Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 03.03.22.

41. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23/21.), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU

 

 

 

Točka 1.

 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2022. godinu KLASA: 112-01/22-01/02,  URBROJ: 2117/01-01-22-6, u članku 4. dodaje se:

 

   1 službenik/ca srednje stručne spreme pravne, ekonomske ili tehničke struke ili gimnazija na radno mjesto referent u pisarnici u Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, Odsjeku za opće poslove, Pododsjeku za pisarnicu i arhivu Grada Dubrovnika.

 

Točka 2.

 

Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

Točka 3.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 112-01/22-01/02

URBROJ: 2117-1-01-22-08

Dubrovnik,  7. ožujka 2022.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r .

----------------------------