Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 03.03.22.

32. Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., donijelo je

 

 

MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU

 

 

Mjere socijalnog programa za 2022. godinu  predstavljaju kontinuitet  socijalne politike Grada Dubrovnika u osiguravanju postojećeg i poboljšanju životnog standarda, te socijalnom uključivanju građana. u područjima  socijalne skrbi, obiteljske politike, zdravstvene zaštite, mladih i civilnog društva.

 

Zbog pandemije koronavirusa  cjelokupno se društvo našlo pred posebnim izazovima, a posljedice će zasigurno dugoročno utjecati i na sliku socijalne isključenosti, te zdravlja stanovništva. Ove krizne situacije ostavile su trag i na građanima u smislu kako su se njihove potrebe promijenile ili povećale u odnosu na period prije, a dimenzija povećanja nejednakosti zbog gubitka posla, gubitka mjesta stanovanja, gubitka bliskih osoba zbog epidemije i sl. u kriznim situacijama takvih razmjera dovodi do ekonomskog osiromašenja, narušavanja mentalnog zdravlja, pojave bolesti, povećanog stresa i sl., a time i do kasnijeg povećanja potreba.

 

Socijalna politika Grada Dubrovnika nastoji se uskladiti s nacionalnim strategijama i dokumentima te u tom smislu slijediti i prioritete zadanim „Nacionalnim planom borbe protiv siromaštava i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2021.-2027.)“. Ovim dokumentom identificirani su glavni izvori socijalne isključenosti, najranjivijih skupina u pogledu siromaštva i socijalne isključenosti te najvažnije mjere koje mogu ubrzati socijalno uključivanje.

 

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi, koji je temeljni zakon, predviđeno je usklađivanje zajamčene minimalne naknade , redefinirana je naknada za troškove stanovanja koja je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

 

Ulaganje u zdravlje i zdravstvenu zaštitu; kvalitetu života starijih sugrađana; solidarnost s ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženim riziku od siromaštva; zaštitu dostojanstva hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji; te civilnih stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Grad Dubrovnik prepoznaje  kao bitne sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva.

 

Uvažavajući specifične potrebe osoba s invaliditetom i oslanjajući se na dosadašnje rezultate postignute u ostvarivanju potreba osoba s invaliditetom, kao i suradnju s udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom i djeluju na području grada, Grad Dubrovnik izradio je  treću po redu Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika.

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025.godine je strateški dokument usmjeren stvaranju uvjeta za aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu, poštivanje njihovog urođenog dostojanstva i uvažavanje posebnih interesa, te sprječavanje bilo kakve diskriminacije i osnaživanje svih oblika društvene solidarnosti. Strategija predstavlja krovni dokument  gradske politike prema osobama s invaliditetom koja izjednačavanje mogućnosti definira u 14 područja povezanih s različitim dimenzijama kvalitete života i sustava pružanja usluga za građane. Imenovano je Povjerenstvo koje prati  provedbu mjera i aktivnosti.

 

Grad Dubrovnik se u svrhu osiguravanja uvjeta za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju  obvezao osnovati ustanovu socijalne skrbi, financirati projektnu dokumentaciju i dozvole za privođenje namjene svih prostora , građevinske radove uređenja i opremanja prostora ustanove u određenim rokovima. Na taj se način želi riješiti dugotrajni problem povremenog i dugotrajnog smještaja osoba s invaliditetom, te osigurati stručno i kvalitetno pružanje socijalnih usluga  djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom.

 

Grad  Dubrovnik na ovaj način želi doprinijeti poboljšanju pristupa održivim i visokokvalitetnim  uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge koje su od posebnog interesa za  osobe s autizmom   i njihovih skrbnika/obitelji. Također, kroz razvoj socijalnih usluga za osobe s invaliditetom u Centru za pružanje usluga u zajednici  želi se postići njihovo aktivno uključivanje u zajednicu kao i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, dok se kroz organizirano stanovanje osobe s invaliditetom žele osnažiti u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te im se žele osigurati isti uvjeti života poput onih u vlastitom domu. Osnivanje ove ustanove od velike je važnosti jer omogućuje integraciju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u društvenu sredinu , omogućuje život u zajednici stvaranjem što prirodnijih uvjeta života i odgovarajućeg sustava usluga.

 

Područje razvoja civilnoga društva utemeljeno je na Nacionalnom planu stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2021. do 2027. kojim se izražava politika Vlade Republike Hrvatske, odnosno ciljevi koji se žele ostvariti u području normativnog, financijskog i institucionalnog okruženja za razvoj civilnoga društva te potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja.

 

Organizacije civilnog društva značajno doprinose društveno-ekonomskom razvoju ,te pružaju usluge ranjivim skupinama građana, volontiraju i osmišljavaju inovativna rješenja . Djelovanje organizacija civilnoga društva u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti je značajno i nezamjenjivo. Organizacije civilnoga društva prepoznate su kao ključni akteri u pružanju različitih tipova socijalnih usluga, poput skrbi za starije i nemoćne osobe te osobe s invaliditetom, rada s ranjivim društvenim skupinama, rehabilitacije ovisnika i žrtava obiteljskog nasilja, skrbi za djecu, savjetovanja i psihološke skrbi za mlade, ekonomske reintegracije i zapošljavanja osoba s invaliditetom i ranjivih društvenih skupina, ostalih socijalnih usluga koje obuhvaćaju skrb u zajednici, usluge smještaja, osobne asistencije, humanitarne usluge, usluge savjetovanja, informiranja, društvenog osvješćivanja i zagovaranja, te podizanja kvalitete i kulture življenja.

 

U području skrbi za djecu i mlade težište će biti na daljnjem razvoju mreže usluga, programa i projekata Centra za mlade Dubrovnik i klubova mladih na cijelom gradskom području, što su temeljni ciljevi gradskog strateškog dokumenta Lokalni program za mlade „Mladi i Grad skupa“.

 

 

Ostvarivanje mjera socijalne skrbi u 2021. godini

 

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima za unaprjeđenje kvalitete života i osnaživanja. Regulirana je prvenstveno Zakonom o socijalnoj skrbi.

Socijalna skrb uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba svima koji ih sami ne mogu podmiriti, kao i stručnu podršku pojedincu, obitelji i skupinama u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja u samostalnom zadovoljavanju životnih potreba, te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Pravo na život u zajednici uz suzbijanje segregacije predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava.

 

Zakonom o socijalnoj skrbi propisano da jedinice lokalne samouprave trebaju skrbiti o ovoj skupini stanovnika, podmirenjem njihovih troškova stanovanja i korištenja usluge prehrane u pučkoj kuhinji.

 

U Dubrovniku  je u 2021. godini bilo 191 korisnik nositelj zajamčene minimalne naknade, što je  za desetak korisnika više u odnosu na 2020. godinu. Višečlanih kućanstava je 39, a 152 su samci.

 

Pravo na troškove stanovanja  ostvarilo je ukupno 172 korisnika zajamčene minimalne naknade. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi troškovi stanovanja koji se odnose na podmirenje režijskih troškova isplaćivalo se u visini do 50% iznosa zajamčene minimalne naknade. Ukupno je mjeru troškovi stanovanja isplaćen iznos od  983.600,00 kuna. 

 

U 2021. godini prehranu u pučkoj kuhinji koristilo je ukupno 114 nositelja za 157 korisnika, što je gotovo isti broj korisnika kao i 2020. godine.             

 

U objektu privremenog prihvatilišta za beskućnike u hotelu Vis 2 trenutno boravi 41 korisnik. Deset je osoba ženskog spola, a 31 su muškarci.  Grad Dubrovnik financira režijske troškove u samom objektu, te povremene hitne popravke. Gradsko društvo crvenog križa Dubrovnik korisnicima pruža uslugu psihosocijalne skrbi, projekt koji također financira Grad Dubrovnik.

 

Najbrojnija kategorija građana obuhvaćena Mjerama socijalnog programa su umirovljenici. U 2021 . godini ukupno je 2.274 umirovljenika  primilo novčani dodatak na mirovinu.

 

U Gradu Dubrovniku su 220  korisnika iznad 65 godina koji nemaju vlastitu mirovinu, te im je osigurana novčana pomoć u iznosu od 300 kn mjesečno.  

 

Mjerom subvencija najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa u 2021. godini  bilo je obuhvaćeno ukupno  225   korisnika , a novih korisnika u 2021. je 56 . Samaca je 10, dvočlanih

obitelji je 15, tročlanih je 49, a četveročlanih i više je 151 korisnik.

