Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

100. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

                                                                                                                                                                Izmjene i dopune

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

 

 

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 22/21) članak 1. mijenja se i glasi:

 

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja utvrđuje se:

-      opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima u 2022. godini i

-      iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

 

Ovaj Program obuhvaća:

1.    održavanje nerazvrstanih cesta

2.    održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3.    održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4.    održavanje javnih zelenih površina

5.    održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6.    održavanje groblja

7.    održavanje čistoće javnih površina

8.    održavanje javne rasvjete.

 

Financiranje održavanja komunalne infrastrukture iz ovog Programa obavljat će se iz:

komunalne naknade

komunalnog doprinosa

opći prihodi i primici

naknade za uporabu pomorskog dobra

ostalih prihoda za posebne namjene - Hrvatske vode

ostale pomoći unutar općeg proračuna – Žuc

turističke pristojbe.

 

 

Članak 2.

 

Članak 11. mijenja se i glasi:

 

Za radove iz članka 3. do 10. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Organizacija i upravljanje javnim površinama: aktivnost - prometne površine, aktivnost-semafori, projekt most Ombla  i  to kako slijedi:

 

- Prometne površine .............................................................................      9.000.000,00 kuna

- Semafori .................................................................................................     230.000,00 kuna

- Most Ombla.............................................................................................      200.000,00 kuna

 

Obavljanje: ......................................................................odabrani izvoditelji - prema ugovoru.

Procjena troškova: .................................................................................  9.430.000,00 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Članak 33. mijenja se i glasi:

 

Za radove iz članka 32. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Groblja, javne fontane i satovi; aktivnost: groblja na užem području Grada te aktivnost: groblja na širem području Grada:

 

Groblja na užem području Grada ................................................................ 1.150.000,00 kuna

Groblja na širem području Grada .................................................................   660.000,00 kuna

 

Obavljanje: .....................................................................................................Boninovo d.o.o. 

Procjena troškova: ................................................................................... 1.810.000,00 kuna

 

 

Članak 4.

 

Članak 58. mijenja se i glasi:

 

REKAPITULACIJA RASHODA

__________________________________________________________________________

 

          OPIS RADOVA                                                                                   2022. g.         

__________________________________________________________________________

1.       Održavanje nerazvrstanih cesta                                                     9.430.000,00

2.       Održavanje javnih površina na kojima

          nije dopušten promet motornih vozila                                              3.038.000,00

3.       Održavanje građevina javne odvodnje

          oborinskih voda                                                                                1.000.000,00

4.       Održavanje javnih zelenih površina                                              12.200.000,00

5.       Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene                930.000,00                                                   

6.       Održavanje groblja                                                                            1.810.000,00

7.       Održavanje čistoće javnih površina                                                11.380.000,00

8.       Održavanje javne rasvjete                                                               9.460.000,00

          SVEUKUPNO:                                                                              49.248.000,00 kuna       

 

 

Članak 5.

 

Članak 59. mijenja se i glasi:

 

Financiranje radova iz članaka 3. do 62. u 2022. g. vršit će se iz slijedećih izvora:

 

1. Komunalna naknada .........................................................  30.070.000,00 kuna

2. Komunalni doprinos  ..........................................................   9.930.000,00 kuna

3. Opći prihodi i primici ...........................................................   1.640.000,00 kuna

4. Naknada za uporabu pomorskog dobra ..............................  3.038.000,00 kuna

5. Ostali prihodi za posebne namjene - Hrv.vode........................ .150.000,00 kuna

6. Ostale pomoći unutar općeg proračuna - Žuc......................   2.700.000,00 kuna

7. Turističke pristojbe ……………………………………………..  1.720.000,00 kuna

 

 

Članak 6.

 

Ove izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/21-03/03

URBROJ: 2117-1-09-22-06

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------