Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

106. Zaključak o davanju suglasnosti na tekst Aneks 1. Ugovora o kreditu broj 5119900277 između društva UTD Ragusa d.d. i ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/1798/19, 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

  1. Prihvaća se tekst Aneksa 1 Ugovora o kreditu broj 5119900277 između društva UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik, Iva Vojnovića 31, OIB: 95795253523 i ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320.

 

  1. Tekst Aneksa 1 Ugovora o kreditu broj 511990277 iz točke 1. čini sastavni dio ovog Zaključka.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

Obrazloženje:

 

Dana 29.03.2022. između Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 (dalje u tekstu: Banka) i korisnika kredita UTD Ragusa d.d., Dubrovnik, Iva Vojnovića 31, OIB: 95795253523 (dalje u tekstu: UTD Ragusa d.d.) sklopljen je Ugovor o kreditu broj 5119900277 na iznos od 10.201.000,00 EUR protuvrijednost u kunama obračunata po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan puštanja Kredita u tečaj (dalje u tekstu: Osnovni ugovor).

 

Dana 05.07.2022. godine dostavljen je društvu UTD Ragusa d.d. Aneks broj 1 Ugovora o kreditu broj 5119900277 (dalje u tekstu: Aneks broj 1).

 

Aneksom broj 1 mijenjaju se rokovi u članku 13. stavku 10. Osnovnog ugovora tj. mijenjaju alineje (iii), (iv), (ix), (x), (xi) i (xii) zbog usklađivanja procjena/revizija procjene vrijednosti nekretnina sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (NN br. 78/15) i uputama Procjeniteljskog povjerenstva Grada Dubrovnika.

 

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovoga Zaključka.

 

 

KLASA: 301-01/22-02/03

URBROJ: 2117-1-09-22-08

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------