 

Mladi do 35 godina života, koji prelaze zadani cenzus kao osobe slabijeg materijalnog statusa, također ostvaruju  subvenciju za najma stana.  U 2021. godini ukupno je ovu mjeru koristilo  57  korisnika, od kojih je 25 samaca, 12 dvočlanih kućanstava, 17 tročlanih, a četveročlanih i više su 3 kućanstava.

 

Jednokratni novčani dar za novorođeno dijete u 2021. godini je ostvarilo je 423 korisnika, a ukupno je 233 korisnika ostvarilo je stalnu godišnju naknadu za treće i svako daljnje novorođeno dijete. U 2021 godini je 84 nova korisnika stalne godišnje naknade za treće i svako daljnje dijete.

 

Vrsta prava

Broj korisnika

Iznos

Troškovi stanovanja

                172

983.600

Ogrjev

175

183.750

Pučka kuhinja

157

1.748.000

 

 

 

Godišnja potpora za nezaposlene samohrane

21

50.000,00

Božićnica

240

50.000,00

Jednokratne novčane pomoći

470

789.000

Dodatak na mirovinu do 1800 kn

709

1.899.600

Dodatak na mirovinu od 1800-2500

1565

815.000

Troškovi pogreba

0

0

Mjesečni dodatak korisnicima osobne invalidnine

395

1.418.700

Novčana pomoć samohranim roditeljima  njegovateljima

6

70.000

Subvencije za najam stana mladima

57

348.690

Subvencije za najam stana osobama slabijeg materijalnog statusa

225

                                                3.311.300

Novčana pomoć starijima od 65

220

                                                   799.500

Dar za novorođeno dijete

Jednokratni dar - 423

Stalna godišnja naknada - 233

                                               3.049.900

Ukupno

5.070

15.517.040

 

Donacije za razvoj zdravstvenog nad standarda

 

Iako primarna zdravstvena skrb nije u nadležnosti Grada, Grad Dubrovnik razvija mnoge nad standarde u zdravstvu te sustavno kontinuiranim donacijama pomaže rad zdravstvenih ustanova na svom području, a među njima i Doma zdravlja Dubrovnik.

 

Posljednja donacija osigurana za potrebe Doma zdravlja Dubrovnik odnosi se na sredstva u iznosu 100.000 kuna, a koja je prema sporazumu ova zdravstvena ustanova iskoristila namjenski za adaptaciju, opremanje stana i ordinacije za liječnika na otoku Koločepu. Naime, na Koločepu od sredine siječnja živi i radi nova liječnica koja je na otok stigla iz Vukovara. Dolaskom nove liječnice i predmetnim ulaganjem povećala se razina primarne zdravstvene zaštite na Elafitima.

 

I u 2021. godini nastavilo se pružanje laboratorijskih usluga primarne razine zdravstvene zaštite u Mokošici. Uslugu kojom se osigurava zdravstveni nad standard gradska uprava pokrenula je u 2018. godini kako bi stanovnici ovog najvećeg gradskog naselja u svom mjestu mogli izvaditi krv i predati uzorke za sustav primarne laboratorijske dijagnostike, svih pet radnih dana u tjednu. Grad Dubrovnik već četvrtu godinu financira redovitu uslugu vađenja krvi u Mokošici, i to preuzimanjem troška bruto plaće laboranta te materijalnih i režijskih troškova za rad pogona smještenog u ambulanti. Za ovu namjenu u proračunskim sredstvima osigurano je 132 tisuće kuna na godišnjoj razini, a realizacijom usluge osigurava se zdravstveni nad standard za više od 10 tisuća ljudi koji žive i gravitiraju ovom najvećem dubrovačkom prigradskom naselju. Projekt je koristan za cijelu zajednicu i u smislu smanjenja gužvi pri korištenju laboratorijskih usluga, što se pokazalo još važnijim u doba epidemije uzrokovane virusom COVID 19.

 

Sukladno odredbama Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, Grad Dubrovnik svake godine na početku kupališne sezone postavlja dizala za osobe s invaliditetom na dubrovačkim plažama. Tako su se 4. lipnja dizala postavila na četiri lokacije: Zaton Veliki, kod postaje Vatrogasnog doma u Zatonu, Mandrač u Solitudu i Copacabana, dok su 16. lipnja postavila dizala za osobe s invaliditetom u Suđurđu na otoku Šipanu, mjestu Lopud na otoku Lopudu te u Donjem Čelu na Kalamoti.

 

Razvoj mreže programa i projekata u području skrbi za djecu i mlade

 

Usprkos otežanim uvjetima funkcioniranja u vremenu pandemije, nastavili su se provoditi programi i projekti za djecu i mlade.

 

Centar za mlade uspostavljen je usprkos teškim posljedicama pandemije, uz veliku financijsku i logističku potporu Grada Dubrovnika, partnera i donatora. Grad Dubrovnik je uložio oko 1,5 milijuna kuna za uređenje i opremanje Centra za mlade, ali je osigurao i 500.000 kuna za djelatnike Centra za mlade kroz takozvano izravno financiranje za vrijeme pandemije. No, svoj puni smisao Centar za mlade pokazao je kroz činjenicu da su udruge članice Centra za mlade za manje od godinu dana donijele lokalnoj zajednici višestruko veći iznos iz europskih fondova. Naime, za četiri kandidirana projekta osigurano je oko 6,5 milijuna kuna. Radi se pretežito o lokalnim programima za mlade, koji su potpuno besplatni, raznoliki, edukativni i zabavni. U krizi izazvanoj pandemijom, koja je snažno pogodila dubrovačko gospodarstvo, ovo iznimno postignuće Centra za mlade pokazuje i dokazuje izniman potencijal ulaganja u kulturu, znanost i tehnologiju te vezane nove industrije koje proizlaze upravo iz civilnog sektora.

 

Udruge povezane Ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji na platformi Centra za mlade Dubrovnik na koordinacijskom online sastanku, održanom 15. ožujka, usvojile su Strateški plan Centra za mlade Dubrovnik za razdoblje od 2021. do 2023. Strateški plan Centra za mlade Dubrovnik kvalitetan je i sveobuhvatan dokument, koji je temelj za unaprjeđenje partnerskog odnosa s Gradom Dubrovnikom, kao i za značajnije povlačenje sredstava iz nacionalnih i europskih fondova. Uz analizu postojećeg stanja, ovaj strateški dokument donosi i analizu konteksta i relevantnih politika, analizu vanjskog i unutrašnjeg okruženja (SWOT i PESTE), misiju, viziju i vrijednosti Centra, izvore financiranja te strateške ciljeve za razdoblje od 2021. do 2023. Na sastanku je prihvaćen i nacrt Akcijskog plana Centra za mlade za 2021.

 

Također su se nastavili brojni projekti za djecu i mlade, kako u Centru za mlade, tako i projekti udruga i organizacija civilnog društva te programi koje izravno organizira Grad Dubrovnik, poput Foruma mladih, Dubrovačkog karnevala, Šarene zime u Uvali i Međunarodnog dana mladih.

 

Forum mladih se nastavio organizirati i za vrijeme pandemije, u skladu s mogućnostima i propisanim mjerama. Obzirom da se tijekom školske godine 2020/21. radionice i priredbe nisu mogle organizirati uživo, osmislili smo i realizirali druge vidove izvođenja i zapisa o pojedinim događanjima, poput digitalnih zbornika literarnih radova, virtualnih izložbi te video zapisa glazbenih, dramskih, filmskih i plesnih uradaka. Cijeneći odlične reakcije javnosti, poglavito samih sudionika Foruma mladih, s tom smo praksom nastavili i u školskoj godini 2021/22. Tako smo, uz organiziranje forumskih radionica i završnih priredbi uživo, nastavili s objavljivanjem video zapisa, uključujući izjave mladih umjetnika o motivaciji i inspiraciji za njihove radove, kao i o razlozima sudjelovanja u Forumu mladih Grada Dubrovnika.

 

Skrb o braniteljima

 

Mjerama Socijalnog programa Grada Dubrovnika posebno su definirane mjere i oblici skrbi o hrvatskim ratnim vojnim invalidima, braniteljima i članovima njihovih obitelji, s naglaskom na stipendiranje učenika i studenata, nabavu ortopedskih pomagala hrvatskim ratnim vojnim invalidima koji spadaju na teret osiguranika u iznosu od 75.000,00 kn, poboljšanje uvjeta stanovanja obiteljima branitelja u iznosu od 75.000,00 kn te pomoći u liječenju i teškim materijalnim situacijama.

 

Također su se financirali projekti udruga proisteklih iz Domovinskog rata, temeljem objave javnog poziva za predlaganje projekta i programa iz ove oblasti u iznosu od 280.000,00 kn u 2021. godini.

 

 

MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU

 

1. SOCIJALNA SKRB

 

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu i posebnim propisima, u skladu sa socijalnim planom na svom području.

