Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.Objavljeno: 13.03.18.

31. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dubrovnika

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,19/13.- pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018., donijelo je

 

 

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

GRADA DUBROVNIKA

 

 

 

Članak.1.

 

U Statutu Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15) u članku 21. stavku 4. riječi „Gradsko vijeće“ zamjenjuju se riječima „predsjednik Gradskog vijeća“, a broj „8“ zamjenjuje se brojem „30“.

 

 

Članak 2.

 

Članak 22.  mijenja se i glasi:

 

„Referendum se raspisuje i za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnoga broja birača Grada Dubrovnika, ili 2/3 vijećnika.

 

Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.“

 

Ako središnje tijelo državne uprave mjerodavno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnoga broja birača, Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke središnjega ureda državne uprave.

 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.

 

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada RH imenuje povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika.

 

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od  održanih izbora za gradonačelnika i njegovih zamjenika, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

 

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od dana ranije održavanja referenduma

 

Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnoga broja birača upisanih u popis birača u Gradu Dubrovniku.

 

Na referendum iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnoga sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.“

 

 

Članak 3.

 

U članku 32. stavku 1. točki 7. riječi „i raspolaganju ostalom imovinom“ zamjenjuju se riječima „te drugom raspolaganju imovinom“.

 

 

Članak 4.

 

U članku 35. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

„Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća. Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.“

 

U članku 35. dodaje se novi 6. stavak koji glasi:

 

„Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.“

 

 

Članak 5.

 

U članku 41. stavku 1. točka 5. riječi „i raspolaganju ostalom imovinom“ zamjenjuju se riječima „te drugom raspolaganju imovinom“.

 

U članku 41. stavak 4. mijenja se i glasi:

 

„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. točke 11. gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju Službenog glasnika koji slijedi nakon donošenja te odluke.“

 

 

Članak 6.

 

Članak 56. mijenja se i glasi:

„Upravna tijela u oblastima za koja su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom neposredno izvršavaju provođenje općih akata tijela Vijeća i akata koje sukladno posebnim zakonima donosi gradonačelnik.“

 

 

Članak 7.

 

U članku 67. stavku 1. riječi „organizacije i udruženja građana“ zamjenjuju se riječima  „2/3 vijećnika“.

 

U članku 67. dodaje se novi 7. stavak koji glasi:

 

„Mišljenje iz stavka 6. nije obvezujuće.“

 

 

Članak 8.

 

Članak 79. stavak 3. mijenja se i glasi:

 

„Gradsko vijeće može na prijedlog gradonačelnika raspustiti vijeće jedinica mjesne samouprave, ako ono učestalo krši Statut, pravila jedinica mjesne samouprave i ne izvršava povjerene mu poslove.“

 

 

Članak 9.

 

Članak 81 mijenja se i glasi:

 

„Imovinom Grada upravljaju gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.“

 

 

Članak 10.

 

U članku 82. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

„Prihodi su Grada:

      gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskoga vijeća

      prihodi od stvari u vlasništvu  Grada i od imovinskih prava

      prihodi od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje su u vlasništvu Grada ili u kojima Grad ima udjele ili dionice

      prihodi od naknada za koncesije

      novčane kazne i oduzeta imovinska korist zbog prekršaja koje propiše Grad u skladu sa zakonom

      udio u zajedničkom porezu

      sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu

      drugi prihodi određeni zakonom.“

 

 

Članak  11.

 

U članku 83. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

„Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznosi  rashoda i izdataka  Grada, iskazuju se u Proračunu Grada.“

 

U članku 83. stavak 3. mijenja se i glasi:

 

„Svi rashodi i izdatci Proračuna moraju biti u njemu utvrđeni i uravnoteženi s prihodima i primitcima.“

 

 

Članak 12.

 

Članak 86. mijenja se i glasi:

 

„Temeljni financijski akt Grada je proračun.

 

Proračun donosi Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

 

Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

 

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.“

 

 

Članak 13.

 

Članak 86.a briše se.

 

 

Članak 14.

 

Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 15.

 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dubrovnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 011-01/18-01/01

URBROJ: 2117/01-09-18-04

Dubrovnik, 9. ožujka 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------