Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

105. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika

o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola

Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 6/19) članak 2. mijenja se i glasi:

 

Obrazovni materijali u smislu ovog Pravilnika su radne  bilježnice bez dodatnog pribora koje su potrebne učenicima za svladavanje nastavnog plana i programa.“

 

 

Članak 2.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 602-01/22-02/04

URBROJ: 2117-1-09-22-03

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------