 

Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za naknadu za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade, uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike na način propisan Zakonom.

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

 

1.1.  TROŠKOVI OGRJEVA

 

Korisnici: Socijalno ugroženi samci i obitelji - korisnici zajamčene minimalne naknade

Broj korisnika: 170

Potrebna sredstva: 193.000,00 kn

 

Obrazloženje: Samcu ili obitelji koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje 3 m3 drva plaćanjem troškova ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je uslugu izvršila ili mu se može odobriti novčani iznos za podmirenje troškova ogrjeva u visini koju odlukom odredi jedinica područne (regionalne) samouprave. Radi osiguravanja sredstava  za odobrenje ove pomoći  jedinica lokalne samouprave  podnosi zahtjev nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave.

 

1.2. PREHRANA U PUČKOJ KUHINJI

 

Korisnici: Socijalno ugroženi samci i obitelji

Broj korisnika: 190

Potrebna sredstva: 2.078.800,00 kn

 

Pravo na prehranu u Pučkoj kuhinji imaju sljedeće kategorije građana s prijavljenim prebivalištem na području Grada Dubrovnika:

-       samac koji je ostvario prosječni mjesečni prihod u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev ili pokrenut postupak po službenoj dužnosti, koji ne prelazi 250%   Zakona o socijalnoj skrbi, a da u svom vlasništvu, osim stana koji koristi za stanovanje, nema drugi stan ili kuću, kao ni ostala dobra veće materijalne vrijednosti (vozilo, plovilo i sl.);

-       obitelj koja je ostvarila prosječni mjesečni prihod u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ili pokrenut postupak po službenoj dužnosti, koji ne prelazi 350% osnovice  Zakona o socijalnoj skrbi.

Ako u obitelji živi više od dvije osobe, iznos prihoda utvrđen za dvočlanu obitelj uvećava se za svakog daljnjeg člana za 100% osnovice   Zakona o socijalnoj  skrbi, uz uvjet da u svom vlasništvu, osim stana koji koristi za stanovanje, nema drugi stan ili kuću, kao ni ostala dobra veće materijalne vrijednosti (vozilo, plovilo i sl.).

 

Pravo na prehranu u Pučkoj kuhinji ima član obitelji stariji od jedne godine.

 

Zahtjev za korištenje prehrane u Pučkoj kuhinji podnosi se Centru za socijalnu skrb       Dubrovnik, a o pravu na korištenje prehrane u Pučkoj kuhinji odlučuje Odjel pružanja usluga za odrasle osobe - Stručna cjelina pružanja usluga odraslim osobama.

 

Zahtjev za korištenje prehrane u Pučkoj kuhinji podnosi se najkasnije do petnaestog dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će korisnik započeti korištenje prehrane, a ostvarivanje prava počinje od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon podnošenja zahtjeva.

 

1.3.  SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA ZA UMIROVLJENIKE I

        OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE

 

Svim osobama s prebivalištem na području Grada Dubrovnika koji imaju navršenih 65 godina života osigurat će se besplatni javni gradski prijevoz.

 

Umirovljenici do 65 godina sa zaštitnim dodatkom i umirovljenici s mirovinom manjom od 1.800,00 kn, ostvaruju pravo na subvenciju javnog prijevoza uz participaciju od 10 kn, a umirovljenici izvan naselja Dubrovnik i Mokošica uz participaciju od 30 kn.

 

Umirovljenici do 65 godina s mirovinom od 1.801,00 do 2.000,00 kn ostvaruju pravo na djelomičnu subvenciju javnog prijevoza uz osobnu participaciju u iznosu od 35 kn, a umirovljenici izvan naselja Dubrovnik i Mokošica uz participaciju od 50 kn.

 

Karta u javnom gradskom prijevozu subvencionira se za:

      korisnike zajamčene minimalne naknade i korisnike pučke kuhinje koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika,

      višestruke dobrovoljne darivatelje krvi i to: za muškarce po kriteriju 25, a za žene 20 darivanja,

      volontere koji imaju ugovor o volontiranju u  socijalno-humanitarnim udrugama osoba s invaliditetom i  udrugama za djecu i mlade, ako pravo na troškove prijevoza ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi,

      osobe s invaliditetom, ako pravo na troškove prijevoza ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi i to:

   slijepe osobe,

   gluhe osobe,

   osobe s umjerenim, težim i teškim intelektualnim teškoćama,

   osobe s autizmom,

   osobe na dijalizi i osobe s transplantiranim organima,

   osobe s utvrđenim funkcionalnim poremećajima i motoričkim oštećenjima   ekstremiteta (multipla skleroza, cerebralna paraliza, mišićna distrofija),

   osobe oboljele od težih duševnih  bolesti,

   djeca korisnici prava na osobnu invalidninu,

      članovi uže obitelji poginulih branitelja iz Domovinskog rata,

      članovi uže obitelji poginulih civila iz Domovinskog rata,

      vojni invalidi iz Domovinskog rata i

      civilni invalidi iz Domovinskog rata.

 

Pravo na besplatno korištenje subvencioniranje karte ima i pratitelj osobe s invaliditetom, koja se zbog invaliditeta ili težeg oštećenja zdravlja nije u mogućnosti samostalno kretati bez pratnje.

 

Udruge osoba s invaliditetom koje djeluju na području Grada Dubrovnika dostavljaju Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo popis svojih članova koji udovoljavaju navedenim uvjetima i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika.

 

Udruge koje se bave socijalno- humanitarnom djelatnošću, udruge osoba s invaliditetom i udruge djece i mladih dostavljaju Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo popis volontera koji imaju sklopljene ugovore o volontiranju.

 

Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza integralni je dio sufinanciranja društva „Libertas“ putem Upravnog odjela za komunalne djelatnost, promet i mjesnu samoupravu.

 

1.4.  JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

 

Korisnici: Samci ili kućanstva koji zbog trenutačnih nepovoljnih socijalnih, zdravstvenih ili drugih životnih okolnosti nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti  životnu potrebu, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.

 

Jednokratna novčana pomoć može se ostvariti ukoliko podnositelj zahtjeva ispunjava socijalni uvjet, uvjet imovine i prihoda i poseban uvjet sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika.

 

Broj korisnika: 350

Potrebna sredstva: 950.000,00 kn

 

Obrazloženje: Ova mjera odnosi se na socijalno ugrožene osobe i osobe slabijeg imovnog stanja  koji se zbog izvanrednih životnih okolnosti  nalaze u izuzetno nepovoljnoj životnoj situaciji (uvjet imovine i prihoda) te na stradalnike Domovinskog rata i njihove obitelji (poseban uvjet).

 

1.5. DODATAK UMIROVLJENICIMA

 

Korisnici: Umirovljenici čiji je jedini prihod mirovina do 1.800,00 kn, umirovljenici čiji je jedini prihod mirovina  od 1.801,00 do 2.200,00 kn i umirovljenici čiji je jedini prihod mirovina od 2.201,00 do 2.500,00 kn

Broj korisnika: 2.800

Potrebna sredstva: 2.900.000,00 kn

 

Umirovljenici  koji se uzdržavaju samo od mirovine čiji iznos nije dostatan za zadovoljenje osnovnih životnih potreba ostvaruju pravo na mjesečni novčani dodatak u iznosu od 200,00 kn. Cenzus za ostvarivanje mjesečnog dodataka iznosi 1.800,00 kn mirovine sa svim dodatcima i drugom vrstom prihoda.

 

Umirovljenici čija mirovina sa svim dodatcima ne prelazi iznos od 1.800,00 kn, a čije su socijalne prilike posebno otegotne ostvaruju uvećani mjesečni dodatak od 500,00 kn i to:

      umirovljenici koji od vlastite mirovine sami uzdržavaju jednog ili više članova obitelji,

      umirovljenici koji sami od vlastite mirovine podmiruju troškove najma stana te

      umirovljenici koji ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu temeljem uvjeta prihoda

sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

 

Umirovljenicima koji se uzdržavaju samo od mirovine koja sa svim dodatcima iznosi od 1.801,00 kn do 2.000,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 400,00 kn, a umirovljenicima koji se uzdržavaju samo od mirovine koja sa svim dodatcima iznosi od 2.001,00 kn do 2.200,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 300,00 kn. Umirovljenicima koji se uzdržavaju samo od mirovine koja sa svim dodatcima iznosi od 2.201,00 do 2.500,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 200,00 kn.

