Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

92. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Dubrovnika

Na temelju članka 9. i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine”, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21), članka 6. Zakona o zaštiti od buke (“Narodne novine”, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 I 14/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

na području Grada Dubrovnika

                                                         

 

 

 

                                                                   Članak 1.

 

U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 23/17 i 13/19) naslov glave III mijenja se i glasi “III NADZOR”.

                                                          

 

                                                                  Članak 2.    

 

Članak 14. Odluke mijenja se i glasi:

 

“Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo Grada Dubrovnika.

 

U provedbi nadzora komunalno redarstvo ovlašteno je sukladno čl.16. st.4. Zakona o zaštiti

od buke:

 

1.   narediti akustička mjerenja pravnim i fizičkim osobama koje koriste izvore buke u

sredini u kojoj ljudi borave,

2.   narediti poduzimanje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke,

3.   zabraniti uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke,

4.   zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju boravak,       

odmor i noćni mir ako to nije moguće postići mjerom iz točke 3. ovog stavka,

5.   predlagati pokretanje prekršajnog postupka,

6.   naplaćivati kazne na mjestu počinjenja prekršaja

 

U provedbi nadzora komunalno redarstvo ovlašteno je zatražiti od ovlaštene pravne osobe ispitivanje razine buke na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

   

 

Članak 3.

 

U članku 16. st.1. iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

 

“-prouzroči buku elektroaukustičkim uređajima i ostalim izvorima buke na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti koja prekoračuje najviše propisane dopuštene razine buke prema pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru (čl.8.st.5. Odluke).”.

 

                                                           

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

 

KLASA: 011-01/19-01/04

URBROJ: 2117-1-09-22-08

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------