Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

104. Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola s područja Grada Dubrovnika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

P r a v i l n i k 

o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola

s područja Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, postupak i način ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola s područja Grada Dubrovnika.

 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

Članak 2.

 

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola čiji roditelji (oba roditelja ili jedan roditelj ako se radi o samohranom roditelju ili jednoroditeljskoj obitelji) imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva uz uvjet da:

 

      potječu iz obitelji koja prima dječji doplatak ili

      potječu iz obitelji s troje i više djece koja su predškolskog uzrasta ili su na redovitom školovanju.

 

Članak 3.

 

Korisnici naknade sukladno ovom Pravilniku ne mogu biti učenici koji ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave udžbenika temeljem drugih zakona i propisa.

 

 

Članak 4.

 

Nabava udžbenika sufinancira se u iznosu stvarnog troška, a najviše do 1.000,00 kuna, uz predočenje računa za kupnju udžbenika te preostale potrebne dokumentacije koja se prilaže Zahtjevu za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola.

 

 

Članak 5.

 

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola temeljem ovog Pravilnika dostavlja se na obrascu koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo ili na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.

 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi roditelj/skrbnik ili punoljetni učenik najkasnije do 31. listopada tekuće godine.

 

Nepravodobno podneseni zahtjevi neće se razmatrati.

 

 

Članak 6.

 

Uz ispunjen obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola potrebno je priložiti:

1.    uvjerenje o prebivalištu na području Grada Dubrovnika ili preslik osobne iskaznice (koja je izdana najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva) sukladno članku 2. ovog Pravilnika,

2.    potvrdu o redovitom pohađaju srednje škole na području Republike Hrvatske,

3.    račun za kupnju udžbenika,

4.    za jednoroditeljske/samohrane obitelji: dokaz o razvodu ili poništenju braka / dokaz o pokrenutom postupku razvoda ili poništenja braka / smrtni list,

5.    za obitelji koje primaju dječji doplatak: rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznavanju prava na dječji doplatak,

6.    za obitelji s troje i više djece: izjava o zajedničkom kućanstvu uz dokaze (za maloljetnu djecu rodni listovi ili potvrde o školovanju, a za punoljetnu djecu potvrde o redovitom školovanju).

 

Isprave pobrojane u prednjem stavku radi donošenja pravilnog i zakonitog rješenja o ostvarivanju prava na sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola dostavljaju se u izvorniku ili u preslici uz predočenje izvornika.

 

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika može provjeravati osobne podatke korisnika i članova obitelji te zatražiti dodatnu dokumentaciju ukoliko za to postoji potreba uz pisanu suglasnost korisnika.

 

Upravni odjel rješenjem odlučuje o ostvarivanju prava na sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Na donošenje rješenja primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

 

 

Članak 7.

 

Žalba na rješenje doneseno temeljem ovog Pravilnika podnosi se nadležnom upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije u roku od 15 dana od primitka rješenja putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika.

 

                                                                      

Članak 8.

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 15/17).

    

 

  Članak 9.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 602-01/22-02/03

URBROJ: 2117-1-09-22-03

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------