 

1.6. NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA KOJI NEMAJU VLASTITU  

       MIROVINU I DRUGE PRIHODE

 

Korisnici: Osobe starije od 65 godina koji nemaju vlastitu mirovinu i druga primanja

Broj korisnika: 220

Potrebna sredstva: 820.000,00 kn

 

Obrazloženje: Osobe starije od 65 godina koje nemaju vlastitu mirovinu ili drugu vrstu primanja ostvarivat će novčanu pomoć u mjesečnom iznosu od 300,00 kuna.

 

1.7.  GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE

 

Korisnici: Nezaposleni samohrani roditelji                                                                                    

Broj korisnika: 30

Potrebna sredstva: 50.000,00 kn

 

Obrazloženje: Nezaposleni samohrani roditelji,  prema evidenciji Upravnog odjela  za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo i Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, ostvaruju pravo na godišnju potporu, i to prema broju maloljetne djece. Godišnja potpora isplaćuje se povodom blagdana Sv. Nikole.

 

1.8. STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADE

 

Korisnici: Mladi nakon navršenih 18 godina, bivši štićenici Doma za djecu i mlađe punoljetne

osobe „Maslina“

Broj korisnika: 2-4

Potrebna sredstva: 20.000,00 kn

 

Obrazloženje: Sredstva su namijenjena korisnicima stambene zajednice za mladež Doma „Maslina“ za poboljšanje uvjeta stanovanja.

 

1.9. POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI - KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA

 

Korisnici: Djeca bez roditeljske skrbi, korisnici Doma za djecu „Sveta Ana“ U Vinkovcima

Broj korisnika: 11

Potrebna sredstva: 35.000,00 kn

 

Obrazloženje: Sredstva će se iskoristiti za trošak polica životnog osiguranja za jedanaestoro djece korisnika doma „Sveta Ana“ u Vinkovcima u dobi od 9 do 17 godina, čime će sva djeca koja trenutno borave u domu nakon napuštanja institucionalne skrbi biti zbrinuta te će im se olakšati početak samostalnog života.

 

1.10. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA OSTALIM SOCIJALNIM

         KATEGORIJAMA

 

Korisnici: Samci i obitelji slabijeg materijalnog statusa koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o ostvarivanju prava na subvenciju troškova  najma stana

Broj korisnika: 230

Potrebna sredstva: 2.900.000,00 kn

 

Obrazloženje: Obiteljima i samcima koji žive u unajmljenim stanovima u statusu podstanara, koji u vlasništvu nemaju nekretnine, a slabijeg su materijalnog stanja, osigurat će se novčana subvencija za plaćanje najma stana. Uvjeti i način ostvarivanja prava na mjesečnu subvenciju regulirani su Odlukom o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa.

Mjesečni iznos subvencije iznosi:

-       za samca………………..500,00 kuna

-       za dvočlanu obitelj……….700,00 kuna

-       za tročlanu obitelj…………800,00 kuna

-       za četveročlanu i više……..1.500,00 kuna

 

1.11.  NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

 

Korisnici: Obitelji i samci  sukladno čl. 41. i čl. 42. Zakona o socijalnoj skrbi

Broj korisnika: 180-200

Potrebna sredstva: 1.010.000,00 kn

 

Sukladno članku 41. i članku 42.  Zakona o socijalnoj skrbi, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge, te troškove koji su nastali uslijed radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. Naknada za troškove stanovanja isplaćuje će se u visini do 50% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.

Novim  Zakona o socijalnoj skrbi pravo na naknadu za troškove stanovanja priznat će se u visini od  najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade.

 

Napomena: Ova mjera provodi se u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Dubrovnik.

 

1.12. DODJELA STANOVA U NAJAM  SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I

         OSOBAMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA

 

Korisnici: Samci i obitelji slabijeg imovnog stanja

 

Grad Dubrovnik provodi stambeno zbrinjavanje svojih građana na temelju odredbi Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika socijalno ugroženim osobama i osobama slabijeg imovnog stanja.

 

Pravo na dodjelu stana u najam ostvaruju građani Grada Dubrovnika pod uvjetom da:

      nemaju riješeno stambeno pitanje niti mogućnosti da ga riješe na drugi način;

      prebivaju na području Grada Dubrovnika najmanje 15 godina;

      nemaju drugi stan u najmu, u skladu s Zakonom o najmu stanova.

 

Stan se daje u najam na temelju liste reda prvenstva, utvrđene po provedbenom natječaju.

 

Mjerila za   davanje stanova u najam:

        vrijeme prebivanja u Gradu Dubrovniku,

        broj maloljetnih osoba,

        status samohranog roditelja,

        status osobe s invaliditetom

        visina primanja po članu kućanstva,

        status korisnika nekog oblika socijalne skrbi,

        sudjelovanje u Domovinskom ratu,

        uvjeti stanovanja i

        broj članova kućanstva.

     

Prema svakom pojedinom mjerilu utvrđuje se broj bodova, a na temelju ukupno ostvarenog broja bodova utvrđuje se lista reda prvenstva.

 

Ugovor o najmu zaključuje se na određeno vrijeme od godinu dana.

 

1.13. TROŠKOVI POGREBA

 

Korisnici: Socijalno ugroženi samci i obitelji

Broj korisnika: 5

Potrebna sredstva: 35.000,00 kn

 

Obrazloženje: Ova mjera odnosi se na socijalno ugrožene pojedince i obitelji koji nemaju sredstva za pogrebne troškove, a nemaju bližnjih koji bi mogli podmiriti troškove pogreba i koji ovu vrstu pomoći ne mogu ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

 

1.14. BOŽIĆNICA

 

Korisnici: Samci i obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade

Korisnici Doma  za stare i nemoćne „Domus Christi“, kosrisnici Doma za starije „Dubrovnik“, korisnici Doma za djecu „Maslina“ i korisnici Centra za rehabilitaciju Josipovac

Broj korisnika: 200

Potrebna sredstva: 50.000,00 kn

 

Obrazloženje: Ova mjera odnosi se na sve navedene korisnike, a dodjeljuje se prigodno  povodom božićnih blagdana.

 

1.15. POTPORA ZA NAJAM STANA MLADIMA

 

Korisnici: Osobe do 35 godina života koji su podstanari

Broj korisnika: 60

Potrebna sredstva: 357.000,00 kn

 

Obrazloženje: Mladim osobama i obiteljima do navršenih 35 godina života, koji imaju prebivalište na području grada Dubrovnika najmanje 5 godina, koji nemaju vlastitih nekretnina, a čiji  mjesečni dohodak po članu kućanstva nije veći od prosječne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini sufinancirat će se troškovi podstanarstva  i to:

      za samca 400,00 kn,

      za dvočlano kućanstvo 500,00 kn,

      za tročlano kućanstvo 600,00 kn i

      za četveročlano kućanstvo i više 750,00 kn.

 

1.16. DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE

 

Korisnici: Roditelji novorođenčadi u gradu Dubrovniku

Broj korisnika: 500

Potrebna sredstva: 3.100.000,00 kn

 

Temeljem Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete jednokratne potpore za novorođeno dijete  iznose:

      za prvo novorođeno dijete u obitelji - 2.500,00 kuna

      za drugo novorođeno dijete u obitelji - 3.500,00 kuna                

      za treće novorođeno dijete u obitelji - 5.000,00 kuna

      za svako daljnje novorođeno dijete u obitelji iznos se povećava za 2.500,00 kuna.

 

Pravo na dar za novorođeno dijete  u iznosu od 10.000,00 kuna  priznaje se  roditeljima koji ispunjavaju uvjete navedene u čl. 2.Odluke, a koje imaju prijavljeno prebivalište u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika, na području otoka Koločepa, Lopuda, Šipana ili na području Dubravice, Gromače, Kliševa, Ljubača, Mravinjca, Mrčeva, Osojnika, Šumeta, Knežice, Čajkovice te Petrova sela. 

 

Visina stalne godišnje naknade za treće i svako daljnje dijete ukupno iznosi 33.600,00 kuna te će se isplaćivati u  jednakim godišnjim obrocima do navršene 7. godine života djeteta.

 

1.17. PRIVREMENO PRIHVATILIŠTE ZA SMJEŠTAJ SOCIJALNO UGROŽENIH OSOBA

 

Korisnici: Beskućnici s područja grada Dubrovnika

Broj korisnika: 20-30     

Potrebna sredstva: 314.500,00 kn

 

Privremeno prihvatilište za smještaj socijalno ugroženih osoba s područja Grada Dubrovnika trenutno je organizirano u objektu hotela Vis 2. U evidenciji Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo trenutno je 38 osoba koji borave u hotelu Vis 2, iako se procjenjuje da svega petnaestak ima opravdanu potrebu za smještajem u prihvatilište, dok ostali imaju druge mogućnosti za samostalan život ili im je potreban drugi oblik podrške.

