Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 03.03.22.

28. Odluka o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti

Na temelju članaka 26., 33., 44. stavka 2. i 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18 i 110/18) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., donijelo je

 

 

O D L U K U

o komunalnim djelatnostima

i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti

 

 

 

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovom Odlukom o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Dubrovnika, uključujući druge djelatnosti koje su od lokalnog značaja za Grad Dubrovnik, te organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti.

 

 

II. VRSTE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

Članak 2.

 

Komunalne djelatnosti su djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture), djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti) i druge djelatnosti koje su posebnom odlukom utvrđene kao komunalne djelatnosti od lokalnog značaja za Grad Dubrovnik.

 

 

Članak 3.

 

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, a koje se obavljaju na području Grada Dubrovnika su:

1.   održavanje nerazvrstanih cesta

2.   održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3.   održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4.   održavanje javnih zelenih površina

5.   održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6.   održavanje groblja i krematorija unutar groblja

7.   održavanje čistoće javnih površina

8.   održavanje javne rasvjete.

 

U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se osigurati i građenje komunalne infrastrukture.

 

Članak 4.

 

Uslužne komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Dubrovnika su:

1.   usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

2.   usluge javnih tržnica na malo

3.   usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja

4.   komunalni linijski prijevoz putnika

5.   obavljanje dimnjačarskih poslova.

 

U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se osigurati i građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje te djelatnosti.

 

 

Članak 5.

 

Druge djelatnosti od lokalnog značaja za Grad Dubrovnik koje su utvrđene kao  komunalne djelatnosti na području Grada Dubrovnika su:

1.      deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija

2.      skrb o odbjeglim i napuštenim životinjama

3.      blagdansko uređivanje Grada i naselja

4.      opskrba trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada posebnim vozilima

5.      javno oglašavanje

6.      održavanje javne hidrantske mreže

7.      označavanje naselja, ulica, obala, trgova i zgrada

8.      skrb o gradskim golubovima i labudovima

9.      nabava materijala za male komunalne poslove po gradskim kotarima i mjesnim odborima

10.    zbrinjavanje životinjskih lešina

11.   čišćenje mora i priobalja

12.   održavanje i sanacija ogradnih zidova u vlasništvu Grada Dubrovnika, a koji graniče s javnim površinama

 

U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se osigurati i građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje te djelatnosti.

 

 

III.   ORGANIZACIJSKI OBLICI OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

Članak 6.

 

Komunalne djelatnosti na području Grada Dubrovnika obavljaju:

1.      trgovačka društva koja je osnovao Grad Dubrovnik ili je član društva s poslovnim udjelima

2.      pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji

3.      pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

 

1.   Komunalne djelatnosti koje obavljaju trgovačka društva koja je osnovao Grad Dubrovnik ili je član društva s poslovnim udjelima

 

 

Članak 7.

 

Trgovačko društvo Čistoća Dubrovnik d.o.o. obavlja komunalnu djelatnost:

      održavanje čistoće javnih površina

      održavanje građevina i uređaja javne namjene – javni zahodi

 

Trgovačko društvo Libertas Dubrovnik d.o.o. obavlja komunalnu djelatnost:

      komunalni linijski prijevoz putnika

 

Trgovačko društvo Vrtlar Dubrovnik d.o.o. obavlja komunalnu djelatnost:

      održavanje javnih zelenih površina

 

Trgovačko društvo Boninovo d.o.o. obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

      održavanje groblja i krematorija unutar groblja

      usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja

 

Trgovačko društvo Vodovod Dubrovnik d.o.o. obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

      održavanje odvodnje oborinskih voda

      održavanje javne hidrantske mreže

 

Trgovačko društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o. obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

      usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

      usluge javnih tržnica na malo

      deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija

      skrb o odbjeglim i napuštenim životinjama

      javno oglašavanje

      skrb o gradskim golubovim i labudovima

      čišćenje mora i priobalja

 

2.   Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji

 

Članak 8.

 

Koncesijom se može steći pravo obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:

      obavljanje dimnjačarskih poslova

      opskrba trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada posebnim vozilima

 

3.   Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora

 

Članak 9.

 

Pravne i fizičke osobe obavljaju slijedeće komunalne poslove na temelju pisanog ugovora:

      održavanje nerazvrstanih cesta s pripadajućom opremom

      održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima s pripadajućom opremom

      održavanje javne rasvjete

      blagdansko uređenje

      označavanje naselja, ulica, trgova, obala i zgrada

      održavanje fontana

      održavanje javnih satova

      održavanje dječjih igrališta, sportskih terena i rekreacijskih prostora s pripadajućom opremom

      zbrinjavanje životinjskih lešina

      nabava materijala za male komunalne poslove po gradskim kotarima i mjesnim odborima

      održavanje javnih plaža u dijelu koji se odnosi na održavanje pristupa moru i sanacija plaža

      održavanje pločnika u Povijesnoj jezgri Grada

      fitosanitarne mjere – zbrinjavanje otpada palmine pipe

      održavanje i sanacija ogradnih zidova u vlasništvu Grada Dubrovnika, a koji graniče s javnim površinama

      održavanje autobusnih postaja (čekaonice i nadstrešnice na autobusnim postajama)

      uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

 

 

IV.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

 

KLASA: 363-01/22-09/07

URBROJ: 2117-1-09-22-03

Dubrovnik,  8. ožujka 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------