Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

91. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika  na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 1/14, 21/15, 3/16, 17/16, 15/17, 25/17, 12/18, 15/19 i 3/22) u članku 4. mijenja se stavak 7. i glasi:

 

„Nezadovoljna stranka može podnijeti prigovor Odboru za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja zaključka Povjerenstva.“

 

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-05/18-01/189

URBROJ: 2117-1-09-22-14

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------