Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19 - 2. listopada 2017.Objavljeno: 11.10.17.

118. Zaključak kojim se spomenički kompleks Lazaret povjerava na upravljanje i gospodarenje trgovačkom društvu Dubrovačka baština d.o.o., kojemu je osnivač Grad Dubrovnik na razdoblje do 31.12.2019. godine

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 4. sjednici, održanoj 31. kolovoza i 1. rujna 2017., donijelo je 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

1.    Spomenički kompleks Lazaret povjerava se na upravljanje i gospodarenje trgovačkom društvu Dubrovačka baština d.o.o., kojemu je osnivač Grad Dubrovnik, na razdoblje do 31.12.2019. godine.

 

2.    Utvrđuje se da je organizacijski ustroj upravljanja spomeničkim kompleksom Lazaret od općeg interesa za Grad Dubrovnik budući se na taj način štiti i promovira njegovo održivo korištenje kao kulturno-umjetničkog centra, a sve sukladno Planu upravljanja spomeničkim kompleksom Lazaret za razdoblje 2016.-2020. godine.

 

 

KLASA: 612-08/15-01/04

URBROJ: 2117/01-09-17-13

Dubrovnik, 31. kolovoza i 1. rujna 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------