Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19 - 2. listopada 2017.Objavljeno: 11.10.17.

111. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 28. rujna 2017., donijelo je     

 

 

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

 

 

 

Članak 1.

 

Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Plan mreže) utvrđuju se ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja te razvoj mreže dječjih vrtića na području Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 2.

 

Na području Grada Dubrovnika djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavljaju Dječji vrtići Dubrovnik kojem je osnivač Grad Dubrovnik i tri dječja vrtića čiji su osnivači fizičke osobe.

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Plan mreže može se dopunjavati osnivanjem novih dječjih vrtića u skladu sa zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno otvaranjem novih područnih objekata dječjih vrtića, uključujući i njihovo proširenje.

 

 

Članak 4.

 

Grad Dubrovnik sufinancira otvaranje privatnih dječjih vrtića i subvencionira smještaj djece s područja Grada Dubrovnika u privatne dječje vrtiće na području Grada Dubrovnika sukladno Odluci o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 12/16.)

 

 

Članak 5.

 

Plan mreže udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića za djecu rane i predškolske dobi te osigurava zadovoljavanje potreba građana za provedbom predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

 

Članak 6.

 

U Plan mreže ulaze dječji vrtići kako slijedi:

 

OSNIVAČ GRAD DUBROVNIK

 

-          Dječji vrtići Dubrovnik

koji obuhvaća objekte područnih odjela predškolskog odgoja:

-          Pčelica, Bartola Kašića 25,

-          Pčelica Opskrbni centar, Bartola Kašića 8,

-          Pčelica Opskrbni centar Vita, Bartola Kašića 8,

-          Pčelica Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 42,

-          Pčelica Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 42A,

-          Pčelica Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 48A,

-          Pčelica POS, Od izvora 70C,

-          Pčelica između dolaca, Između dolaca 16,

-          Pčelica Trsteno, Trsteno

-          Pčelica Zaton, Obala S. Radića 65,

-          Pčelica Gromača, Gromača,

-          Pčelica Osojnik, Osojnik.

-          Palčica, Put Iva Vojnovića 34,

-          Palčica Medarevo, Dr. Roka Mišetića 2,

-          Palčica Lopud, Obala Iva Kuljevana 4,

-          Radost, Žrtava s Dakse 36,

-          Radost Dvori Lapad, Masarykov put 3

-          Šipan, Šipanska luka

-          Kono, Zagrebačka 64

-          Kono 1, Anice Bošković 12,

-          Pile, Ivana Kukuljevića 12,

-          Pile 1, Ivana Kukuljevića 15,

-          Gruž, Pionirska 5,

-          Izviđač, M. Blažića 5,

-          Ciciban, Solinska 1,

 

 

OSNIVAČI VJERSKE ZAJEDNICE, DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE

 

  1. Dječji vrtić Bubamara, Kralja Tomislava 7

-  osnivač Dubravka Mojaš

  1. Dječji vrtić Calimero, Josipa Kosora 14

-  osnivač Vjera Prohaska Đurović

  1. Dječji vrtić Petar Pan, Iva Vojnovića 73

-  osnivač Darling Ucović

 

Osim objekata dječjih vrtića navedenih u članku 6. ovoga Plana mreže, na području Grada Dubrovnika predviđa se gradnja novih objekata dječjih vrtića ili uključivanja postojećih objekata na kojima postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u suglasju s prostornim planovima Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 7.

 

Grad Dubrovnik provesti će statusnu promjenu Dječjih vrtića Dubrovnik sukladno Zakonu o ustanovama te Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja, na način da će se Dječji vrtići Dubrovnik podijeliti na tri ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Grad Dubrovnik pokrenuti će postupak provođenja statusne promjene iz stavka 1. ovoga članka kada se steknu svi preduvjeti (financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi preduvjeti) za provođenje ove statusne promjene.

 

 

Članak 8.

 

Ovaj Plan mreže dostavit će se Dubrovačko-neretvanskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Dubrovačko-neretvanske županije.

 

 

Članak 9.

 

Ovaj plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 601-01/17-01/08

URBROJ: 2117/01-09-17-3

Dubrovnik, 28. rujna 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------