Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 03.03.22.

27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika  na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 1/14., 21/15., 3/16., 17/16,15/17, 25/17 i 12/18, 15/19) u članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

 

„Povjerenstvo razmatra zahtjeve u svezi s gospodarenjem javnim površinama i donosi zaključke na temelju ove Odluke, općih odredaba Plana korištenja javnim površinama, prostorno-planske dokumentacije, prethodnog mišljenja Vijeća Gradskog kotara ili Vijeća Mjesnog odbora u kojem se nalazi predmetna javna površina, te u slučaju površina u povijesnoj jezgri odredaba Plana upravljanja povijesnom jezgrom i ostalih zakonskih akata.“

 

U članku 4. dodaje se stavak 6. i glasi:

 

„Iznimno, Povjerenstvo može razmatrati zahtjeve za izmjenama Plana korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri u kojima se traži preraspodjela javnih površina.“

 

U članku 4. dodaje se stavak 7. koji glasi:

 

„Nezadovoljna strana može podnijeti prigovor Gradskom vijeću u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja zaključka Povjerenstva.“

 

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-05/18-01/189

URBROJ: 2117-1-09-22-11

Dubrovnik, 8. ožujka 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------