Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19 - 2. listopada 2017.Objavljeno: 11.10.17.

121. Odluka o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Grada Dubrovnika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst),   gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

O D L U K U

o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Grada Dubrovnika

 

 

1.    Ovom odlukom osniva se Vijeće za gospodarska pitanja Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Vijeće).

 

2.    Vijeće vodi rasprave o pojedinim pitanjima iz područja gospodarstva u svrhu pripreme odgovarajućih stručnih podloga, analiza i akata iz navedenog područja, a koji su u nadležnosti grada Dubrovnika.

Vijeće daje prijedloge za unaprjeđenje gospodarskog razvoja grada Dubrovnika.

 

3.    Gradonačelnik obnaša funkciju Predsjednika Vijeća.

 

4.    Za Zamjenicu predsjednika Vijeća imenuje se Jelka Tepšić, zamjenica gradonačelnika Grada Dubrovnika.

 

5.    Za članove Vijeća imenuju se:

 

-          Terezina Orlić, predsjednica Županijske komore Dubrovnik

-          Zlatko Begušić, predsjednik Udruženja obrtnika Dubrovnik

-          Željko Miletić, predsjednik Strukovne grupe hotelijera

-          Stanko Ljubić, predsjednik Strukovne grupe putničkih agencija

-          Ante Vlašić, predsjednik Strukovne grupe ugostitelja

-          Đuro Goluža, predsjednik Strukovne grupe za graditeljstvo

-          Vicenco Jerković, predstavnik društva Atlantska plovidba d.d.

-          Camilo Soza Valencia, predstavnik društva Jadranski luksuzni hoteli d.d.

-          Željko Raguž, predstavnik društva Luka Dubrovnik d.d

-          Blaž Pezo, prestavnik Lučke uprave Dubrovnik

-          Hrvoje Jelić, predstavnik tvrtke Gulliver travel d.o.o.

-          Nikolina Farčić, predsjednica Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika.

 

6.    Zamjenica predsjednika i članovi Vijeća imenuju se na razdoblje od 2 (dvije) godine. Zamjenica predsjednika i članovi  Vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka razdoblja za koje su imenovani.

 

7.    Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom.

 

8.    Na prijedlog Predsjednika Vijeća sjednicu može sazvati, predložiti dnevni red, predsjedavati i rukovoditi sjednicom Zamjenica predsjednika Vijeća.

 

9.    Predsjednik, zamjenica i članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad ni na naknadu troškova za rad u Vijeću.

 

10.  Sjednicama Vijeća mogu nazočiti i osobe koje nisu članovi Vijeća, po pozivu Predsjednika vijeća ili zamjenice Predsjednika Vijeća.

 

11.  Stručne i administrativne poslove za potrebe Vijeća obavlja Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more, sukladno uputama zamjenice Gradonačelnika grada Dubrovnika.

 

12.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku  grada Dubrovnika.“

 

 

KLASA: 301-01/17-04/04

URBROJ: 2117/01-01-17-1

Dubrovnik, 12. rujna 2017.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------