Prema dostupnim podacima razvidno je da Prihvatilište za socijalno ugrožene osobe koristi 30 do 40 korisnika godišnje te je njihov smještaj u najvećem broju slučajeva trajnije prirode. Grad Dubrovnik sufinancira privremeno prihvatilište (režijski troškovi, popravci i sanacije) .

Uslugu psihosocijalnog tretmana korisnika prihvatilišta pruža Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik.

 

1.18. STRUČNE USLUGE  CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB DUBROVNIK

 

Obrazloženje: Sukladno sklopljenom ugovoru između Grada Dubrovnika i Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, Centar  rješava o pravu na pučku kuhinju, isplaćuje božićnice za korisnike zajamčene minimalne naknade te dostavlja mjesečne popise o korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu, korisnicima prava na osobnu invalidninu i korisnicima prava  koji imaju status roditelja njegovatelja.

 

Broj korisnika: 500-600

Potrebna sredstva: 36.000,00 kn

 

1.19. SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ PODRUČJA SOCIJALNIH I HUMANITARNIH DJELATNOSTI   

 

Javne potrebe u socijalno - humanitarnoj djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu, u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, jesu socijalno - humanitarne i slične djelatnosti te poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Grad Dubrovnik.

 

Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje izravnih socijalnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života i smanjila socijalna isključenost korisnika.

 

Za sufinanciranje projekata iz područja socijalnih i humanitarnih djelatnosti u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. osigurano je 100.000,00 kn.

 

Prioritetna područja:

 

1.    Programi, projekti ili manifestacije namijenjeni smanjenju i prevenciji socijalne             isključenosti i socijalnom uključivanju ranjivih skupina (beskućnici, osobe i                   obitelji u riziku od siromaštva, dugotrajno nezaposlene osobe, jedno roditeljske           obitelji);

  1. Programi, projekti ili manifestacije namijenjeni unapređenju kvalitete života                  osoba starije životne dobi putem organiziranih aktivnosti u zajednici;
  2. Programi, projekti ili manifestacije namijenjeni unaprjeđenju zaštite mentalnog           zdravlja ranjivih skupina za vrijeme pandemije.

 

2. ZDRAVLJE

 

Grad Dubrovnik nije osnivač niti jedne zdravstvene ustanove, tako da su zdravstveni programi i projekti pretežito usmjereni na preventivnu zdravstvenu zaštitu, odnosno na očuvanje i promicanje zdravlja i zdravih načina življenja djece, mladeži, žena, osoba sa invaliditetom, kronično oboljelih osoba te na pomoć zdravstvenim ustanovama nabavom nužno potrebne medicinske opreme, kao i na potporu u uređenju objekata i opremanju prostora. Imajući u vidu sve navedeno, uvažavajući razvojne potrebe Strategije razvoja Grada Dubrovnika, u programima zdravstvene skrbi prioritet se dao provedbi preventivnih programa, nastavku ulaganja u postojeće zdravstvene ustanove radi podizanja standarda zdravstvenih usluga, edukaciji zdravstvenih i psihosocijalnih djelatnika te jačanju i osnaživanju nevladinog sektora u području zdravstva.

 

2.1. PROJEKT DUBROVNIK - ZDRAVI GRAD

 

Korisnici: građani Grada Dubrovnika

Potrebna sredstva: 1.483.000,00 kn

 

Obrazloženje: Ovim sredstvima financirat će se projekti i aktivnosti  koji su prepoznati kao prioriteti, a koji unaprjeđuju zdravlje, zdravstvenu skrb i kvalitetu života građana Dubrovnika:

      programi i projekti koji se odnose na promicanje zdravlja, zdravstvenog odgoja i

prosvjećivanja

      programi prevencije kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti,

      programi prevencije ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja,

      programi namijenjeni promociji oralnog zdravlja  kroz zdravstveni odgoj,

      programi i projekti u okviru nacionalne mreže Zdravih gradova te

      sustavno bavljenje utjecajem politike i strategija na zdravlje, temama nejednakosti i                socijalne isključenosti te potreba vulnerabilnih skupina.

 

Za potrebe članstva i programa Hrvatske mreže zdravih gradova predviđen je iznos od 36.000 kn.

 

2.1.1. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK   

 

Korisnici: Građani grada Dubrovnika

Potrebna sredstva: 825.000,00 kn

 

Obrazloženje: Temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu, sufinancirat će se programi Gradskog društva Crvenog u oblastima: organiziranja i animiranja dragovoljnih darivatelja krvi, organiziranja službe prve pomoći, službe traženja, socijalno-humanitarne pomoći, organiziranja akcija solidarnosti, ostvarivanja humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unaprjeđenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja, poštivanja međunarodnog humanitarnog prava, zaštite ljudskih prava, unaprjeđenja i zaštite zdravlja, prevencije bolesti, podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana te poticanja i unaprjeđenja solidarnosti.

Za redovnu djelatnost Crvenog križa  planiran je iznos od 710.000,00 kn, a preostali iznos od 115.000,00 rasporedit će se na projekte i programe sukladno konačnom rezultatu rada Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekta u području socijalne i zdravstvene skrbi.

 

2.1.2.  DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK - SUFINANCIRANJE AMBULANTE NA KOLOČEPU  i     

           PEDIJATRIJSKE AMBULANTE U MOKOŠICI

 

Korisnici: Građani i posjetitelji otoka Koločepa,

Potrebna sredstva: 138.000,00 kn

 

Obrazloženje: Temeljem ugovora s Dubrovačko-neretvanskom županijom sufinancirat će se pružanje zdravstvene zaštite na otoku Koločepu, odnosno troškovi za liječnika u tamošnjoj ambulanti u iznosu od 138.000,00 kn

 

2.1.3. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE

 

Korisnici: Građani Dubrovnika

Potrebna sredstva: 50.000,00 kn

 

U cilju poboljšanja javno zdravstvenih potreba stanovništva, sufinancirat će se programi i projekti namijenjeni poboljšanju kvalitete života svih dobnih skupina građana.

 

2.1.4. OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

 

U cilju unaprjeđenja zdravstvene skrbi za djecu s teškoćama u razvoju sufinancirat će se plaća jednog fizioterapeuta za potrebe djece korisnika dnevnog boravka udruge Dva skalina.

Potrebna sredstva: 102.000,00 kn

 

 2.1. 5. MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ U MOKOŠICI

 

Građanima s područja Mokošice osigurat će se pružanje laboratorijskih usluga primarne razine zdravstvene zaštite kao oblik nad standarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Za ovu namjenu osigurava se iznos od 132.000,00 kn 

 

2.1.6. SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA NAMIJENJENIH SKRBI O                         

           ZDRAVLJU

 

U području skrbi o zdravlju sufinancirat će se programi i projekti namijenjeni promicanju zdravlja, zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanja, programi i projekti namijenjeni prevenciji ovisnosti i unaprjeđenju zaštite mentalnog zdravlja te programi i projekti    namijenjeni psihosocijalnoj zaštiti teško bolesnih i kronično bolesnih osoba.

Za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja zdravlja i zdravstvene skrbi osigurava se iznos od 200.000,00 kn.

 

2.2.  INTERVENTNI TIM ELAFITI

 

Za punkt pripravnosti hitne medicine na Elafitima, Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko neretvanske županije osigurat će sufinanciranje  plaće vozača i dežurstva liječnika. Za sufinanciranje interventnog tima na Elafitima osigurava se iznos od 230.000,00 kn.

 

 

3.  POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM DJECE S

     TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

3.1.  MJERE IZ STRATEGIJE  ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 

Korisnici: Osobe s invaliditetom grada Dubrovnika

 

Obrazloženje: Provođenjem mjera Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom 2015. - 2020. godine uspostavljen je učinkovit i odgovoran sustav cjelovite skrbi o osobama s invaliditetom putem aktivnosti koje gradski odjeli provode samostalno ili u suradnji s tijelima državne uprave, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Dubrovnika, udrugama osoba s invaliditetom i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Za unaprjeđenje i podršku  provedbe mjera i aktivnosti u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 355.000,00 kn.

 

Projekt “Vijesti za gluhe“ - 75.000,00 kn;

Prijevoz korisnika Centra za rehabilitaciju Josipovac - 250.000,00 kn;

Sufinanciranje predškolskog programa odgoja i obrazovanja u Poliklinici SUVAG - 25.000,00 kn;

Obilježavanje međunarodnog dana osoba s invaliditetom - 5.000,00 kn;

 

3.2. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE

 

Korisnici: osobe koje primaju osobnu invalidninu prema evidenciji Centra za socijalnu skrb Dubrovnik

Broj korisnika: 300

Potrebna sredstva: 1.450.000,00 kn

 

Obrazloženje: Korisnicima osobne invalidnine prema evidenciji Centra za socijalnu skrb Dubrovnik isplaćivat će se mjesečni dodatak u iznosu od 300,00 kn.

