Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

96. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika

i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

 

 

Članak 1.

 

U članku 3. Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 9/10. i 14/15.), dalje u tekstu: Odluka, iznos „4.240,00“ zamjenjuje se iznosom „4.540,00“.

 

 

Članak 2.

 

Članak 4. stavku 1. alineji 1. broj „5,30“ zamjenjuje se brojem „5,50“ i u alineji 2. broj „4,50“ zamjenjuje se brojem „4,67“.

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“..

 

 

KLASA: 011-01/22-01/02

URBROJ: 2117-1-09-22-03

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------