Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 03.03.22.

30. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika

 

Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20), članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., donijelo je

 

 

O D L U K U

o davanju koncesije  za obavljanje  dimnjačarskih poslova

na području Grada Dubrovnika

 

 

I.

 

Ovom Odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj kojem se dodjeljuje koncesija obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika.

 

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

        obavljanje redovnih i izvanrednih kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka,

        čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka,

        provjera ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje,

        poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka.

 

 

II.

 

Temeljem provedenog postupka davanja koncesije i ocjene jedine pristigle ponude u smislu uvjeta i kriterija iz dokumentacije za nadmetanje, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika dodjeljuje koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika ponuditelju IN-GRUPA dimnjačarski obrt vl. Igor Nenadić, V. Bacha 32, Slavonski Brod.

 

 

III.

 

Prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara uredit će se ugovorom sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

 

IV.

 

Naknada za koncesiju iz točke II. ove Odluke utvrđuje se u visini od 45.000,00 kn godišnje.

 

 

V.

 

Koncesija se daje na vrijeme od 4 godine od dana potpisivanja ugovora.

 

 

VI.

 

Sastavni dio ove Odluke čini zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije, KLASA: 363-01/21-09/17, URBROJ: 2117-1-03-22-16 od 9. veljače 2022., koji nije predmet objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

VII.

 

Ugovor o koncesiji sa izabranim koncesionarom u ime Grada Dubrovnika, kao davatelja koncesije, sklopiti će Gradonačelnik po isteku razdoblja mirovanja od 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije ponuditeljima, a najkasnije u roku od 10 dana od isteka razdoblja mirovanja odnosno 10 dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.

 

VIII.

 

Koncesionar je dužan prije sklapanja ugovora osigurati jamstvo i/ili instrumente osiguranja obveza u vidu zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora.

 

IX.

 

Ova odluka objavit će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" i na standardnom obrascu Obavijesti o dodjeli koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 

Obrazloženje

 

Grad Dubrovnik proveo je postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih  poslova na području Grada Dubrovnika.

 

Davatelj koncesije je proveo pripremne radnje koje prethode početku postupka davanja koncesije, i to: imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju, izrada analize davanja koncesije, procjena vrijednosti koncesije te izrada dokumentacije za nadmetanje.

 

Postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika je započeo danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 5. siječnja 2022. pod brojem 2022/S 01K-0000333.

 

U postupku davanja koncesije u roku je pristigla jedna ponuda, i to od ponuditelja IN-GRUPA dimnjačarski obrt vl. Igor Nenadić, V. Bacha 32, Slavonski Brod.

 

Analiza i pregled ponude prikazani su u zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije, KLASA: 363-01/21-09/17, URBROJ: 2117-1-03-22-16 od 9. veljače 2022, koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

Budući da je ponuditelj IN-GRUPA dimnjačarski obrt vl. Igor Nenadić, V. Bacha 32, Slavonski Brod, jedini ponuditelj i da ispunjava sve uvjete propisane dokumentacijom za nadmetanje sukladno kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, odlučeno je kao u ovoj Odluci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je sukladno odredbi članka 405. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi obavezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije u roku za žalbu, na dokaziv način (s pozivom na evidencijski broj iz Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u toj Dokumentaciji). Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno davatelju koncesije. Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana primitka odluke o davanju koncesije, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

 

KLASA: UP/I-363-01/21-01/02

URBROJ: 2117-1-09-22-03

Dubrovnik, 8. ožujka 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------