Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

85. Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a "Gruški akvatorij" te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/22-01/13, URBROJ: 2117-09/2-22-12 od 30. lipnja 2022., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

O D L U K U

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

„GRUŠKI AKVATORIJ” TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA DUBROVNIKA

 

 

 

I.                      OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij” („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 07/11, 05/21, 17/21-pročišćeni tekst i 22/21) - dalje u tekstu: Izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 07/05, 06/07, 10/07, 03/14, 09/14, 19/15, 18/16-pročišćeni tekst, 25/18, 13/19, 07/20-pročišćeni tekst, 02/21, 05/21-isp. i 07/21-pročišćeni tekst) - dalje u tekstu: Izmjene i dopune PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 10/05, 10/07, 08/12, 03/14, 09/14-pročišćeni tekst, 04/16, 25/18, 13/19, 08/20-pročišćeni tekst, 05/21 i 08/21-pročišćeni tekst) – dalje u tekstu: Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika.

 

 

II.            PRAVNA OSNOVA za izradu i donošenje IZMJENA I DOPUNA UPU-a „GRUŠKI AKVATORIJ” TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjene i dopune PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika temelje se na odredbama članaka 81.-113. i članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) - dalje u tekstu: Zakon i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova – dalje u tekstu: Pravilnik te drugim važećim propisima iz područja prostornog uređenja.

 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

III.           RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA UPU-a „GRUŠKI AKVATORIJ” TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 3.

 

Nakon donošenja UPU-a „Gruški akvatorij“ izmijenile su se društveno-gospodarske okolnosti, te s tim u skladu stavovi i pomišljanja o realizaciji pojedinih zahvata unutar obuhvata UPU-a, iz čega proizlazi potreba redefiniranja pojedinih planskih postavki za predmetno područje.

 

Razlozi za pokretanje izrade Izmjena i dopuna UPU-a Gruški akvatorijte s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika su:

   usklađenje sa Zakonom,

   usklađenje obuhvata lučkog područja sukladno međunarodnim sigurnosnim propisima i ostalim posebnim propisima te radi operativnih razloga funkcioniranja luke,

   izmjene planskih rješenja i revidiranje uvjeta gradnje i uređenja lučkog područja luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku Luke Gruž, radi usklađenja sa strateškim dokumentima Grada Dubrovnika (Integrirana strateška podloga za razvoj na području Grada Dubrovnika, Integrirani gradski projekt Gruž-Grad, Urbanistički elaborat održivog razvoja Grada Dubrovnika u funkciji poboljšanja urbane mobilnosti, Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Rive u Gružu) te strateškim planovima razvoja Luke Gruž,

   revidiranje lokacije postojećih lučkih komunalnih sadržaja unutar zone 4 – trajektna i teretna luka (zone prema UPU-u „Gruški akvatorij“) za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenih komponenata otpada do predaje ovlašteniku,

   omogućavanje realizacije više zasebnih zahvata u prostoru kao jedinstvene složene funkcionalne cjeline na području zone 6 – Terminal za brodove na kružnim putovanjima, 7 – Centralna garažno-poslovna građevina i 8 – Autobusni kolodvor (zone prema UPU-u „Gruški akvatorij“) te sukladno tome revidiranje namjena površina i izmjena uvjeta gradnje i uređenja,

   redefiniranje namjena površina te izmjena uvjeta gradnje i uređenja na području zone 9 – zona „Porat“, 10 – Auditorij i 12 – „ex TUP“ (zone prema UPU-u „Gruški akvatorij“),

   izmjene planskih mjera zaštite u svrhu provedbe infrastrukturnih i drugih projekata s potencijalom iskorištavanja EU fondova (područje od benzinske postaje „INA“ na Orsanu do kraja zahvata na zapadu – kuća Mladinov),

   revizija obuhvata lučkog područja F1 – Luka posebne namjene Marina Gruž – centralni dio,

   revidiranje komunalne i prometne infrastrukture kao i prometa u mirovanju unutar područja obuhvata predmetnih izmjena u cilju poboljšanja infrastrukturnih uvjeta, a uzimajući u obzir izmijenjene uvjete funkcioniranja luke i u međuvremenu izvedene projekte rekonstrukcije prometne i druge infrastrukture,

   ispravak tehničkih pogrešaka.

