Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19 - 2. listopada 2017.Objavljeno: 11.10.17.

122. Odluka o opozivu članova Upravnog vijeća Javne uastanove „Rezervat Lokrum“

Na temelju članka 41. Statuta  Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnik“ broj 4/09., 6/10., 3/11., 4/12., 5/13. i 6/13.) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Rezervat Lokrum“  Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

ODLUKU

o opozivu članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

 

Članak 1.

 

1.    Štefici Curić Lenert, opozivom prestaje dužnost člana Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“.

 

2.    Bošku Skaramuca, opozivom prestaje dužnost člana Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“.

 

3.    Josipu Zedniček, opozivom prestaje dužnost člana Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 013-03/17-03/32

URBROJ: 2117-01-01-17-1

Dubrovnik, 25. rujna 2017. godine

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------