Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.Objavljeno: 13.03.18.

36. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2018. godini

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini („Narodne novine“, broj 7/18) i članka 32. Statuta  Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici,  održanoj 9. ožujka 2018., donijelo je

 

O D L U K U

o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija

osnovnog školstva u 2018. godini

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila te način financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva kojima se u osnovnim školama Grada Dubrovnika osigurava minimalni financijski standard.

 

 

Članak 2.

 

Decentralizirana sredstva utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjedici od 18. siječnja 2018. godine.

 

Sukladno citiranoj Odluci ukupna godišnja sredstava za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2018. godini za Grad Dubrovnik iznose 7.210.819,00 kuna.

 

 

VRSTE RASHODA, KRITERIJI I MJERILA

 

Članak 3.

 

Sredstvima minimalnog financijskog standarda financiraju se u osnovnim školama Grada Dubrovnika u 2018. godini: opći rashodi škola, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, rashodi za prijevoz učenika i rashodi za nabavu opreme u osnovnim školama.

 

  1. Opći rashodi škola

 

Članak 4.

 

Opći rashodi škole obuhvaćaju sljedeće vrste troškova:

 

      uredski materijal, materijal za nastavu i pedagošku dokumentaciju,

      komunalne usluge i naknade,

      usluge telefona (telefonski i telefaks troškovi, te poštarina),

      pedagoška i druga obvezatna periodika, časopisi prema uputi Ministarstva prosvjete i športa,

      zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave,

      nabava pribora za izvođenje nastavnih planova i programa, nabava sitnog inventara i sredstava zaštite na radu,

      materijal za čišćenje,

      odvoz smeća,

      potrošak vode i propisane vodne naknade,

      materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada, sredstava rada i opreme,

      sredstva za zaštitu na radu,

      seminari, stručna literatura i časopisi,

      bankarske usluge i zatezne kamate,

      intelektualne usluge, usluge studentskih servisa,

      reprezentacija,

      dnevnice i troškovi putovanja na službenom putu,

      stručno usavršavanje prema programu Ministarstva prosvjete i športa,

      povećani troškovi za korištenje računalne opreme, i to:

održavanje software-a, popravak računala, potrošni materijal i sl.,nužne staklarske usluge,

      korištenje vlastitog prijevoznog sredstva (registracija, servisi, gorivo i dr.),

      ostali tekući troškovi koji su nužni za ostvarivanje nastavnog plana i programa škole,

      osiguranje imovine

      otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi), kao i troškovi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole,

      zdravstveni pregledi zaposlenika škole.

 

B.   Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje

 

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje obuhvaćaju sljedeće vrste troškova:

 

      Troškove tekućeg i investicijskog održavanja prostrojenja i opreme

      Troškove tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata

 

Kriteriji i mjerila za financiranje općih rashoda škola i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje su: broj učenika, broj razrednih odjela, broj područnih škola, broj školskih zgrada, kvadratura školskog prostora i smjenski rad, a mjerila su godišnje cijene određene prema sljedećim elementima, i to:

 

      po učeniku 800,00 kuna godišnje,

      po razrednom odjelu 5.500,00 kuna godišnje,

      po područnoj školi 15.000,00 kuna godišnje,

      po školskoj zgradi 10.000,00 kuna godišnje,

      po kvadratnom metru školskog prostora 40,00 kuna godišnje

      po kriteriju smjenskog rada 20.000,00 kuna godišnje.

 

Opći rashodi škola i rashodi za tekuće i investicijsko održavanje iznose ukupno 5.193.000,00 decentraliziranih sredstava, koja su prema spomenutim kriterijima raspoređena na osnovne škole Grada Dubrovnika (v. tablicu u prilogu: Financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva po kriterijima i mjerilima Grada Dubrovnika za 2018. godinu).

 

Sredstva za opće rashode škola i rashode za tekuće i investicijsko održavanje isplaćuju se jednom mjesečno sukladno zahtjevu škola.  

 

    C. Rashodi za prijevoz učenika

 

Rashodi za prijevoz učenika odnose se na troškove organizacije prijevoza učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i odlukama Grada Dubrovnika.

 

Ovi se troškovi temelje na stvarnom trošku prijevoza učenika sukladno ugovoru s javnim poduzećem Libertas Dubrovnik d.o.o., a iznose 1.422.819,00 kuna.

 

Sredstva za prijevoz učenika isplaćuju se dvaput mjesečno sukladno dostavljenim računima javnog poduzeća Libertas Dubrovnik d.o.o.

 

    D.  Rashodi za nabavu opreme u osnovnim školama

 

Rashodi za nabavu opreme u osnovnim školama temelje se na potrebama osnovnih škola iskazanim u prijavi na javnih poziv za predlaganje programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu.

 

Sredstva za nabavu opreme u osnovnim školama iznose 595.000,00 kuna decentraliziranih sredstava.

 

Sredstva za nabavu opreme isplaćuju se temeljem zahtjeva škola, a škole su dužne nakon završenog postupka nabave dostaviti račune za nabavljenu opremu.

 

 

Članak 6.

 

Sve administrativne poslove vezano za izvršavanje ove Odluke obavlja Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

 

 

Članak 7.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“. 

 

KLASA: 602-01/18-02/01

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 9. ožujka 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------