 

 

IV.          OBUHVAT IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU-a „GRUŠKI AKVATORIJ” TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 4.

 

Izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjene i dopune PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika odnose se na područje obuhvata UPU-a „Gruški akvatorij”.

 

Predviđene izmjene donose se u skladu s razlozima navedenim u članku 3. ove Odluke, a mijenjat će se elaborati PPU-a Grada Dubrovnika, GUP-a Grada Dubrovnika i UPU-a Gruški akvatorij” u tekstualnom dijelu – Odredbama za provođenje i grafičkom dijelu. Ostala planska rješenja PPU-a Grada Dubrovnika, GUP-a Grada Dubrovnika i UPU-a Gruški akvatorij” nisu predmet ove Odluke. Predviđene izmjene odnose se na zatečeno stanje i trenutno uočene nedostatke, a u tijeku izrade moguće su manje izmjene i dopune u skladu sa zakonskim postupkom izrade i donošenja Planova.

 

Grafički separat s naznačenim obuhvatom Izmjena i dopuna UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika sastavni je dio ove Odluke.

 

 

V.           SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU-a „GRUŠKI AKVATORIJ” TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 5.

 

Luka osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku – Luka Gruž nalazi se unutar obuhvata trenutno važećeg UPU-a „Gruški akvatorij” u sjeveroistočnom dijelu Gruškog zaljeva.

 

UPU Gruški akvatorijdonesen je 2011. godine, a mijenjan je izmjenama i dopunama 2021. godine. Temeljem obveze provedbe arhitektonsko-urbanističkog natječaja propisane UPU-om Gruški akvatorijza područja zone 6 – Terminal za brodove na kružnim putovanjima, 7 –Centralna garažno-poslovna građevina i 8 – Autobusni kolodvor, 2016. godine proveden je natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenjaTerminal za brodove na kružnim putovanjima, centralno garažno-poslovna građevina i autobusni kolodvor“, raspisivač natječaja: Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o., provoditelj natječaja: Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta. Hrvatska komora arhitekata je izdala Rješenje, KLASA: 960-01/16-02/03, URBROJ: 505-02-16-61, od 26. kolovoza 2016. kojim ukida dodijeljeni registarski broj natječaja: 28-16/DU-IA/N zbog povreda načela ravnopravnosti, anonimnosti i neovisnosti odlučivanja.

 

Kopneni obuhvat luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku Luke Gruž sukladno UPU-u „Gruški akvatorij“ iznosi 121.014 m2. Na predmetnom području definirane su sljedeće namjene: javna i društvena namjena – kultura – auditorij (D6-2), poslovna namjena – garažno poslovna (K4), javne zelene površine park (Z1) i infrastrukturni sustavi i to: trajektna luka za međunarodni promet (IS 1-1), luka za brodove na kružnim putovanjima (IS 1-2), luka za trajektni, putnički i izletnički promet (IS 1-3) i teretna luka (IS 1-4). Prema prostorno-planskoj dokumentaciji predmetno područje ostvaruje više kolnih priključaka s ulice Obala Ivana Pavla II.

 

U području obuhvata izmjena na lučkom području trenutno se nalaze:

   upravna zgrada Lučke uprave Dubrovnik i Luke Dubrovnik d.d. s okolnim parkingom i operativnom obalom (prema UPU-u „Gruški akvatorij” zona 9 – zona „Porat“ i 10 – Auditorij),

   trgovački sadržaji i operativna obala (prema UPU-u „Gruški akvatorij” zona 8 –Autobusni kolodvor),

   postojeći autobusni kolodvor i operativna obala (prema UPU-u „Gruški akvatorij” zona 7 – Centralna garažno-poslovna građevina),

   tzv. „željeznički magazin“ i operativna obala (prema UPU-u „Gruški akvatorij” zona 6 – Terminal za brodove za kružnim putovanjima),

   područje gruškog bazena na kojemu se uz obalu nalaze popratne komunalne građevine Luke Dubrovnik d.d. i operativna obala (prema UPU-u „Gruški akvatorij” zona 5 – zona „Kantafig“ i 4 – Trajektna i teretna luka).

