Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

94. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst 137/15,123/17, 98/19 i 144/20),  Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je 

 

O D L U K U

o suosnivanju Lokalne akcijske grupe

                     

 

  Članak 1.

 

Ovom Odlukom Grad Dubrovnik je suglasan sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne akcijske grupe kao jedan od suosnivača.

 

                                                   

Članak 2.

 

Grad Dubrovnik će u skupštini Lokalne akcijske grupe predstavljati pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika Zrinka Raguž. U slučaju spriječenosti imenovane Grad Dubrovnik će predstavljati viša savjetnica za lokalni razvoj i fondove Europske unije DURA-e Luna Polić Barović.

 

                                                      

Članak 3.

 

Gradsko vijeće ovlašćuje predstavnice navedene u članku 2. na donošenje odluka u ime Grada Dubrovnika kao člana skupštine Lokalne akcijske grupe.

                                                    

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 320-01/22-01/01

URBROJ: 2117-1-09-22-03

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------