Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19 - 2. listopada 2017.Objavljeno: 11.10.17.

112. Zaključak o imenovanju posebnog Povjerenstva za verifikaciju Programa za provedbu državnog, javnog, otvorenog za realizaciju u jednom stupnju i anonimnog natječaja krajobrazne arhitekture za park Gradac u Dubrovniku

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 9/15) i članka 4. stavka 2 Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 145/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 28. rujna 2017., donijelo je 

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

  1. U Povjerenstvo Grada Dubrovnika za verificiranje Programa za provedbu državnog, javnog, otvorenog za realizaciju u jednom stupnju i anonimnog natječaja krajobrazne arhitekture za park Gradac imenuju se:

 

1.    Jelena Lončarić

2.    Olga Muratti

3.    Orlanda Tokić.

 

  1. U radu Povjerenstva mogu sudjelovati:

-   jedan predstavnik građana imenovan na zboru građana iniciranom od strane  

     Gradskog kotara Pile-Kono

-   jedan predstavnik Društva arhitekata Dubrovnika

 

Predstavnici imaju pravo sudjelovanja u radu Povjerenstva, predlaganja sadržaja Programa, osvrta na sadržaje u Programu, no nemaju mogućnost glasovanja.

 

  1. Imena predstavnika iz prethodne točke trebaju se dostaviti Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 30 dana po stupanju ovog Zaključka na snagu.

 

  1. Povjerenstvo se obvezuje prije verificiranja programa provesti javnu raspravu na kojoj će se iznijeti i obraditi primjedbe i prijedlozi stručne i zainteresirane javnosti.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 612-07/14-01/01

URBROJ: 2117/01-09-17-48

Dubrovnik, 28. rujna 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------