Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

103. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 172. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/20, 16/20, 1/21, 5/21 i 16/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika 

o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima

 unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 14/20., i 25/21.) u članku 2. dodaje se novi podstavak c) koji glasi:

 

“c)  Za prometovanje motornim vozilima, radnim strojevima i traktorima najveće dopuštene mase do 3500 kg, s tim da masa vozila ne smije prelaziti 2000 kg Šetalištem Nika I Meda Pucića:

 

JEDNOKRATNO PROMETOVANJE

vrijeme (sati)

dnevno (kuna)

mjesečno (kuna)

tromjesečno (kuna)

od 5:00-9:00

250,00

1.500,00

3.000,00

 

 

VIŠEKRATNO PROMETOVANJE

vrijeme (sati)

dnevno (kuna)

mjesečno (kuna)

tromjesečno (kuna)

od 5:00-9:00

1.500,00

30.000,00

60.000,00

 

 

Članak 2.

 

U članku 4. stavku 1. dodaje se nova točka 12. koja glasi:

“Osoba koja posjeduje parkirališno mjesto na Šetalištu Nika i Meda Pucića.”

 

U stavku 4. riječi: “Povijesnoj gradskoj jezgri i Šetalištem Kralja Zvonimira” zamjenjuju se riječima: Povijesnoj gradskoj jezgri, Šetalištem Kralja Zvonimira i Šetalištem Nika i Meda Pucića”.

 

Članak 3.

 

U članku 5. riječi: “Upravni odjel za promet” zamjenjuju se riječima: “upravni odjel nadležan za promet”.

 

Članak 4.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

 

KLASA: 363-01/20-09/22

URBROJ: 2117-1-09-22-11

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------