Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 03.03.22.

40. Rješenje o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove Dubrovački muzeji

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., donijelo je

 

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju ravnateljice

Javne ustanove Dubrovački muzeji

 

 

  1. Ivona Michl, iz Dubrovnika imenuje se ravnateljicom Javne ustanove Dubrovački muzeji, na mandatno razdoblje od 17. ožujka 2022. do 17. ožujka 2026. godine.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                  

 

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Upravno vijeće Dubrovačkih muzeja raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen 25. studenog 2021. u Narodnim novinama i Slobodnoj Dalmaciji.

 

U zakonskom roku na natječaj je pristigla jedna prijave, i to prijava gđe. Ivone Michl dosadašnje vršiteljice dužnosti ravnatelja.

 

Upravno vijeće Dubrovačkih muzeja, na sjednici održanoj 18. siječnja 2022., otvorilo je i pregledalo prijavu i utvrdilo da prijava Ivone Michl zadovoljava svim formalnim uvjetima natječaja. 

 

Upravno vijeće Dubrovačkih muzeja utvrdilo je da program kandidatkinje sadrži potrebnu analizu stanja i plana razvoja Ustanove, te je predložilo Gradskom vijeću Grada Dubrovnika imenovati Ivonu Michl ravnateljicom Dubrovačkih muzeja.

 

Sukladno članku 5. stavku 4. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Kulturno vijeće za muzejsko-galerijsku djelatnost i zaštitu kulturnih dobara, na sjednici održanoj 20. siječnja 2022., razmotrilo je dostavljenu dokumentaciju uz provedeni natječaj i temeljito proučilo priloženi prijedlog programa rada za četverogodišnje razdoblje, te je suglasno sa prijedlogom Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja i smatra da gđa. Michl prema priloženoj dokumentaciji i programu rada predstavlja kvalitetnog kandidata za obnašanje dužnosti ravnatelja.

 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 8. ožujka 2022., razmotrio je prijedlog Upravnog vijeća i Kulturnog vijeća, kao i dokumentaciju kandidatkinje te je  predložilo Gradskom vijeću imenovati Ivonu Michl ravnateljicom Dubrovačkih muzeja.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća te je odlučilo kao u izreci ovog Rješenja.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.                    

 

 

KLASA: 007-01/22-01/01

URBROJ: 2117-1-09-22-03                                         

Dubrovnik, 8. ožujka 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------