Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

108. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata udruga u području urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. godinu

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), članaka 17. i 20. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23/18, 11/19, 14/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

 

Članak 1.

 

Imenuje se Povjerenstvo za ocjenjivanje projekata udruga u području urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:

 

1.    Lovel Giunio

2.    Ursula Siništaj,

3.    Matko Vrtma.

 

 

Članak 2.

 

Zadaće Povjerenstva su:

      razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete Javnog poziva sukladno kriterijima javnog poziva te Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18,11/19, 14/21);

      izrada prijedloga odluke o odobravanju, neodobravanju financijskih sredstava za programe, projekte i manifestacije i

      druge zadaće propisane poslovnikom Povjerenstva.

 

 

Članak 3.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati.

 

 

Članak 4.

 

Administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 5.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 350-01/22-01/11

URBROJ: 2117-1-09-22-05

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------