 

3.3.  CENTAR ZA REHABILITACIJU JOSIPOVAC

 

Korisnici: Osobe s invaliditetom koje su na poludnevnom, dnevnom ili stacionarnom smještaju u Zavodu.

Broj korisnika: 20-30

Potrebna sredstva: 35.000,00 kn

 

Obrazloženje: Ova mjera odnosi se na poboljšanje uvjeta života korisnika koji su upućeni u Zavod za rehabilitaciju Josipovac. Sufinancirat će se projekt „Zapošljavanjem do bolje skrbi“.

 

3.4. SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 

Korisnici: Osobe s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica, osobe s teškim motoričkim smetnjama (80% i više tjelesno oštećenje u donjim ekstremitetima) i slijepe osobe s područja Grada Dubrovnika.

Broj korisnika: 50

Potrebna sredstva: 465.000,00 kn

 

Obrazloženje: Sukladno Strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Grad Dubrovnik sustavno provodi mjere i aktivnosti s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihove integracije u zajednicu. Uvažavajući potrebe i probleme  s kojima se susreću osobe koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica i osobe s teškim motoričkim smetnjama, kao i slijepe osobe, Grad Dubrovnik nabavio je specijalizirano vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom. Uslugu prijevoza pruža Libertas d.o.o. Pravilnikom o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom uređuje se način pružanja usluge prijevoza specijaliziranim vozilom.

 

3.5. ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 

Za potrebe održavanja  liftera na dubrovačkim plažama: Copacabana, Mandrač, Koločep, Lopud, Suđurađ, te dva liftera  na području Zatona osiguravaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

 

3.6. SUFINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA OSOBA S           

       INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

Javne potrebe u skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Dubrovnika za 2022.,2023. i 2024. godinu u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo jesu jačanje kapaciteta udruga osoba s invaliditetom na području grada Dubrovnika, provođenje edukacija stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom, razvoj održivih preventivnih i specijaliziranih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom koje se pružaju u obitelji i zajednici u svrhu sprječavanja institucionalizacije, usluge dnevnog i  poludnevnog boravka, pomoć pri uključivanju djece u programe redovnih i predškolskih i školskih ustanova, usluge pomoći i njege u kući, usluge stručne pomoći u obitelji, programi psihosocijalne pomoći članovima obitelji osoba s invaliditetom s ciljem unaprjeđenja vještina samopomoći, promicanja obiteljskih vrijednosti i značenja kvalitetnog obiteljskog okruženja za razvoj djeteta s teškoćama u razvoju temeljem prioriteta propisanih u javnom pozivu.

 

Prioriteti i ciljane skupine definirane su sukladno Strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

 

Financijska sredstva osiguravaju se sukladno trogodišnjim projekcijama proračuna Grada Dubrovnika za svaku pojedinu godinu za predmetno razdoblje Javnog poziva.

 

Za sufinanciranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. osigurano je 750.000,00 kn

 

3.7. STIPENDIJE ZA STUDENTE S INVALIDITETOM

       

Korisnici: Studenti s 50% i većim stupnjem invaliditeta

Broj korisnika: 7 

Potrebna sredstva: 91.000,00 kn

 

Pravilnikom o stipendiranju i dodjeli jednokratne novčane potpore učenicima i studentima Grada Dubrovnika utvrđeno je da studenti koji imaju stupanj invaliditeta od 50% i više ostvaruju pravo na stipendiju.

  

3.8. NOVČANA POMOĆ SAMOHRANIM RODITELJIMA I JEDNORODITELJSKIM

       OBITELJIMA KOJE IMAJU STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA

 

Korisnici: samohrani roditelji i jedno roditeljske obitelji kojima je Centar za socijalnu skrb Dubrovnik priznao status roditelja njegovatelja

Broj korisnika:6 - 7

Potrebna sredstva: 85.000,00 kn

 

Obrazloženje: samohranim roditeljima i jedno roditeljskim obiteljima koji imaju status roditelja njegovatelja isplaćivat će se novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.

 

 

4.   SKRB O DJECI I MLADIMA

 

4.1. STIPENDIJE ZA UČENIKE I STUDENTE IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA

 

Korisnici: učenici i studenti iz obitelji slabijeg imovnog stanja

Broj korisnika: 29

Potrebna sredstva: 307.000,00 kn

 

Pravilnikom o stipendiranju i dodjeli jednokratne novčane potpore učenicima i studentima Grada Dubrovnika utvrđeno je da učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja,  koji ispunjavaju uvjet prihoda iz čl. 13. Odluke o socijalnoj skrbi, dodjeljuju stipendije za školovanje odnosno studiranje.

 

4.2.   SAVJET MLADIH

 

U  svrhu aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada i unaprjeđenje kvalitete života mladih u lokalnoj zajednici  u 2022. godini planira se pojačano zagovaranje i poticanje rada Savjeta mladih Grada Dubrovnika u smislu ponovnog izbora članova Savjeta te poticanja učinkovitijeg djelovanja Savjeta mladih.

 

Za rad Savjeta planiran je iznos od 10.000,00 kn.

 

4.3.  Program „MLADI I GRAD SKUPA “

 

Potrebna sredstva: 400.000,00 kn

 

Grad Dubrovnik, u suradnji s udrugom Centar za karijere mladih Dubrovnik, izradio je Lokalni program za mlade Grada Dubrovnika Mladi i Grad skupa za razdoblje od 2019. do 2021. Lokalni program za mlade Grada Dubrovnika temeljni je iskaz društveno - političke vizije razvoja, položaja i potencijala mladih u Dubrovniku. Implicitno, kao pozadina detektiranim mjerama, ovaj temeljni okvir partnerskog djelovanja svih relevantnih dionika komunicira načela, vrijednosti i ciljeve kojima Grad Dubrovnik smjera poboljšati kvalitetu života društvene skupine mladih i gradske politike za mlade. Ovaj dokument sadrži sveobuhvatan strukturni pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uvjeta za kvalitetan razvoj mladih. U 2022 planira se izrada novog Lokalnog programa za mlade u suradnji sa platformom udruga iz Centra za mlade za petogodišnje razdoblje.

 

Operacionalizacija ovog programa odvija se kroz nekoliko projekata u kojima gradska uprava neposredno djeluje: Razvoj klubova mladih na području grada Dubrovnika,  Forum mladih Grada Dubrovnika, Dubrovački karnevo, Šarena zima u Uvali Dubrovačkog zimskog festivala, razvoj Centra za mlade te obilježavanje dana kojima se ističu dječja prava te prava mladih kao i drugi programi kojima se potiče razvoj edukativnih i zabavnih sadržaja za djecu.

 

Projekt „Forum mladih grada Dubrovnika“

 

Projekt „Forum mladih“ je stožerna manifestacija strateškog programa „Mladi i Grad skupa“ i predstavlja neposredni rad gradske uprave sa djecom i mladima u razvoju njihove kreativnosti kao uvjeta za zdrav razvoj.

 

Nedostatak sadržaja za mlade (klubova, centara) i mali broj udruga koje djeluju u području skrbi o djeci i mladima potakli su gradsku upravu na izradu ovog projekta.

 

Projekt se sastoji od niza manifestacija koje djeluju na podizanju kvalitete života djece i mladih na način da svi dobiju priliku pokazati svoj kreativni rad javnosti. Njihov se rad prikazuje u javnosti kao afirmativno djelovanje te motivira i ostale da pokušaju razviti svoju kreativnost. Istovremeno pokreću se nove udruge i inicijative koje za svako područje umjetničkog i tehničkog kreativnog djelovanja postaju partneri Gradu te u konačnici sami osmišljavaju i unapređuju svaku pojedinu manifestaciju. Ovakav pristup zadovoljava i oba posebna cilja: „Forum mladih“ je i edukativan i preventivan.

 

Projekt „Dubrovački karnevo“

 

U dijelu koji se odnosi na programe koje osmišljavaju djeca i mladi a sastavni su dio Dubrovačkog karnevala (Đir Stradunom dječjih vrtića, Maškarani školski dan, Fačenda od malijeh maškara, Maškarata za mlade) Na ovaj način djecu i mlade se potiče na razvoj kreativnosti te se baštini tradicija maškaravanja.

 

Projekt „Dubrovački zimski festival“

U dijelu programa koji se odnosi na djecu i mlade pod nazivom Šarena zima u Uvali u kojoj djeca i mladi su izvođači i publika. Projekt je zamišljen kao zabavan i edukativan uz sudjelovanje udruga u području umjetnosti, tehnologije i znanosti koje su glavni partneri u ostvarenju programa.

