Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

95. Odluka o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana kao provedbenog akta Strategije razvoja urbanog područja Dubrovnika za financijsko razdoblje od 2021. – 2027. godine

 

Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18 ) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je 

 

 

O D L U K U

o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana

kao provedbenih akata Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik

od 2021. – 2027. godine

                     

 

Članak 1.

 

Usvaja se Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik za financijsko razdoblje 2021.-2027. (dalje u tekstu: Strategija);

 

 

Članak 2.

 

Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan nalaze se u prilogu i sastavni su dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a objavit će se i na službenoj internetskoj stranici Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 910-01/20-01/09

URBROJ: 2117-1-09-22-79

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------