da nema odnosno da nikad nije imao u vlasništvu nekretninu.

 

Odgovarajućom funkcionalnom cjelinom stambene namjene ne smatra se funkcionalna cjelina stambene namjene u vlasništvu Investitora-fizičke osobe kojim se koristi zaštićeni najmoprimac.

 

Apartman u smislu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine, broj: 9/16, 54/16, 61/16 i 69/17)  ne smatra se funkcionalnom cjelinom stambene namjene.

 

Uvjeti koje Investitor-fizička osoba mora zadovoljiti da bi mogao ostvariti pravo iz stavka 1. ovog članka su:

   punoljetnost (navršenih 18 godina)

   hrvatsko državljanstvo

   prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika s prekidima u ukupnom trajanju od 15 godina ili neprekidno najmanje zadnjih pet godina do dana dostave dokumentacije za utvrđivanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto sukladno odredbama iz stavka 1. ovog članka

   investitor-fizička osoba i članovi njegovog zajedničkog kućanstva nemaju, niti su imali, na području Grada Dubrovnika u svom vlasništvu ili posjedu drugu nekretninu

   da na građevinskoj čestici na kojoj se gradi stambena građevina s jednom ili više funkcionalnih cjelina stambene namjene za koju je potrebno regulirat nedostajuća parkirna mjesta sukladno članku 6. ove Odluke, nije bilo nikakvih akata niti uvjerenja za gradnju a koji bi, sukladno istom članku Odluke, bili od utjecaja na potreban broj nedostajućih parkirališnih mjesta funkcionalne cjeline stambene namjene za koju se traži oslobađanje od plaćanja naknade za nedostajuća parkirna mjesta.

 

Investitor-fizička osoba koji želi ostvariti pravo iz stavka 1. ovog članka dužan je uz zahtjev priložiti kao dokaz:

    izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o članovima zajedničkog kućanstva koji s Investitorom-fizičkom osobom žive, s podacima o srodstvu, nadnevku rođenja i OIB-u (poimence)

    svoju domovnicu i domovnicu članova zajedničkog kućanstva

    uvjerenje o prebivalištu za sebe i za članove zajedničkog kućanstva;

    potvrdu Zemljišnoknjižnoga odjela Općinskoga suda u Dubrovniku (za sebe i za članove zajedničkog kućanstva), da nemaju u svom vlasništvu drugu nekretninu.

    potvrdu Područnoga ureda za katastar u Dubrovniku (za sebe i za članove zajedničkog kućanstva), da nemaju u svom posjedu drugu nekretninu.

    izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ni on, ni članovi zajedničkog kućanstva nemaju u svom vlasništvu i posjedu nekretninu na području Grada Dubrovnika, te da u svom vlasništvu nekretnine nisu ni imali.

    potvrdu o prometu nekretnina i pokretnina Porezne uprave, Ispostave Dubrovnik

    druge dokaze po potrebi.

 

Dokumenti priloženi kao dokaz ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

 

Članovima zajedničkog kućanstva u smislu ove Odluke smatraju se bračni drug, djeca, te svi ostali članovi  koji žive u zajedničkom kućanstvu s Investitorom-fizičkom osobom i prijavljeni su na istoj adresi kao i Investitor-fizička osoba.

 

Investitor-fizička osoba dužan je platiti puni iznos naknade iz članka 6. ove Odluke ako Grad Dubrovnik naknadno utvrdi kako nisu bili ispunjeni uvjeti za primjenu stavka 1. ovog članka kao i u slučaju prenamjene prostora iz stambenog u bilo koju drugu namjenu.

 

Ako Investitor-fizička osoba otuđi funkcionalnu cjelinu stambene namjene za koju je ostvario prava iz stavka 1. ovog članka u roku od 5 godina od dana ostvarenja navedenog prava, dužan je platiti naknadu u punom iznosu iz članka 6. ove Odluke.".

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 363-01/18-09/14

UR.BROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 9. ožujka 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------