Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 03.03.22.

34. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama

u Povijesnoj jezgri

 

 

Članak 1.

 

U Planu korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj17/16, 25/17.,12/18., 14/18., 9/20. i 14/20.) mijenja se ili dodaje, slijedeći tekst:

 

1. U poglavlju naslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, podnaslov   Uz Jezuite

 

-          mijenja se tekst:

„ARKA" konoba, maks 58,00 m2 - ispred objekta i u kutu do magazina SANITAT-a

 

-          i sada glasi:

„ARKA" konoba, maks 46,00 m2 - ispred objekta (20m2), ispred pomoćnog objekta lijevo (16,00 m2) i u kutu do magazina SANITAT-a (10,00 m2).

 

2. U poglavlju naslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, podnaslov Uz Jezuite 

 

-          dodaje se tekst:

"HEALTY & FRESH" ugost. objekt, maks 12,00 m2 - ispred objekta

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-05/20-01/258                                                

URBROJ: 2117-1-09-22-6

Dubrovnik, 8. ožujka 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------