Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 03.03.22.

33. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 179. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka  2022., donijelo je

 

Izmjene i dopune

Programa građenja komunalne

infrastrukture za 2022. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 22/21) članak 4. mijenja se i glasi:

 

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 41.937.200,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.275.000,00 kuna, fondova 26.140.100,00 kuna, proračunska sredstva u iznosu od 522.100,00 kuna te kredit u iznosu od 14.000.000,00 kuna kako slijedi:

 

d)    Javna rasvjeta

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE

14.000.000,00 

1.1.

Izvor financiranja: kredit

14.000.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javna rasvjeta

                        14.000.000,00   

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: kredit

14.000.000,00

 

  1. MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE - Projekt modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika vršiti će se na širem području Grada te će obuhvatiti 3755 zastarjelih rasvjetnih tijela energetski neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih.

 

                                                                      

Članak 2.

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 22/21) članak 6. mijenja se i glasi:

 

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 46.317.000,00 kuna.

 

                                                                     Članak 3.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/21-09/14

URBROJ: 2117-1-09-22-06

Dubrovnik, 8. ožujka 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------