Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19 - 2. listopada 2017.Objavljeno: 11.10.17.

126. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Komolac“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 12/15 – Odluka Ministarstva uprave RH),  članka 63. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 5., stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 3/17),  gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

O D L U K U

o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš

Urbanističkog plana uređenja „Komolac“

 

 

I.

 

Donošenjem ove odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Komolac“ (u daljnjem tekstu UPU „Komolac“).

 

Nositelj izrade UPU-a „Komolac“ i postupka strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a „Komolac“ je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

II.

 

UPU „Komolac“ se izrađuje temeljem Odluke o izradbi UPU-a „Komolac“ koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 3. sjednici održanoj 21. srpnja 2017. („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 15/17).

 

Razlozi, ciljevi i programska polazišta za izradu UPU-a „Komolac“ dana su u navedenoj Odluci i to redom:

 

Razlozi:

Inicijativa Gradskog kotara Komolac kojom se sukladno GUP-u zahtjeva:

    a.     urbana sanacija bivše industrijsko-gospodarske zone KOMOLAC

    b.     urbana preobrazba dijelova bivše gospodarske zone uz osiguranje održivog razvoja šireg područja odnosno urbanizacija neuređenih i neizgrađenih dijelova građevinskog područja naselja M12 mješovita namjena, pretežito stanovanje srednje gustoće.

 

Cilj:

        Urbana sanacija izrađenih i djelomično izgrađenih komunalnih područja

        Sanirati postojeću i planirati suvremenu prometnu mrežu i pripadajuća raskrižja

        Urbanizacija neuređenih i neizgrađenih dijelova građevinskog područja naselja M12 zone, određivanjem trasa i planiranjem prometne i ostale infrastrukture

        Planiranje i organizacija zelenih površina

        Planiranje oborinske odvodnje osobito na  kritičnim mjestima bujica pri podnožju masiva Srđ

        Rješenje problema prelijevnih voda potoka Slavjana u suradnji s nadležnim institucijama

        Saniranje divljih odlagališta građevinskog otpada

 

Programska polazišta za izradbu Plana:

      Integralno planiranje uređenja, unaprjeđenja i zaštite prostora cijele zone

      Poboljšanje infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

      Postići da se promet odvija nesmetano bez uskih grla i čepova. Predložiti rješenje i kapacitirati promet u mirovanju

      Osigurati sigurnost djece i omogućiti protočnost i dostupnost svakog dijela planskog područja osobama sa smanjenom pokretljivošću.

      Prometnicama u planskom području povezati i DPU 2.10. Čajkovica i DPU 2.11 Podgaj

      Predložiti održiva rješenja u zoni koja se nalazi u zaštićenom dijelu prirode – značajnom krajobrazu Rijeke dubrovačke

      Predložiti način sanacije postojećom izgradnjom narušenu krajobraznu sliku Komolačke doline kroz odredbe za provođenje Plana te detaljno propisati uvjete za buduću izgradnju koji će respektirati prirodne vrijednosti (npr. uvođenjem uvjeta za tzv. 5. fasadu i dr.).

 

Odlukom o izradbi UPU-a „Komolac“ definiran je i obuhvat prostornog plana:

      Obuhvat plana čine dva spojena plana koja su definirana planovima šireg područja „1.6 UPU Komolac“ te „1.8a UPU Mješovita zona Komolac“ uz korekcije prema stanju na terenu, poštujući granice katastarskih čestica gdje je to moguće, ukupne površine cca 22ha (dalje: plansko područje)

      Planskom području je u cijelosti pridružena zona Z-zaštitno zelenilo zona u blizini križanja bivše državne ceste D-8 s prometnicom Komolac-Brgat

      Obuhvat graniči s nerazvrstanom cestom Komolac – Brgat osim na dijelu gdje prometnica prolazi kroz Plan.

      Grafički prikaz planskog područja nalazi u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

 

 

III.

 

Radnje koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj: 80/13) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojega se plan donosi i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove odluke.

 

Prije započinjanja postupka strateške procjene proveden je postupak Prethodne ocjene Plana na ekološku mrežu, temeljem kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 31. kolovoza 2017. donijelo Rješenje KLASA:UP/I-612-07/17-71/292, URBROJ:517-07-2-2-17-2 da je planirani Urbanistički plan uređenja „Komolac“ prihvatljiv za ekološku mrežu.

 

 

IV.

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove odluke.

 

 

V.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika je dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša . kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

 

VI.

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 351-01/16-01/68

URBROJ: 2117/01-01-17-6

Dubrovnik, 27. rujna 2017.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------