Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

107. Zaključak o utvrđivanju članova Upravnog odbora i imenovanju članova Izvršnog odbora u Upravljačkoj komisiji za provođenje Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i (područnoj) regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

  1. Utvrđuje se da su sukladno Planu upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ (u daljnjem tekstu: Plan) članovi Upravnog odbora u Upravljačkoj komisiji za provođenje Plana izabrani po funkciji koju obnašaju u sljedećem sastavu:

 

      Nina Obuljen Koržinek - ministrica kulture i medija RH

      Mato Franković – gradonačelnik Grada Dubrovnika

      Nikola Dobroslavić – župan Dubrovačko-neretvanske županije

      Marin Krstulović – predsjednik Gradskog kotara Grad

      Ana Žuvela – predstavnica udruga civilnog društva

 

  1. Imenuju se članovi Izvršnog odbora u Upravljačkoj komisiji za provođenje Plana u sljedećem sastavu:

 

      Bruno Diklić – predstavnik Ministarstva kulture i medija RH, Kontakt točke za svjetska kulturna dobra UNESCO-a

      Antun Baće – predstavnik Ministarstva kulture i medija RH, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku

      Anita Korda – predstavnica Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

      Mihaela Skurić – predstavnica Zavoda za obnovu Dubrovnika

      Marina Oreb – predstavnica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

      Nikolina Grković – predstavnica Javne ustanove Rezervat Lokrum

      Nebojša Stojčić – predstavnik Sveučilišta u Dubrovniku

      Mara Kolić Pustić – predstavnica Gradskog kotara Grad

      Katarina Doršner - predstavnica Gradskog kotara Pile-Kono

      Petra Marčinko - predstavnica Gradskog kotara Ploče iza Grada

      Marijana Manenica – predstavnica preostalog kontaktnog područja, gradskih kotareva Gruž, Lapad i Montovjerna

      Vedran Kosović – predstavnik udruga civilnog društva

      Jelica Čučević – predstavnica privatnog sektora

 

 

  1. Upravni odbor dužan se sastajati minimalno dva puta godišnje, a Izvršni odbor dužan je sastajati se minimalno šest puta godišnje, od čega minimalno dva sastanka moraju biti zajednička s Upravnim odborom.

 

  1. Izvršni odbor dužan je izraditi prijedlog financijskog plana potrebnog za provedbu Plana te za svoj rad podnositi izvješća Upravnom odboru.

 

  1. Koordinaciju aktivnosti i održavanja sastanaka Upravnog i Izvršnog odbora provodit će Zavod za obnovu Dubrovnika kao glavni koordinator u provedbi Plana.

 

 

KLASA: 612-08/22-01/03

URBROJ: 2117-1-09-22-06

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------