Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

93. Odluka o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja javnih događanja

Na temelju  članka 10. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) i članka  39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

O D L U K U

o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke

tijekom održavanja javnih događanja

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se lokacije i najviše dopuštene razine buke tijekom održavanja javnih događanja, putovi za dolaženje i odlaženje sudionika javnih događanja, nadzor te druga pitanja s tim u vezi. 

 

Ova Odluka ne odnosi se na:

      uporabu elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenome u objektima registriranima za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti te

      mirna okupljanja i javne prosvjede.

 

 

Članak 2.

 

Javno događanje u smislu ove Odluke je javni skup i drugi oblik okupljanja radi organiziranja razonode, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, tijekom čega postoji mogućnost prekoračenja najviših dopuštenih razina buke propisanih pravilnikom kojim su propisane najviše dopuštene razine buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto njezina nastanka, a kojeg donosi ministar nadležan za zdravstvo.

 

 

Članak 3.

 

Lokacije na kojima je, po uvjetima što ih propisuje ova Odluka, moguće održavanje javnih događanja na području Grada Dubrovnika su:

 1. Povijesna jezgra Dubrovnika: Luža, Pred Dvorom, Gundulićeva poljana, Poljana Ruđera Boškovića, Stradun cijelom svojom dužinom, dvorište glazbene škole „Luka Sorkočević“, Ljetno kino Jadran, Porporela
 2. Lazareti
 3. Tvrđava Lovrijenac
 4. Umjetnička galerija Dubrovnik (taraca)
 5. Brsalje
 6. Kino Slavica
 7. Park Orsula
 8. Park Gradac
 9. Prostori ispred klubova mladih
 10. Dvorište Studentskog doma
 11. Amfiteatar na Srđu
 12. Vrt ljetnikovca Gučetić
 13. Vrt ljetnikovca Sorkočević u Komolcu
 14. Gospino polje – nogometno i košarkaško igralište te tenis tereni
 15. Tenis tereni u Uvali Lapad
 16. Šetalište Kralja Zvonimira
 17. Babin kuk (prostor Malog Straduna s trgovima i park)
 18. Autokamp Solitudo
 19. Nogometno igralište s atletskom stazom Lapad
 20. Bazen u Gružu
 21. Gruška riva i Gruški mul
 22. Garaža na Ilinoj Glavici
 23. Uređene i prirodne plaže
 24. Dječja i sportska igrališta
 25. Koločep (riva, prostor ispred hotela Carismo i ispred Vile Ruža)
 26. Lopud (prostor ispred hotela Lafodije, ispred Hotela Grand  i ispred župnog dvora)
 27. Šipan (riva u Šipanskoj luci, riva u Suđurđu)
 28. Zaton (riva u Zatonu Velikom, rt Gaj, ljetna pozornica ispred Doma kulture u Zatonu Malom)
 29. Orašac (trg pod Platanom)
 30. Trsteno (Trg kralja Tomislava, riva, nogometno igralište).

 

Buka koja nastaje uslijed događanja na lokacijama iz stavka 1. ovog članka ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim dijelovima istog naselja i drugim naseljima prelaziti dopuštene granice.

 

Članak 4.

 

Prekoračenje najviše dopuštene razine buke propisane pravilnikom na lokacijama iz članka 3. stavka 1. ove Odluke dopušteno je tijekom cijele kalendarske godine u vremenu najdulje do 24,00 sata, u trajanju od najdulje 4 sata neprekidno.

 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, prekoračenje najviše dopuštene razine buke propisane pravilnikom za javna događanja koja se održavaju 31. prosinca i 1. siječnja, 9. i 10. srpnja, 25. kolovoza, te u vrijeme održavanja manifestacije Noć muzeja, dozvoljava se u trajanju duljem od 4 sata neprekidno i u vremenu najdulje do 2,00 sata ujutro.

 

Najviše dopuštena razina buke tijekom održavanja javnih događanja na lokacijama iz članka 3. ove Odluke iznosi 90 dB(A).

 

Organizator javnog događanja dužan je najmanje 8 (osam) dana prije održavanja javnog događanja o istome obavijestiti komunalno redarstvo Grada Dubrovnika.

 

Organizator javnog događanja čije trajanje se predviđa noću na otvorenome, mora osigurati ugradnju ograničivača (limitatora) razine emisijske buke na elektroakustičkim uređajima i mjerenje imisijske buke tijekom održavanja javnog događanja.

 

Mjerenje razine buke provodi ovlaštena pravna osoba za mjerenje razine buke. Izvještaj o provedenome mjerenju razine buke, vremenski profil mjerenja i prateće stručno mišljenje organizator javnog događanja dostavlja komunalnom redarstvu Grada Dubrovnika najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana mjerenja.

 

 

Članak 5.

 

Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika javnih događanja su svi pristupni prometni pravci, ulice i ceste za automobile i pješake do područja iz članka 3. ove Odluke koji nisu u to vrijeme propisno zatvoreni znakovima ili pod regulacijom prometa od strane ovlaštenih službenih osoba.

 

 

Članak 6.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo Grada Dubrovnika.

 

Pri provedbi nadzora komunalno redarstvo ovlašteno je:

 1. narediti akustična mjerenja,
 2. narediti poduzimanje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke,
 3. zabraniti uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke,
 4. zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju boravak, odmor i noćni mir ako to nije moguće postići mjerom iz točke 2. ovog stavka,
 5. predlagati pokretanje prekršajnog postupka
 6. naplaćivati kazne na mjestu počinjenja prekršaja.

 

 

Članak 7.

 

Novčanom kaznom od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.    prekorači dopuštene granice razine buke na području iz članka 3. stavka 2. ove Odluke,

2.    prekorači dopušteno vrijeme iz članka 4. stavaka 1. i 2. ove Odluke,

3.    prekorači dozvoljenu razinu buke iz članka 4. stavka 3. ove Odluke,

4.    ne osigura mjerenje razine buke tijekom održavanja javnog događanja sukladno članku 4. stavcima 5. i 6. ove Odluke.

 

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna fizička osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 kn.

 

Ako osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 1. ovog članka ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom od 2.000,00 kn.

 

Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

 

Članak 8.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 351-01/21-01/26

URBROJ: 2117-1-09-22-07

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------