 

U cilju poboljšanja i unaprjeđenja prometnih i infrastrukturnih uvjeta i okolnosti, prostorno-planskom dokumentacijom potrebno je revidirati prometnu mrežu i promet u mirovanju. Uz izrazit protok putnika s brodova na kružnim putovanjima, naročito u ljetnim mjesecima, dodatnom opterećenju kolnog prometa uvelike doprinosi postojeći autobusni kolodvor koji se nalazi u sklopu lučkog područja, kao i niz trgovačko-poslovnih sadržaja. Pomorski promet funkcionira u skladu s važećim propisima. Trase i lokacije komunalne infrastrukture unutar i uz granicu lučkog područja je potrebno revidirati u cilju poboljšanja infrastrukturnih uvjeta te omogućavanja priključenja pogona brodskih sustava za vrijeme boravka u luci na kopnene izvore napajanja električnom energijom.

 

Na području Batahovine nalaze se postojeće građevine lučkih i komunalnih sadržaja. Dio postojećih građevina se koristi za stanovanje. Ostatak tog područja čine operativna obala te hortikulturno uređene površine. Potrebno je revidirati lokacije postojećih lučkih komunalnih sadržaja za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenih komponenata otpada do predaje ovlašteniku.

 

Specifičnost predmetnih izmjena na lučkom području odnosi se na lučke funkcije i djelatnosti koje se obavljaju unutar predmetnog obuhvata, a koje je potrebno urbanističko-arhitektonski uskladiti kako sa sklopom postojeće i povijesne izgradnje u pozadini tako i s novoplaniranom izgradnjom na vizualno istaknutom mjestu uz operativnu obalu unutar lučkog područja. Zbog operativnih razloga sukladno međunarodnim sigurnosnim propisima potrebno je proširiti operativnu obalu na način da se izmjesti obvezni građevinski pravac, odnosno udaljenost planiranih građevina od obalne linije.

 

Sukladno UPU-u „Gruški akvatorij“ unutar područja zahvata u prostoru broj 12. „Ex TUP“ planirano je uklanjanje postojećih građevina te gradnja građevina mješovite, pretežito poslovne namjene. Obuhvat zone iznosi 7.525 m2. Uzimajući u obzir promjene u vlasničkim odnosima predmetne zone, izraženu potrebu za unaprjeđenjem kulturne ponude grada novim javnim i društvenim sadržajima od osobitog javnog interesa, trenutni način korištenja prostora „TUP-a“ te planirano ukidanje društvene namjene unutar zone Luke Gruž, razmotrit će se mogućnost prenamjene dijela predmetne zone u javnu i društvenu namjenu – kultura (D6) uz revidiranje postojećih uvjeta gradnje.

 

Predmet izrade Izmjena i dopuna UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika obuhvaćen je Konzervatorskom podlogom za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika koju je izradilo Ministarstvo kulture i medija u rujnu 2020. godine. Konzervatorskom podlogom su dane smjernice za planiranje predmetnog područja te se uvjetuje izrada Procjene utjecaja na svjetsku baštinu (HIA) za lučko područje u sklopu luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku – Luka Gruž.

 

 

VI.          CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU-a „GRUŠKI AKVATORIJ” TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 6.

 

Sukladno članku 3. ove Odluke, ciljevi i programska polazišta, koji se ovom Odlukom utvrđuju kao planirane izmjene i dopune, su:

   usklađenje sa Zakonom,

   omogućavanje realizacije planiranih sadržaja i osiguranje kvalitetnijeg i sigurnijeg funkcioniranja istih,

   propisivanje detaljnih uvjeta za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku Luke Gruž kao i njenog kontaktnog područja,

   usklađenje s međunarodnim sigurnosnim propisima,

   revizija obuhvata lučkog područja,

   redefiniranje planskih rješenja prometa i prometa u mirovanju te ostalih infrastrukturnih sustava,