 

4.4. Program „Razvoj Centra za mlade“

 

Grad Dubrovnik, u suradnji s Lukom Dubrovnik i Lučkom upravom Dubrovnik, zakupio je i uredio novi prostor Centra za mlade u Luci Dubrovnik.

 

Potrebna sredstva osigurana su u gradskom proračunu u iznosu od 445.000,00 kuna.

Centar za mlade središnje je mjesto neformalne edukacije mladih te pružanja usluga za mlade iz područja savjetovanja, umjetnosti, tehnologije, znanosti,

 

Mjere koje provodi Centar za mlade temelje se na mjerama i preporukama iz Nacionalnog programa za mlade. Prioritetna područja djelovanja Centra za mlade Grada Dubrovnika su:

      aktivnosti, projekti i manifestacije participacije mladih u odlučivanju (razvoj Savjeta za

      mlade i drugih oblika participacije);

      neformalno učenje mladih i druge edukacije za mlade;

      aktivnosti  razmjene mladih te program ERASMUS;

      aktivnosti usmjerene na zapošljavanju mladih i pripremu za tržište rada;

      aktivnosti savjetovališta za mlade;

      aktivnosti usmjerene zdravim stilovima življenja mladih (predavanja, radionice);

      obilježavanje Međunarodnog dana mladih;

      poslovi informiranja mladih kroz Info centar za mlade koji je sastavni dio Centra za mlade;

      aktivnosti vezane za razvoj volontiranja i volonterskog centra za mlade

      organiziranje jednodnevnih i višednevnih manifestacija i festivala u suradnji sa Gradom         Dubrovnikom, ustanovama u kulturi i udrugama u kulturi usmjerenih mladima.

 

Kako bi se Centar u potpunosti osposobio za nesmetan rad udruga kojima je područje djelovanja skrb o mladima, potrebno je osigurati sredstva, opremanje i održavanje prostora kao i sredstva za rad udruga okupljenih oko projekta Centra za mlade te koje imaju tendenciju biti u javno - civilnom partnerstvu s Gradom Dubrovnikom.

 

4.5.  SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKTA NAMIJENJENIH

         OBITELJI

 

Raspodjela sredstava u ovom području osigurava se kroz javni poziv i kroz jednokratno izravno sufinanciranje projekata i programa. Nažalost, zbog pandemije Covid-19 virusa znatno su smanjena sredstva u ovom području.

 

Potrebna sredstva: 150.000,00 kn

 

U ovom je području naglasak na razvoju usluga za obitelj u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji reguliraju skrb o obitelji i djeci te Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022.

 

Javne potrebe u području skrbi o obitelji, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo jesu skrb o djeci i obitelji te poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Grad Dubrovnik.

 

Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje izravnih socijalnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života djeci  i obitelji  i smanjila socijalna isključenost korisnika, otklonili ili ublažili socijalni rizici u ovim kategorijama, povećao stupanj obrazovanja i mobilnosti mladih, povećao stupanj zaposlenosti mladih, ne samu u turizmu i ugostiteljstvu već i u drugim područjima rada,  spriječilo razvoj socio - patoloških oblika ponašanja kod djece te spriječio razvoj ovisnosti.

 

Javne potrebe u području skrbi o djeci, mladima i obitelji temelje se  na nacionalnoj akciji „Gradovi i općine prijatelji djece“, pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj kojima se osigurava skrb za djecu i obitelj.

 

4.6 . SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKTA NAMIJENJENIH MLADIMA

 

Raspodjela sredstava u ovom području osigurava se kroz javni poziv i kroz jednokratno izravno sufinanciranje projekata i programa. Po prvi put je odvojeno područje mladih u zasebni program pa tako i u zaseban javni poziv, a temeljem Lokalnog programa za mlade.

 

Potrebna sredstva: 250.000,00 kn

 

Područje skrbi o mladima temelji se na preporukama Nacionalne strategije za mlade, programu „Razvoj klubova za mlade“  te Lokalnom programu za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019 do 2021 „ Mladi i Grad skupa“. Korisnici usluga u ovom području su mladi ljudi od 15 do 30 godina.

 

Projekt  „Razvoj klubova mladih na području grada Dubrovnika

 

Cilj projekta je stručno i financijski pomoći osnivanju i razvoju klubova mladih na cijelom području grada Dubrovnika, u svim gradskim kotarevima i mjesnim odborima, kao mjesta okupljanja mladih koji će dobiti prostor za zabavu, učenje, druženje i šport u roku dvije godine.

 

Na ovaj način će se stvoriti jezgra u svakom dijelu grada, gdje će mladi moći razvijati svoju kreativnost, neformalno učenje, amaterski šport i rekreaciju te moći izraziti svoje mišljenje kroz diskusije, tribine, okrugle stolove i druge oblike sudjelovanja mladih u zajednici.

 

Ovaj projekt bit će temelj za snažnu implementaciju lokalnog programa „Mladi i Grad skupa“ u zajednici kroz mjeru razvoja klubova mladih.

 

Također će se stvoriti i temelji za organiziranje novih formalnih i neformalnih skupina mladih prema interesima u području umjetnosti, športa, subkulture, čime će se stvoriti mogućnosti za aktivniji život mladih u Dubrovniku

 

U području skrbi o mladima utvrđeni su sljedeći prioriteti: razvoj Centra za mlade u novom prostoru u Luci Dubrovnik, razvoj klubova za mlade u svim gradskim kotarevima i mjesnim odborima na području Grada Dubrovnika te razvoj volonterskih programa za mlade.

 

4.7. SUFINANCIRANJE PROGRAMA GRAD PRIJATELJ DJECE

 

Ovaj se program provodi  kroz akciju Gradovi i općine prijatelji djece koju „Grad Dubrovnik prijatelj djece“, ponosno nosi od 2006. godine.

 

Potrebna sredstva: 150.000,00 kn

 

Posebno će se ocjenjivati i vrednovati programi udruga prema područjima akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ koji uključuju: aktivnosti poticanja zdravih stilova življenja kod djece, aktivnosti uključivanja djece i obitelji u amaterske športske aktivnosti i rekreaciju, aktivnosti afirmativnog korištenja slobodnog vremena kroz razvoj kreativnosti i umjetničkog stvaralaštva za djecu te aktivnosti razvoja participativnosti i razvoja demokracije kod djece i poštivanju dječjih prava te koordinaciju akcije Gradovi i općine prijatelji djece.

 

Iz ove pozicije financiraju se i aktivnosti usmjerene skrbi o djeci koji neposredno organizira ili podupire gradska uprava (Šarena zima u Uvali Dubrovačkog zimskog festivala, Dubrovački karnevo, Forum mladih, Dječji tjedan)

 

 

5.    SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

 

Stradalnici Domovinskog rata i njihove obitelji posebno su vulnerabilna skupina, kojoj dubrovačka gradska uprava posvećuje posebnu pozornost, ne samo kroz mjere Socijalnog programa, nego i kroz dodjelu stanova i zemljišta za obiteljske kuće hrvatskim ratnim vojnim invalidima, poticanje osnivanja i djelovanja braniteljskih zadruga, pomoć pri zapošljavanju, davanje prednosti kod zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada (ukoliko prihvate najveću ponuđenu cijenu), oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i dr.

 

Mjerama Socijalnog programa Grada Dubrovnika posebno su definirane mjere i oblici skrbi o hrvatskim ratnim vojnim invalidima, braniteljima i članovima njihovih obitelji, s naglaskom na stipendiranje učenika i studenata, nabavu ortopedskih pomagala, poboljšanje uvjeta stanovanja obiteljima branitelja, pomoći u liječenju i teškim materijalnim situacijama, uređenje grobnica poginulih branitelja, kao i postavljanje liftera za invalide na dubrovačkim plažama Copacabana, Solitudo, Lopud, Suđurađ i Zaton.

 

Također se razrađuju projekti udruga proisteklih iz Domovinskog rata, temeljem objave javnog poziva za predlaganje projekta i programa iz ove oblasti i ocjene Povjerenstva za vrjednovanje projekata.

 

5.1.      Nabava ortopedskih pomagala                                                               

 

Sudjelovat će se u nabavi ortopedskih pomagala invalidima Domovinskog rata. Grad Dubrovnik pokrit će troškove nabavke ortopedskih pomagala hrvatskim ratnim vojnim invalidima koji spadaju na teret osiguranika.

Potrebna sredstva: 75.000,00 kn

 

5.2.  Poboljšanje uvjeta stanovanja obiteljima branitelja

 

Braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji odobravat će se potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja uz predočenje posebnih zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije (vlasnički list, troškovnici).

