Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

89. Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13, 20/17 i 39/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 2/21) i Mišljenja TZ Grada Dubrovnika od 27. lipnja 2022., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

na području grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/21 i 3/22), (dalje u tekstu: Odluka) u članku 6. dodaje se novi stavak koji glasi:

 

„Zabrana izvođenja građevinskih radova iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na:

  1. građevine odnosno radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  2. nužne radove na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi,

 

i za koje radove investitor nije u obvezi podnositi zahtjev za odobrenje izvođenja građevinskih radova.“.

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/21-09/16  

URBROJ: 2117-1-09-22-13

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------