Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19 - 2. listopada 2017.Objavljeno: 11.10.17.

119. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zaklade Blaga Djela

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst i 9/15.) i članka 16. Statuta Zaklade „Blaga djela“, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 28. rujna 2017., donijelo je                                                 

 

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju članova Upravnoga vijeća

Zaklade „Blaga djela“

 

 

  1. U  Upravno vijeće Zaklade „Blaga djela“ imenuju se:

 

1. Mario Duić,

2. Maro Kristić,

3. Nada Medović,

4. Kruno Težak,

5.Terezina Orlić.

 

  1. Mandat članovima Upravnog vijeća Zaklade „Blaga djela“ traje četiri (4) godine.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.            

 

KLASA: 013-03/16-03/16

URBROJ: 2117/01-09-17-4                                         

Dubrovnik, 28. rujna 2017.                                               

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------