Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

97. Odluka o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji, sklopljenog 15. studenog 2019., između Grada Dubrovnika i Palma Plus, vl. Dubravko Ivelja

Na temelju članaka 70. i 73. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20), članka 17. Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva), KLASA: UP/I-363-01/19-01/07, URBROJ: 2117/01-01-19-5 od 15. studenog 2019., i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022, donijelo je

 

 

O D L U K U

o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji, sklopljenog 15. studenog 2019., između Grada Dubrovnika i Palma Plus vl. Dubravka Ivelja

 

 

 

I.

 

Ovom odlukom Grad Dubrovnik, kao davatelj koncesije, jednostrano raskida Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva), KLASA: UP/I-363-01/19-01/07, URBROJ: 2117/01-01-19-5, sklopljen 15. studenog 2019. između Grada Dubrovnika i Palma Plus obrt za usluge nosača vl. Dubravka Ivelja, radi povrede Ugovora o koncesiji.

 

II.

 

Grad Dubrovnik zadržava pravo na naplatu ugovornih kazni.

 

 

III.

 

S danom donošenja ove odluke prestaje važiti Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva), KLASA: UP/I-363-01/19-01/07, URBROJ: 2117/01-09-19-01 od 23. rujna 2019.

 

 

IV.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

Obrazloženje

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika dana 23. rujna 2019. donijelo je Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva), KLASA: UP/I-363-01/19-01/07, URBROJ: 2117/01-09-19-01, temeljem koje je PALMI PLUS obrt za usluge nosača, vl. Dubravka Ivelja, Vinogradarska 40, 20236 Nova Mokošica, dodijeljena koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva), kao komunalne djelatnosti od lokalnog značaja, s 4 elektrovučna prijevozna sredstva na 4 godine od dana potpisivanja ugovora.

 

Na temelju ovlaštenja i u skladu s odredbama gore navedene odluke Gradonačelnik Grada Dubrovnika zaključio je 15. studenog 2019.  Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva), KLASA: UP/I-363-01/19-01/07, URBROJ: 2117/01-01-19-5, s koncesionarom PALMA PLUS obrt za usluge nosača, vl. Dubravka Ivelja. Ugovor je zaključen za razdoblje od 15. studenog 2019. do 15. studenog 2023.

 

Na temelju službenih bilješki Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, Odsjeka za komunalno redarstvo, od 23. lipnja i 11., 12., 13., 14., 15. i 18. srpnja 2022., utvrđeno je da koncesionar Palma Plus nije obavljao dodijeljenu koncesiju odnosno komunalnu djelatnost opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima 23. lipnja 2022., kao i da je obustavio obavljanje koncesije od 9. srpnja 2022. pa nadalje, što nije u skladu s Odlukom o davanju koncesije i  Ugovorom o koncesiji.

 

Navedeno je utvrđeno nadzorom prekrcajne zone na Pločama, izjavom vlasnika prodavaonice u povijesnoj jezgri da se dostava ne vrši, te na način da su komunalni redari u više navrata obišli pretovarnu zonu i područje povijesne jezgre gdje nisu zatekli opskrbu robom niti su na pretovarnoj zoni zatekli robu, djelatnike koncesionara ili da se obavlja pretovar.

 

Sukladno čl. 73. st. 3. Zakona o koncesijama (NN 69/17 i 107/20) koncesionar je prethodno dopisom Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, KLASA: UP/I-363-01/19-01/07, URBROJ:  2117-1-03-22-9 od 11. srpnja 2022., a koji je koncesionar zaprimio 12. srpnja 2022., upozoren o namjeri davatelja koncesije da jednostrano raskine ugovor o koncesiji, upoznat je s postojanjem razloga za raskid ugovora te je pozvan pristupiti nadležnom upravnom odjelu 14. srpnja 2022. radi izjašnjavanja. Uz to koncesionaru je određeno da najkasnije dan nakon zaprimanja upozorenja otkloni razloge za raskid ugovora odnosno da nastavi kontinuirano obavljati dodijeljenu komunalnu djelatnost po pravilima struke u skladu s odredbama Ugovora o koncesiji i važećim zakonima, propisima, odlukama davatelja koncesije koje se odnose na uređenje komunalnog reda te na prometovanje pješačkim zonama kao i svim ostalim općim aktima davatelja koncesije.

 

Budući da uredno pozvani koncesionar nije pristupio 14. srpnja 2022. radi izjašnjavanja, a zbog ranije zakazanih obveza nadležni Upravni odjel nije mogao udovoljiti prijedlogu opunomoćenika za odgodu, na temelju čl. 73. st. 3. Zakona o koncesijama nadležni Upravni odjel je dopisom, KLASA: UP-I-363-01/19-01/07, URBROJ: 2117-1-03-22-11 od 14. srpnja 2022., ponovno koncesionara upoznao s povredama Ugovora o koncesiji, ostavljen mu je dodatni rok za izjašnjavanje o razlozima za raskid ugovora do 17. srpnja 2022., te mu je unatoč tome što je rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora istekao 13. srpnja 2022., isti  produljen do 17. srpnja 2022. kada je koncesionar najkasnije dužan nastaviti obavljanje koncesije, uz upozorenje da će davatelj koncesije raskinuti ugovor ako koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora u danom roku.

 

Koncesionar se na navedeno očitovao 14. i 17. srpnja 2022., ali nije nastavio obavljati komunalnu djelatnost koja mu je koncesijom dodijeljena.

 

Ugovorom o koncesiji koncesionar je obvezan koncesiju obavljati po pravilima struke u skladu s odredbama ugovora i važećim zakonima, propisima, odlukama davatelja koncesije koje se odnose na uređenje komunalnog reda te na prometovanje pješačkim zonama kao i svim ostalim općim aktima davatelja koncesije. 

 

Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 12/20, 16/20, 1/21, 5/21, 16/21) odredbama od čl. 157. do 159. uređuje način korištenja pretovarne zone.

 

Grad Dubrovnik uredio je područje pretovarne zone na Pločama konceptualnom podjelom javne površine na prihvatno - pretovarnu zonu i otvaranje javne površine građanima i turistima. Koncesionari su prethodno obaviješteni o planiranim radnjama te im je tijekom trajanja radova, a i nakon završetka, u potpunosti omogućen rad.

 

Slijedom navedenog, iako je koncesionaru za vrijeme i nakon uređenja pretovarne zone omogućeno obavljanje koncesije, koncesionar je svojom krivnjom obustavio obavljanje komunalne djelatnosti.

 

Odredbom iz čl. 17. Ugovora o koncesiji propisano je da davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor ako koncesionar svojom krivnjom prestane obavljati komunalnu djelatnost.

 

Prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji davatelj koncesije mora prethodno pisanim putem upozoriti koncesionara o takvoj svojoj namjeri te odrediti koncesionaru primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima sukladno čl. 17. st. 3. Ugovora o koncesiji i čl. 73. st. 3. Zakona o koncesijama.

 

Budući da je koncesionar svojom krivnjom prestao obavljati komunalnu djelatnost odnosno nije otklonio razloge za raskid ugovora do isteka ostavljenog roka, iako je na to pozivan dvaput, ispunjeni su uvjeti za raskid ugovora sukladno čl. 17. st. 4. Ugovora o koncesiji i  čl. 73. st. 4. Zakona o koncesijama.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor sukladno članku 77. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20).

 

KLASA: UP/I-363-01/19-01/07  

URBROJ: 2117-1-09-22-16

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------