Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19 - 2. listopada 2017.Objavljeno: 11.10.17.

123. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne uastanove „Rezervat Lokrum“

Na temelju članka 41. Statuta  Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnik“ broj 4/09., 6/10., 3/11., 4/12., 5/13. i 6/13.) i članka 15. i 21. Statuta Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi sljedeću

 

 

ODLUKU

o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

 

 

Članak 1.

 

1.    Filip Žaja, imenuje se članom Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“.

 

2.    Mario Wokaunn imenuje se članom Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“.

 

3.    Pero Vićan, imenuje se članom Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

            

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/17-03/32

URBROJ: 2117-01-01-17-2

Dubrovnik, 25. rujna 2017. godine

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------