Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

87. Odluka o povratu dokumentacije zaprimljene na temelju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U  

o povratu dokumentacije zaprimljene na temelju Javnog poziva

 za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika, KLASA: 371-01/21-01/181, URBROJ: 2117-1-08-22-6

od dana 05. veljače 2022. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Podnositelji zahtjeva koji su Gradu Dubrovniku predali zahtjev za davanje u najam stana na temelju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika, KLASA: 371-01/21-01/181, URBROJ: 2117-1-08-22-6 od dana 05. veljače 2022. godine (dalje u tekstu: Javni poziv), a koji nisu objavljeni na Končanoj listi reda prvenstva imaju pravo od Grada Dubrovnika zatražiti povrat predane dokumentacije.

 

 

Članak 2.

 

U svrhu povrata dokumentacije podnositelj zahtjeva podnosi Zahtjev za povrat dokumentacije na Obrascu A koji čini sastavni dio ove Odluke (dalje u tekstu: Zahtjev).

 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka sadrži izjavu o odricanju od prava na izjavljivanje pravnih lijekova u odnosu na predmet KLASA: 371-01/21-01/181.

 

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne podnese Zahtjev za povrat dokumentacije na Obrascu A iz stavka 1. ovog članka Grad Dubrovnik ne može izvršiti povrat zatražene dokumentacije.

 

Rok za predaju Zahtjeva iz stavka 1. ovog članka je  do 16. kolovoza 2022. godine.

 

Zahtjev se predaje osobno na pisarnicu Grada Dubrovnika ili preporučenom pošiljkom na adresu Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

 

 

Članak 3.

 

O povratu dokumentacije zaprimljene na temelju Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke sačiniti će se primopredajni zapisnik (dalje u tekstu: Zapisnik).

 

 

Članak 4.

 

Preslike dokumentacije zaprimljene na temelju Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke ostaju pohranjene u Gradu Dubrovniku.

 

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika.“

 

 

KLASA: 371-01/21-01/181

URBROJ: 2117-1-09-22-12

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------