   osiguranje planskih preduvjeta za realizaciju više zasebnih zahvata u prostoru kao jedinstvene složene funkcionalne cjeline na području zone Terminala za brodove na kružnim putovanjima, Centralne garažno-poslovne građevine i Autobusnog kolodvora, a koji su od strateške važnosti za Grad Dubrovnik i jugoistočnu Europu,

   izmjena planskih rješenja kako bi se kreirali preduvjeti za omogućavanje realizacije infrastrukturnih i drugih projekata s potencijalom iskorištavanja EU fondova,

   dugoročna održivost i povećanje sigurnosti prometnog sustava na području Grada Dubrovnika, povećanje konkurentnosti javnog gradskog prijevoza te smanjenje utjecaja prometnog sustava na klimatske promjene i okoliš,

   poboljšanje infrastrukturnih uvjeta,

   poštivanje i očuvanje svih prostornih posebnosti gruškog zaljeva u cjelini.

 

Posebni ciljevi i programska polazišta sadržani su u potrebi stvaranja novog urbanog identiteta područja obuhvata u kojem novoplanirane zgrade lučkih i komunalnih sadržaja moraju predstavljati arhitektonsko-urbanistički doprinos području Gruškog zaljeva te pronalaženje rješenja kvalitetne integracije svih prisutnih oblika prometa.

 

Izmjene i dopune čiji su razlozi navedeni u članku 3. ove Odluke te ciljevi i programska polazišta u prethodnom stavku ovoga članka, jedine su izmjene i dopune koje će se provesti Izmjenama i dopunama UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjenama i dopunama PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjenama i dopunama GUP-a Grada Dubrovnika pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati, niti će se mijenjati druga rješenja u tekstualnom i grafičkom dijelu predmetnih planova.

 

 

VII.            POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a „GRUŠKI AKVATORIJ” TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

 

Članak 7.

 

Izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjene i dopune PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika izrađivat će se na podlogama na kojima je izrađena važeća prostorno-planska dokumentacija.

 

Do sada je izrađena sljedeća dokumentacija koja će se uzeti u obzir prilikom izrade predmetnih izmjena i dopuna:

   Konzervatorski elaborat, lipanj/srpanj 2009., Omega engineering d.o.o.,

   Program za provedbu javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za Terminal za brodove na kružnim putovanjima, centralno garažno-poslovnu građevinu i autobusni kolodvor, ožujak 2016., Matrix-d-inženjering d.o.o.,

   Integrirana strateška podloga za razvoj na području Grada Dubrovnika, studeni 2019., Ernst & Young u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Jaspers-om

   Integrirani gradski projekt Gruž-Grad, prosinac 2019., Održivo d.o.o.,

   Urbanistički elaborat održivog razvoja Grada Dubrovnika u funkciji poboljšanja urbane mobilnosti, prosinac 2019., Održivo d.o.o.,

   Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Rive u Gružu, prosinac 2019., ARP d.o.o.,

   Konzervatorska podloga za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika, rujan 2020., Ministarstvo kulture i medija,

   Stručna analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje Izmjena i dopuna UPU-a „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika, 2022., Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

 

Sukladno Konzervatorskoj podlozi za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika potrebno je izraditi Procjenu utjecaja na svjetsku baštinu (HIA) za lučko područje u sklopu luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku – Luka Gruž.

 

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika ukaže potreba za drugim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene. Ostali podaci će biti prikupljeni u postupku izrade temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

 

 

VIII.           NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA UPU-a „GRUŠKI AKVATORIJ” TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 8.

 

Stručno rješenje Izmjena i dopuna UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika, sukladno provedenom postupku javne nabave, izradit će stručni izrađivač ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, u suradnji s Nositeljem izrade.

 

 

IX.             POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a „GRUŠKI AKVATORIJ” TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 9.

