Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 03.03.22.

39. Rješenje o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove Dubrovačke knjižnice

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., donijelo je

                                                      

            

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju ravnateljice

Javne ustanove Dubrovačke knjižnice

 

 

  1. Lucija Bjelokosić, iz Dubrovnika imenuje se ravnateljicom Javne ustanove Dubrovačke knjižnice, na mandatno razdoblje od 17. ožujka 2022. do 17. ožujka 2026. godine.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                   

 

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Upravno vijeće Dubrovačkih knjižnica raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen 4. veljače 2022. u Narodnim novinama i Slobodnoj Dalmaciji.

 

U zakonskom roku na natječaj je pristigla jedna prijave, i to prijava gđe. Lucije Bjelokosić dosadašnje vršiteljice dužnosti ravnatelja.

 

Upravno vijeće Dubrovačkih knjižnica, na sjednici održanoj 1. ožujka 2022., otvorilo je i pregledalo prijavu i utvrdilo da je sva tražena natječajna dokumentacija dostavljena, da je prijava potpuna i valjana te je nakon pribavljenog mišljenja stručnih djelatnika koje je podržalo izbor Lucije Bjelokosić za ravnateljicu Dubrovačkih knjižnica, na sjednici održanoj 4. ožujka 2022. jednoglasno donijelo zaključak kojim predlaže Gradskom vijeću Grada Dubrovnika za ravnateljicu Javne ustanove Dubrovačke knjižnice imenovati gospođu Luciju Bjelokosić.

 

Upravno vijeće Dubrovačkih knjižnica smatra da je prijavljeni plan rada Lucije Bjelokosić sadržajno jasno strukturiran i daje detaljni uvid u stanje Dubrovačkih knjižnica. Predloženi program je realan, jasno detektira probleme te nudi i moguća rješenja kao i razvojnu perspektivu i planove Ustanove, a navedenim mjerama i ciljevima trebala bi se osigurati i postići poboljšanja u radu koja će omogućiti nove usluge namijenjene svim korisnicima, povećati prepoznatljivost Dubrovačkih knjižnica i potaknuti zajedničke projekte iz područja kulture i kulturne baštine sa stručnim, znanstvenim institucijama i civilnim sektorom, a sve kako bi Dubrovačke knjižnice postale središte kulturnih i društvenih događanja.

 

Sukladno članku 5. stavku 4. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Kulturno vijeće za knjižnično-izdavačku djelatnost, na sjednici održanoj 7. ožujka 2022., razmotrilo je dostavljenu dokumentaciju uz provedeni natječaj i temeljito proučilo priloženi prijedlog programa rada za četverogodišnje razdoblje, te je suglasno sa prijedlogom Upravnog vijeća Dubrovačkih knjižnica o imenovanju Lucije Bjelokosić ravnateljicom Dubrovačkih knjižnica.

 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 8. ožujka 2022., razmotrio je prijedlog Upravnog vijeća i Kulturnog vijeća, kao i dokumentaciju kandidatkinje te je  predložilo Gradskom vijeću imenovati Luciju Bjelokosić ravnateljicom Dubrovačkih knjižnica.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća te je odlučilo kao u izreci ovog Rješenja.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.                    

 

 

KLASA: 007-01/22-02/01

URBROJ: 2117-1-09-22-03                                         

Dubrovnik, 8. ožujka 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------