Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19 - 2. listopada 2017.Objavljeno: 11.10.17.

110. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o redovnom financiranju Dubrovačke razvojne agencije Dura d. o. o. za 2017. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnik” broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 28. rujna 2017., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o redovnom financiranju

Dubrovačke razvojne agencije Dura d. o. o. za 2017. godinu

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost na tekst prijedloga Ugovora o redovnom financiranju Dubrovačke razvojne agencije Dura d. o. o. za 2017. godinu.

 

 

Članak 2.

 

Tekst prijedloga Ugovora o redovnom financiranju Dubrovačke razvojne agencije Dura d. o. o. za 2017. godinu sastavni je dio ove Odluke.

 

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika, Mato Franković za potpisivanje Ugovora iz točke 1. ove Odluke.

 

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“

 

 

KLASA: 301-01/17-04/05

URBROJ: 2117/01-09-17-3

Dubrovnik, 28. rujna 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------