Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

86. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o najmu stanova („Narodne novine“, broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20) i članaka 17. i 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE

O DAVANJU U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA DUBROVNIKA

U SVRHU RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH I MLADIH OBITELJI

NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 1.

 

U Odluci o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 25/21) u članku 9. mijenja se stavak 7. i glasi:

 

„Dokazi o ispunjavanju uvjeta koji se predaju uz zahtjev ne smiju biti stariji od roka propisanog Javnim pozivom iz članka 10. ove Odluke.“

 

 

Članak 2.

 

„U članku 9. dodaje se stavak 8. i glasi: „Obrasci iz stavka 4. ovog članka objaviti će se  i prilikom objave Javnog poziva iz članka 10. ove Odluke,  a koji će biti sadržajno usklađeni s odredbama Javnog poziva.“

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika.“

 

 

KLASA: 371-01/21-01/181

URBROJ: 2117-1-09-22-11

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------