Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

101. Izmjene i dopune Programa dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 4. i 10. Zakona o državnim potporama (“Narodne novine”, broj 47/14 i 69/17) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnik na 13. Sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

Izmjene I dopune Programa

dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama

na području grada Dubrovnika

 

 

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

U Programu dodjele potpore male vrijednosti ženama poduzetnicama na području grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 3/19) u članku 4. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

      pozitivno posluju (sa izuzetkom gospodarskih 2020. i 2021. godine i gospodarskih subjekata koji su započeli s poslovanjem u  tekućoj godini),

 

 

Članak 2.

 

U članku 6. stavak 3.”Troškovi koji nisu prihvatljivi i koji se neće uzimati u obzir su slijedećI”,  dodaje se  novi postavak koji glasi:

      ako su nastali prije početka tekuće godine  u kojoj se provodi ovaj program,

 

 

Članak 3.

 

U članku 7. dodaje se stavak 6. koji glasi:

 

“Grad Dubrovnik zadržava pravo bez obrazloženja zatvoriti, obustaviti ili poništiti javni poziv iz ovog članka i prije donošenja odluke o odabiru i dodjeli sredstava potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika bez odgovornosti prema podnositeljicama prijava.” 

 

 

Članak 4.

 

U članku 10. stavku 2.  podstavku 1. DOKUMENTACIJA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA točke 6. i 7. mijenjaju se i glase:

“6.preslika kompletnog Godišnjeg financijskog izvješća (GFI) za prethodne tri poslovne godine,

7.predugovori/ponude/predračuni/troškovnici za mjere za koje se traže sredstva potpore od početka tekuće godine provedbe ovog programa”,

 

U članku 10. stavku 2. podstavku 2. DOKUMENTACIJA ZA OBRTE točke 7.i 8. mijenjaju se i glase:

 

“7. obrti koji posluju u sustavu poreza na dobit dostavljaju presliku kompletnog Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodne tri poslovne godine potvrđen od FINA-e, a obrti koji posluju u sustavu poreza na dohodak dostavljaju presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za prethodne tri poslovne godine,

 

8. predugovori/ponude/predračuni/troškovnici za mjere za koje se traže sredstva potpore od početka tekuće godine provedbe ovog programa”,

 

U članku10. stavku 2. podstavku 3. DOKUMENTACIJA ZA OPG  točke 6. i 7.mijenjaju se i glase:

 

“6. presliku ovjerene prijave poreza na dohodak za prethodne tri poslovne godine,

7. predugovori/ponude/predračuni/troškovnici za mjere za koje se traže sredstva potpore od početka tekuće godine provedbe ovog programa”.

 

U članku 10. stavku 3.iza riječi vlasnice dodaju se riječi  “i/ili njenog djeteta”.

 

U članku 10. stavku 5.  briše se rečenica ”Uz prijavu podnositeljice su dužne dostaviti i drugu dokumentaciju određenu Javnim pozivom”.

 

 

Članak 5.

 

U članku 14. točki 2. pod b) mijenja se i glasi: IT i kreativne industrije,

 

 

Članak 6.

 

Ova izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

 

KLASA: 301-01/22-02/02

URBROJ: 2117-1-09-22-03

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------