Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19 - 2. listopada 2017.Objavljeno: 11.10.17.

113. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva u području obrazovanja, socijalne i zdravstvene skrbi, skrbi o djeci, mladima i obitelji, skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i skrbi o udrugama iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Narodne novine“, br. 26/15.), članka 16. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 10/16.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 28. rujna 2017., donijelo je

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

Članak 1.

 

Ovim Zaključkom imenuju se članovi Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva u području obrazovanja, socijalne i zdravstvene skrbi, skrbi o djeci, mladima i obitelji, skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i skrbi o udrugama iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) za 2018. godinu.

 

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo se imenuju:

  1. Katija Klaić- predsjednica;
  2. Davor Rudenjak– član;
  3. Silva Violić – član;
  4. Željko Storeli– član;
  5. Mirjana Beg – član;

 

 

Članak 3.

 

Zadaće Povjerenstva su:

      otvaranje zaprimljenih prijava;

      utvrđivanje je li prijava dostavljena na pravi javni poziv i u zadanom roku;

      utvrđivanje jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obrasci i dokumentacija;

      utvrđivanje jesu li prijavitelj i partnerske organizacije prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje;

      utvrđivanje je li lokacija provedbe programa, projekta ili manifestacije prihvatljiva;

      utvrđivanje je li program, projekt ili manifestacija sukladan uvjetima javnog poziva,

      provjera ispunjavanja drugih propisanih uvjeta javnog poziva;

      donošenje odluke o neispunjavanju propisanih uvjeta javnog poziva;

      utvrđivanje popisa prijava koje se upućuju na razmatranje i ocjenjivanje povjerenstvu za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija.

 

Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru,  odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva.

 

 

Članak 4.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati.

 

 

Članak 5.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 550-01/17-01/128

URBROJ: 2117/01-09-17-41

Dubrovnik, 28. rujna 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------