Potrebna sredstva: 100.000,00 kn

 

5.3.  Stipendiranje učenika i studenata

 

Sukladno Pravilniku o stipendiranju i dodjeli jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika, Grad Dubrovnik raspisuje natječaj za stipendiranje za svaku školsku godinu za učenike i studente koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika iz Domovinskog rata.

 

Pravo na stipendiju ostvaruju:

   djeca ili posvojenici poginulih hrvatskih branitelja ili civilnih žrtava iz Domovinskog rata,

   civilni invalidi iz Domovinskog rata, bez obzira na stupanj oštećenja organizma,

   djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinskog rata s najmanje 50 postotnim stupnjem tjelesnog oštećenja,

   djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinskog rata bez obzira na stupanj oštećenja organizma, ali samo ako u njihovoj obitelji ima troje ili više djece.

 

Potrebna sredstva: 280.000,00 kuna

 

5.4.  Sufinanciranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata

 

Povjerenstvo za vrjednovanje programa i projekata u području skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata priprema prijedlog raspodjele rezerviranih sredstava. Sukladno tom prijedlogu, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata sufinancirat će se  programi i projekti iz njihovog djelokruga rada po prioritetnim područjima:

 

„Zajedno u ratu – zajedno u miru“

1.    Programi i projekti  psihosocijalne i zdravstvene potpore namijenjeni stradalnicima i

sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.

2.    Podrška projektima, programima i manifestacijama braniteljskih udruga i drugih radno

okupacijskih aktivnosti, kao najboljeg vida rehabilitacije i socijalizacije branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida kroz proces rada, stvaralaštva i potvrde vrijednosti.

3.    Podrška, bilo kroz podršku suradnje s udrugama iz drugih hrvatskih gradova, s

naglaskom na suradnju s Gradom Vukovarom, gradom prijateljem.

4.    Održavanje spomenika i spomen obilježja na području Grada Dubrovnika u organizaciji

udruga proisteklih iz Domovinskog rata

5.    Sportske i druge aktivnosti memorijalnog značaja koje se organiziraju u znak sjećanja na stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu.

 

Potrebna sredstva za ovo prioritetno područje iznose 300.000,00 kuna.

 

Centar za branitelje

 

Ovo prioritetno područje odnosi se na programe i projekte usmjerene na osnivanje „Centra za branitelje“, kao središnjeg mjesta za pravnu, psihosocijalnu i savjetodavnu podršku sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.

 

Ovo prioritetno područje podrška je svim programima i projektima usmjerenim na trajno sjećanje na sve važne datume iz Domovinskog rata, poglavito na nemjerljivi doprinos dubrovačkih branitelja obrani Grada, bilo kroz programe obilježavanja Dana dubrovačkih branitelja i državnih blagdana, bilo kroz organiziranje projekata poput "Sata povijesti" u dubrovačkim osnovnim i srednjim školama uz sudjelovanje dubrovačkih branitelja.

 

Kroz ovo prioritetno područje sufinancirat će se:

1.    Administrativni, organizacijski i drugi izdaci obilježavanja značajnih nadnevaka iz                    Domovinskog rata na području Grada Dubrovnika;

2.    Administrativni, organizacijski i drugi izdaci obilježavanja značajnih nadnevaka iz                    Domovinskog rata izvan području Grada Dubrovnika - hodočašće u Vukovar.

 

Potrebna sredstva za ovo prioritetno područje iznose 100.000,00 kuna.

 

Manifestacije od značaja za Grad u području skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima

 

Kroz ovo prioritetno područje sufinancirat će se i druge manifestacije koje će kandidirati i realizirati same udruge proistekle iz Domovinskog rata, a koje udovolje kriterijima vrjednovanja nadležnog povjerenstva za ocjenu projekata i manifestacija.

Potrebna sredstva za ovo prioritetno područje iznose 75.000,00 kuna.

 

5.5.    Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

 

Odlukom o komunalnom doprinosu utvrđena je mogućnost da Gradsko vijeće Grada Dubrovnika potpuno ili djelomično oslobodi od plaćanja komunalnog doprinosa članove obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i  članove obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita preko Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za izgradnju građevine odgovarajuće stambene površine sukladno odredbi članka 43. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i HRVI iz Domovinskog rata koji grade stambenu građevinu veću od odgovarajuće stambene površine, sukladno odredbi članka 43. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji («Narodne novine», broj: 174/04.), plaćaju komunalni doprinos za razliku obujma planirane građevine i odgovarajuće stambene površine.

5.6.  Skrb o udrugama proisteklim iz Drugog svjetskog rata i poraća            

 

Povjerenstvo za vrjednovanje programa i projekata u području skrbi o udrugama proisteklim iz Drugog svjetskog rata i poraća priprema prijedlog raspodjele rezerviranih sredstava. Sukladno tom prijedlogu, udrugama proisteklim iz Drugog svjetskog rata sufinancirat će se  programi i projekti iz njihovog djelokruga rada.

 

Potrebna sredstva: 75.000,00 kn     

 

RN.br.

SOCIJALNA  SKRB, ZDRAVLJE,  osobe s invaliditetom,SKRB O DJECI I MLADIMA, SKRB ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA

2022.

1.

SOCIJALNA SKRB

14.949.300

1.1.

OGRJEV

193.000

1.2.

PUČKA KUHINJA

2.078.800

1.3.

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

950.000

1.4.

DODATAK NA MIROVINU

2.900.000

1.5.

NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA

820.000

1.6.

GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE  SAMOHRANE  RODITELJE

50.000

1.7.

STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADE

20.000

1.8.

POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA

35.000

1.9.

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA OSTALIM SOCIJALNIM KATEGORIJAMA

2.900.000

1.10.

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

1.010.000

1.11.

TROŠKOVI POGREBA  SOCIJALNO UGROŽENIMA

35.000

1.12.

BOŽIĆNICA

50.000

1.13.

POTPORA ZA NAJAM STANA MLADIMA

357.000

1.14.

DAR ZA NOVOROÐENO DIJETE

3.100.000

1.15.

 PRIVREMENO PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE

314.500

1.16.

STRUČNE USLUGE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUBROVNIK

36.000

1.17.

SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI

100.000

2.

ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA SKRB

1.713.000

2.1.

PROJEKT DUBROVNIK ZDRAVI GRAD

1.483.000

2.1.1.

SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKTA IZ PODRUČJA SKRBI O ZDRAVLJU

200.000

2.1.2.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK

825.000

2.1.3.

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

138.000

2.1.4.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

50.000

2.1.5.

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

102.000

2.1.6.

BIOKEMIJSKI LABORATORIJ MOKOŠICA

132.000

2.1.7.

ČLANARINA HRVATSKE MREŽE ZDRAVIH GRADOVA

36.000

2.3.

INTERVENTNI TIM NA ELAFITIMA

230.000

3.

POBOLJŠANJE  KVALITETE ŽIVOTA OSOBA  S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

3.281.000

3.1.

MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

355.000

3.2.

NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE

1.450.000

3.3.

CENTAR ZA REHABILITACIJU JOSIPOVAC

35.000

3.4.

SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

465.000

3.5.

ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

50.000

3.6.

SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA  UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

750.000

3.7.

STIPENDIIJE ZA STUDENTE S INVALIDITETOM

91.000

3.8.

NOVČANA POMOĆ SAMOHRANIM RODITELJIMA I JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA KOJE IMAJU STATUS RODITELJA  NJEGOVATELJA

85.000

4.

SKRB O DJECI I MLADIMA

1.712.000

4.1.

STIPENDIJE  ZA UČENIKE I STUDENTE  IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA

307.000

4.2.

SAVJET MLADIH

10.000

4.3.

PROGRAM MLADI I GRAD SKUPA

400.000

4.4.

RAZVOJ CENTRA ZA MLADE

445.000

4.5.

SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA  NAMIJENJENIH  OBITELJI

150.000

4.6

SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA NAMIJENJENIH MLADIMA

250.000

4.7.

SUFINANCIRANJE PROGRAMA GRAD PRIJATELJ DJECE

150.000

5.

SKRB O STRADALNICIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I DRUGI RATNI STRADALNICI

755.000

5.1.

NABAVA ORTOPEDSKIH POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA

75.000

5.2.

POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA  OBITELJIMA BRANITELJA

100.000

5.3.

STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

280.000

5.4.

SUFINANCIRANJE UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA

300.000

6.

UDRUGE PROISTEKLE IZ DRUGOG SVJETSKOG RATA

75.000

1. – 6.

MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA

22.485.300

 

 

KLASA: 602-01/22-02/01

URBROJ: 2117-1-09-22-02

Dubrovnik,  8. ožujka 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.