 

U postupku izrade Izmjena i dopuna UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

 

      MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

      MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Lučka kapetanija Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37, 20000, Dubrovnik

      MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava pomorstva, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

      MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik

      MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik, Odjel inspekcije, Vladimira Nazora 32, 20000 Dubrovnik

      MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik

      DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, PODRUČNI URED ZA KATASTAR, Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik

      HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb

      HERA – Hrvatska energetska regulatorna agencija, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb

      HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnja, Kupska 4, 10000 Zagreb

      HEP, DP  „Elektrojug Dubrovnik“, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik

      HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split

      HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Dubrovačko primorje, Vodnogospodarska ispostava Dubrovnik, Vukovarska 8, 20000 Dubrovnik

      HRVATSKE CESTE d.o.o., Ispostava Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik

      ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Petilovrijenci 2, 20000  Dubrovnik

      JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

      DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000  Dubrovnik

      DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

      ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, Cvijete Zuzorić 3, 20000 Dubrovnik

      VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik

      VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel  odvodnje, Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik

      LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, Obala pape Ivana Pavla II br. 1, 20000 Dubrovnik

      LUKA DUBROVNIK d.d., Obala pape Ivana Pavla II br.1, 20000 Dubrovnik

      GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

      GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za kulturu i baštinu, ovdje

      GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, ovdje

      GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, ovdje

      GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, ovdje

      GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more, ovdje

      GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, ovdje

      GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje

      GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, ovdje

      GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Gradski kotar Gruž, Obala Stjepana Radića 29, 20000 Dubrovnik

      GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Gradski kotar Lapad, Kneza Domagoja 2, 20000 Dubrovnik

 

U postupak izrade Izmjena i dopuna UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika uključit će se sljedeće zainteresirane pravne osobe:

 

             HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Područni odbor Dubrovnik, n/r Romano Duić, Entasis d.o.o., Kralja Tomislava 7, 20000 Dubrovnik

             DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK, n/r Ursula Stanić-Siništaj, Studio Lacroma d.o.o., Ispod Minčete 6, 20000 Dubrovnik

             ČISTOĆA DUBROVNIK d.o.o., Dr. Ante Starčevića 9, 20000 Dubrovnik

             SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Marka Marojice 5, 20000 Dubrovnik

             FRENDY d.o.o., Obala Ivana Pavla II 16a, 20000 Dubrovnik

             SAMOSTAN SV. KRIŽA, Obala pape Ivana Pavla II br.3, 20000 Dubrovnik

             TUP urbana četvrt, Red History Museum, Ulica Svetog Križa 3, 20000 Dubrovnik

             MARINA FRAPA DUBROVNIK, Lapadska obala 21a, 20000 Dubrovnik

             JEDRILIČARSKI KLUB ORSAN, Ivana Zajca 2, 20000 Dubrovnik

             VESLAČKI KLUB NEPTUN, Ivana Zajca 6, 20000 Dubrovnik

 

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

 

 

X.               PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a „GRUŠKI AKVATORIJ” TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 10.

 

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika sukladni su odredbama Zakona.

 

Rok za pribavljanje zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika prostora koji daju svoje zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika je najviše 30 dana od dana primitka poziva.

 

Za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika određuje se okvirni rok izrade od 12 mjeseci od dana usvajanja Odluke na Gradskom vijeću, a ako se navedeni rok iz objektivnih razloga produži, to se produljenje ne smatra protivnim ovoj Odluci.

 

 

XI.             IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA UPU-a „GRUŠKI AKVATORIJ” TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 11.

 

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i

dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika osiguravaju se temeljem članaka 63. i 167. Zakona te Proračunom Grada Dubrovnika.

 

 

XII.            DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a „GRUŠKI AKVATORIJ” TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 12.

 

U svrhu donošenje ove Odluke, sukladno odredbi članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), a u svezi odredbe članka 86. stavka 3. Zakona, pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/22-01/13, URBROJ: 2117-09/2-22-12 od 30. lipnja 2022. da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, a temeljem kojeg je Gradonačelnik donio Odluku KLASA: 351-01/22-01/04, URBROJ: 2117-1-01-22-29 od 6. srpnja 2022. da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika na okoliš.

 

 

XIII.        ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 350-02/21-01/03

URBROJ: 2117-1-09-22-25

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------