Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19 - 2. listopada 2017.Objavljeno: 11.10.17.

127. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gundulića

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst),   gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

                                                          

Z A K LJ U Č A K

o ispravci  Zaključka gradonačelnika,

KLASA: 602-01/17-02/16, URBROJ: 2117/01-01-17-4 od 17. kolovoza 2017.  

 

 

      1.    Zaključak gradonačelnika, KLASA: 602-01/17-02/16, URBROJ: 2117/01-01-17-4 od

             17. kolovoza 2017. godine se mijenja na način da se briše točka 1., koja će sada            glasiti:

 

              “1.    U školski odbor Osnovne škole Ivana Gundulića  imenuju se sljedeći članovi:

 Dinka Butigan

 Barbara Lončarić

 Manuela Sekondo Vuletić“.

 

  1. Ovaj zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 602-01/17-02/16

URBROJ: 2117/01-01-17-5

Dubrovnik, 28. kolovoza 2017.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------