Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.Objavljeno: 13.03.18.

33. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 05/13, 06/13 – pročišćeni tekst i 9/15) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA DUBROVNIKA

 

 

 

I.       OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 7/05, 6/07, 10/07, 3/14, 9/14 - pročišćeni tekst, 19/15 i 18/16 - pročišćeni tekst), dalje u tekstu: IDPPU-a Grada Dubrovnika.

 

 

II.      PRAVNA OSNOVA za izradu i donošenje IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 2.

 

IDPPU-a Grada Dubrovnika izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17;dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova (dalje u tekstu: Pravilnik).

 

Nositelj izrade IDPPU-a Grada Dubrovnika je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

III.    RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 3.

 

Izradi IDPPU-a Grada Dubrovnika, pristupit će se radi planiranja sadržaja od interesa za Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju u cilju stvaranja planskih preduvjeta za realizaciju:

        ribarske luke na lokaciji “Shell” u okviru luke otvorene za javni promet Sustjepan,

        reciklažnog dvorišta na širem području Grada Dubrovnika i

        prijemosnicu ceste (ulice) Bartola Kašića kod vrtića u Mokošici.

 

 

IV.    OBUHVAT IZRADE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 4.

 

IDPPU-a Grada Dubrovnika koje su predmet ove Odluke odnose se isključivo na planiranje ribarske luke na lokaciji „Shell“ u okviru luke otvorene za javni promet Sustjepanu, planiranje prijemosnice ceste (ulice) Bartola Kašića u Mokošici i reciklažnog dvorišta na širem području Grada Dubrovnika. Granica obuhvata načelno je prikazana u grafičkom prilogu ove Odluke. Predviđene izmjene donose se u skladu s navedenim u članku 3. ove Odluke, a korigirat će se elaborati PPU-a Grada Dubrovnika u tekstualnom dijelu – Odredbama za provođenje, grafičkom dijelu te u Obrazloženju plana. Ostala planska rješenja PPU-a Grada Dubrovnika nisu predmet ove Odluke.

 

 

V.     SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 5.

 

Provedbom Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, uočena su ograničenja u planskim rješenjima u smislu nemogućnosti realizacije planirane ribarske luke u Sustjepanu, nedovoljan broj reciklažnih dvorišta na širem području Grada Dubrovnika te neadekvatna infrastrukturna rješenja na području Mokošice radi kojih dolazi do velikih prometnih gužvi, pa se pokazala potreba izrade njegovih izmjena i dopuna, a koje su se u međuvremenu od donošenja zadnjih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika pokazale od potrebe za Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju.

 

 

VI.    CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 6.

 

Sukladno članku 3. ove Odluke, ciljevi i programska polazišta, koji se ovom Odlukom utvrđuju kao planirane izmjene i dopune, su:

        proširenje i redefiniranje obuhvata ribarske luke na lokaciji „Shell“ u okviru luke otvorene za javni promet u Sustjepanu  te definiranje i omogućavanje realizacije svih potrebnih sadržaja na kopnu i u moru.

        osiguravanje planskih preduvjeta za prijemosnicu ceste (ulice) Bartola Kašića u Mokošici radi realizacije iste u cilju smanjenja prometnih gužvi i rasterećenja prometa tog dijela naselja

        planiranje lokacije reciklažnog dvorišta na širem području Grada Dubrovnika.

 

Izmjene  i  dopune  čiji  su  razlozi  navedeni  u  članku  3.  ove  Odluke  i  ciljevi  i  programska polazišta u prethodnom stavku ovoga članka, jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti ovim  IDPPU-a Grada Dubrovnika,  pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati, niti će se mijenjati druga rješenja u tekstualnom i kartografskom dijelu predmetnih planova

 

 

VII.  POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 7.

 

Za izradu IDPPU-a Grada Dubrovnika nije planirana izrada posebnih stručnih podloga. U izradi će se koristiti Idejno rješenje planirane ribarske luke Sustjepan Županijske lučke uprave Dubrovnik, te sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela. Ukoliko se, tijekom izrade ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

 

Uz izradu IDPPU-a Grada Dubrovnika potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno čl. 64 Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18). 

 

 

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 8.

 

Stručno rješenje sukladno članku 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17) izradit će Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s nositeljem izrade-Upravnim odjelom za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

IX.    POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 9.

 

U postupku izrade IDPPU-a Grada Dubrovnika tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

 

-   MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;

-   MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;

-   MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku,  Restićeva 7, 20000 Dubrovnik;

-   MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb;

-   MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb;

-   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Vladimira Nazora 32, 20 000 Dubrovnik

-   DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Dubrovnik, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik,

-   HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb,

-   HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb

-   DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar, Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik

-   HEP, DP  "Elektrojug Dubrovnik", Nikole Tesle 3, 20 000 Dubrovnik,

-   HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnja, Kupska 4, 10 000 Zagreb;

-   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21 000 Split,

-   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Dubrovačko primorje, Vodnogospodarska ispostava Dubrovnik, Put Republike 28, 20 000 Dubrovnik

-   DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

-   VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik,

-   VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel  odvodnje, Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik,

-   ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, Cvijete Zuzorić 3, 20000 Dubrovnik

-   LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK, Obala Stjepana Radića 37, 20000 Dubrovnik

-   ČISTOĆA d.o.o., Put od Republike 14, 20000, Dubrovnik,

-   LUKA DUBROVNIK d.d, Obala pape Ivana Pavla II 1, 20 000 Dubrovnik

-   HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Područni odbor Dubrovnik, Dr. Vlatka Mačeka 122, 20000 Dubrovnik

-   MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb

-   JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za promet, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Gradski kotar Gruž, Obala Stjepana Radića 29, 20000 Dubrovnik

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Gradski kotar Mokošica, Bartola Kašića 8, 20236 Mokošica

 

Ako se tijekom izrade IDPPU-a Grada Dubrovnika ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

 

 

Članak 10.

 

U skladu s odredbama članka 90. Zakona, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke o izradi plana moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju, pri izradi i donošenju IDPPU-a Grada Dubrovnika, uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorne planove prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu. U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, Nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

 

 

X.     PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

 

Članak 11.

 

Za izradu IDPPU-a Grada Dubrovnika, sukladno Zakonu određuje se okvirni rok izrade od 10 mjeseci od dana usvajanja Odluke na Gradskom vijeću.

 

 

XI.    IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 12.

 

Troškove Izrade IDPPU-a Grada Dubrovnika, snosit će Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, a Grad Dubrovnik će po usvajanju istog na Gradskom vijeću i dostavljenih usvojenih IDPPU-a Grada Dubrovnika, u poslovnim knjigama provesti kapitalnu donaciju u naravi.

 

 

XII.  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 350-02/18-01/01

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 9. ožujka 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------