Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 03.03.22.

35. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva Grada Dubrovnika

Na temelju članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15, 37/21), članka 18. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23/18, 11/19, 14/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., donijelo je

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

 

 

Članak 1.

 

Ovim Zaključkom imenuju se članovi Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

 

Članak 2.

 

Za članove Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta imenuju se:

-  Tereza Rubin, predsjednik

-  Ivana Burin, član

-  Mihaela Alamat, član

-  Anamarija Storelli, član

-  Ivana Krešić, član

 

 

Članak 3.

 

Zadaće Povjerenstva su:

      otvaranje zaprimljenih prijava;

      utvrđivanje je li prijava dostavljena na pravi javni poziv i u zadanom roku;

      utvrđivanje jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obrasci i dokumentacija;

      utvrđivanje jesu li prijavitelj i partnerske organizacije prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje;

      utvrđivanje je li lokacija provedbe programa, projekta ili manifestacije prihvatljiva;

      utvrđivanje je li program, projekt ili manifestacija sukladan uvjetima javnog poziva,

      provjera ispunjavanja drugih propisanih uvjeta javnog poziva;

      donošenje odluke o neispunjavanju propisanih uvjeta javnog poziva;

      utvrđivanje popisa prijava koje se upućuju na razmatranje i ocjenjivanje povjerenstvu za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija.

 

Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva. Povjerenstvo sastavlja zapisnik koji se dostavlja nadležnom upravnom odjelu vezano za svaki poziv posebno.

 

Članak 4.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati.

 

Članak 5.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 024-01/22-03/03

URBROJ: 2117-1-09-22-03

Dubrovnik, 8. ožujka 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------