Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.Objavljeno: 13.03.18.

35. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinca mjesne samouprave

Na temelju članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17), članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 5/14) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13–pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U 

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i

gradskih kotareva Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Dubrovnika, kako slijedi:

 

-        Mjesni odbor Bosanka

-        Mjesni odbor Zaton

-        Mjesni odbor Orašac

-        Mjesni odbor Trsteno

-        Mjesni odbor Brsečine

-        Mjesni odbor Dubravica

-        Mjesni odbor Osojnik

-        Mjesni odbor Gromača

-        Mjesni odbor Ljubač

-        Mjesni odbor Kliševo

-        Mjesni odbor Mravinjac

-        Mjesni odbor Riđica

-        Mjesni odbor Luka Šipanska

-        Mjesni odbor Suđurađ

-        Mjesni odbor Lopud

-        Mjesni odbor Koločep

-        Mjesni odbor Mrčevo

 

-        Gradski kotar Mokošica

-        Gradski kotar Komolac

-        Gradski kotar Gruž

-        Gradski kotar Lapad

-        Gradski kotar Pile-Kono

-        Gradski kotar Ploče iza Grada

-        Gradski kotar Montovjerna

-        Gradski kotar Grad.

 

 

Članak 2.

 

Za dan izbora određuje se 22. travnja 2018. godine u vremenu od 07,00 do 19,00 sati.

 

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/18-03/07

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 9. ožujka 2018.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------