Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

88. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Na temelju odredbe članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine˝, broj 68/18 i 110/18) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 12/20., 16/20., 1/21., 5/21. i 16/21.) u članku 160. stavku 3. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

 

"- Šetalište Nika i Meda Pucića”

 

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

 

 

Članak 2.

 

U članku 163. stavku 1. dodaje se novi podstavak 13. koji glasi:

 

“osoba koje posjeduje parkirališno mjesto na Šetalištu Nika i Meda Pucića”

 

Dosadašnji stavci 13. i 14. postaju stavci 14. i 15.

 

 

Članak 3.

 

U članku 166. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

 

Prometovanje iz članaka 163. i 164. odobrit će se Šetalištem Nika i Meda Pucića u vremenu od 5.00 do 9.00 sati, a 24 sata za vozila osoba koje posjeduju parkirališno mjesti na Šetalištu Nika i Meda Pucića i to samo na dijelu od spoja s Ulicom Kardinala Stepinca na zapadu do vile Elite.“

 

Članak 4.

 

U članku 170. stavku 1. iza riječi: “Zvonimira “ dodaju se riječi: “i parkirališno mjesto na Šetalištu Nika i Meda Pucića”

 

U članku 170. stavku 3. riječi: “Povijesnoj gradskoj jezgri i Šetalištem Kralja Zvonimira” zamjenjuju se riječima: Povijesnoj gradskoj jezgri, Šetalištem Kralja Zvonimira i Šetalištem Nika i Meda Pucića”.

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

KLASA: 363-01/20-09/08  

URBROJ: 2117-1-09-22-42

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------