Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

102. Pravilnik o prometovanju ulicom Branitelja Dubrovnika u smjeru kretanja Boninovo – Pile

Na temelju članka 7. stavak 2. Odluke o uređenju prometa na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 11/16 i 6/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

P r a v i l n i k  

o prometovanju ulicom Branitelja Dubrovnika

u smjeru kretanja Boninovo - Pile

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se prometovanje motornim vozilima ulicom Branitelja Dubrovnika u smjeru kretanja Boninovo-Pile.

 

Prometovanje iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je isključivo:

      vozilima komunalnog linijskog prijevoza putnika,

      vozilima s dozvolom,

      vozilima s prednošću prolaska u skladu s odredbama posebnih propisa.  

 

 

Članak 2.

 

Dozvolu iz članka 1. ovog Pravilnika izdaje Upravni odjel Grada Dubrovnika nadležan za promet (dalje u tekstu: dozvola).

 

Dozvola se izdaje za određeno vozilo i obvezno sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, registracijsku oznaku, tip i model vozila te vremensko razdoblje važenja dozvole.

 

 

Članak 3.

 

Dozvola se izdaje na temelju podnesenog zahtjeva, a može se izdati za:

        službena vozila institucija od javnog interesa koje imaju sjedište na području Povijesne jezgre Grada Dubrovnika i lokacijama kojima se pristupa iz smjera kretanja Boninovo-Pile,

        autobuse koji prevoze putnike sa brodova na kružnim putovanjima iz Luke Gruž na Pile – koji ne uključuje izlet, a koja vozila udovoljavaju europskoj ekološkoj normi motornih vozila EURO 6.

 

Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovog članka čini sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Pod pojmom Luke Gruž u smislu odredbi ovog Pravilnika smatra se lučko područje kao pomorsko dobro odnosno područje morske luke koje se pod posebnim propisima koristi za obavljanje lučke djelatnosti, a kojim upravlja Županijska lučka uprava Dubrovnik i u kojem je trećim osobama dopušten prijevoz i/ili obavljanje gospodarske djelatnosti isključivo temeljem koncesije odnosno odgovarajućeg odobrenja navedene Lučke uprave.

 

 

Članak 4.

 

Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 3. stavak 1. alineja 1. potrebno je dostaviti dokaz o pravnoj osnovi za korištenja vozila za koji se traži dozvola (prometna dozvola, ugovor i sl.).

 

Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 3. stavak 1. alineja 2. potrebno je priložiti dokaze iz kojih je vidljivo:

      ovlaštenje podnositelja zahtjeva za prijevoz putnika iz Luke Gruž na Pile (npr. ugovor o koncesiji sklopljen s Lučkom upravom Dubrovnik, pisani ugovor o obavljanju prijevoza putnika sa brodova na kružnim putovanjima iz Luke Gruž  na Pile i sl.)

      postojanje pravne osnove korištenja vozila za koji se traži dozvola (prometna dozvola, ugovor i sl.),

      izjavu da će podnositelj zahtjeva na temelju izdane dozvole obavljati isključivo prijevoz putnika sa brodova na kružnim putovanjima iz Luke Gruž na Pile, a  koji ne uključuje izlet,

      udovoljavanje europskoj ekološkoj normi motornih vozila EURO 6 (prometna dozvola).

 

Obrazac izjave iz stavka 2. alineje 3. ovog članka sastavni je dio Pravilnika.

 

 

Članak 5.

 

Izdana dozvola podrazumijeva neograničeno prometovanje ulicom Branitelja Dubrovnika

u smjeru kretanja Boninovo - Pile u razdoblju za koje je dozvola izdana.

 

 

Članak 6.

 

Dozvolom za vozila iz članka 3. stavak 1. alineja 2. odobrava se zaustavljanje na autobusnim stajalištima u ulici Branitelja Dubrovnika u smislu odredbi članka 25. stavak 4. Odluke o uređenju prometa  na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 11/16. i 6/20.).

 

Članak 7.

 

Dozvola se izdaje s rokom važenja do datuma isteka ugovora iz članka 4. stavak 2. alineja 1., a  najdulje do isteka kalendarske godine u kojoj se izdaje.

 

Podnositelj zahtjeva dužan je obavijestiti nadležni Upravni odjel Grada Dubrovnika o svakoj promjeni podataka na temelju kojih je dozvola izdana, u roku od 8 dana od dana promjene, pisanim ili elektroničkim putem.

 

U slučaju promjene podataka iz stavka 2. ovog članka izdaje se nova dozvola.

 

Ako Grad Dubrovnik na temelju vlastitih saznanja, izvješća inspekcije cestovnog prometa, drugih nadležnih tijela ili na temelju podataka koje dostavi podnositelj zahtjeva utvrdi da:

      su promijenjene okolnosti ili je otpala osnova na temelju koje je dozvola izdana,

      je dozvola izdana na temelju netočnih ili neistinitih podataka

dozvola će se staviti van snage.

 

Članak 8.

 

Komunalni i prometni redari u skladu sa svojim ovlaštenjima, temeljem pozitivnih propisa, nadziru pravilnu primjenu odredbi Pravilnika.

 

Na temelju utvrđenja službene osobe Grada Dubrovnika kako se izdana dozvola ne koristi u skladu s odredbama ovog Pravilnika izdana dozvola će se staviti van snage.

 

 

Članak 9.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/20-09/04

URBROJ: 2117-1-09-22-07

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------