Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 03.03.22.

29. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2022. godini

Na temelju odredbe članka 7. stavka 2. podstavka 4. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (“Narodne novine“, broj 147/21), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini (“Narodne novine“, broj 147/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., donijelo je

 

 

O D L U K U

o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja

Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2022. godini

 

 

       Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila za financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (“Narodne novine“ broj 147/21), u iznosu od 8.774.000,00 kuna.

 

Udio iznosa za rashode za plaće u ukupnom minimalnom financijskom standardu, odnosno u iznosu iz stavka 1. ovog članka, može biti najviše 90/100, a udio za materijalne i financijske rashode mora biti najmanje 10/100.

 

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (“Narodne novine“ broj 147/21) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini (“Narodne novine“ broj 147/21) te se ugrađuje u Proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 23/21).

 

 

Članak 2.  

 

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. ove Odluke, raspoređuju se, sukladno stavku 2. istog članka, za sljedeće rashode:

 

1.    Rashode za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 7.548.000,00 kuna

2.    Materijalne rashode za JVP Grada u iznosu od 1.223.000,00 kuna

3.    Financijske rashode za JVP Grada u iznosu od 3.000,00 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Kriterij za utvrđivanje visine rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je izračun sredstava za plaće zaposlenih u JVP Grada za 2022. godinu, a mjerilo je broj zaposlenih u JVP Grada, utvrđen Procjenom ugroženosti od požara Grada Dubrovnika i Planom zaštite od požara Grada Dubrovnika.

 

Članak 4.

 

Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

      plaće

      ostali rashodi za zaposlene

      doprinosi na plaće.

 

        Članak 5.

 

Kriterij za financiranje materijalnih i financijskih rashoda za JVP Grada iz članka 2. točke 2. i 3. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača.

 

 

        Članak 6.

 

Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste materijalnih i financijskih rashoda za JVP Grada:

     naknade troškova zaposlenima

     rashodi za materijal i energiju

     rashodi za usluge

     ostali nespomenuti rashodi

     ostali financijski rashodi.

 

Članak 7.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/21-09/16

URBROJ: 2117-1-09-22-08

Dubrovnik,  8. ožujka 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------